Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
09/11/2001 второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 102-01-1, внесен от МС на 28.08.2001 г.
  Доклад на
  Комисия по околна среда и водите
  за второ гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 102-01-1, внесен от МС на 28.08.2001 г.
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г. и бр.
  27 от 2000 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на законопроекта.
  § 1. В чл. 2 се създава т. 4:
  “4. изискванията за качеството на течните горива, в това число контролът за спазване на изискванията за качеството на течните горива при пускането им на пазара.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 5:
  “5. производствените и складовите помещения с резервоари за съхраняване на течни горива, петролните бази (терминали), бензиностанциите и други, с изключение на резервоарите за гориво на моторните превозни средства.”
  § 3. В чл. 3, ал. 2 т. 4 се изменя така:
  “4. подвижната техника на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция “Гражданска защита” към Министерския съвет.”
  Комисията предлага § 2 и § 3 да се обединят в един параграф, който добива следната редакция:
  ”§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  "5. производствените и складовите помещения с резервоарите за съхраняване на течни горива, петролните бази (терминали),
  бензиностанциите и други, с изключение на резервоарите за гориво на моторните превозни средства".
  2. В ал. 2, т. 4 се изменя така:
  "4. подвижната техника на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция "Гражданска защита" към Министерския съвет."
  § 4. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8 (1) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология приема наредба, определяща техническите и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях, както и условията, реда и начина за контрол на течните горива.
  (2) Забранява се пускането на пазара, разпространението
  и/или използването и транспортирането на течни горива със съдържание на вредни вещества (замърсители) и/или технически показатели, които не са в съответствие с нормите, определени в наредбата по ал. 1.
  (3) Течните горива при тяхното движение от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител се придружават от декларация, удостоверяваща съответствие с изискванията за качеството им.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.
  § 5. Създават се чл. 18а и 186:
  “Чл. 18а. (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят и да гарантират, че течните горива съответстват на изискванията и нормите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1.
  (2) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията и нормите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, която съпровожда течните горива при тяхното движение от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител.
  (3) Съответствието на течните горива с изискванията и нормите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, се оценява след изпитване на представителна средна проба от всяка партида в акредитирани изпитвателни лаборатории.
  (4) Изискванията за съдържанието на декларацията за съответствие се регламентират в наредбата по чл. 8, ал. 1.
  (5) Лицата по ал. 2 носят отговорност за верността на съдържанието на декларацията за съответствие.
  (6) Лицата по ал. 2 са длъжни да съхраняват декларациите за съответствие или копие от тях не по-малко от 5 години от датата на производство, внос или получаване/закупуване на горивата.
  (7) Лицата по ал. 2, лицата, които транспортират горива, и крайните разпространители са длъжни при поискване да представят на контролните органи на Държавната агенция по стандартизация и метрология декларациите за съответствие на проверяваните партиди (произведени, внасяни и/или разпространявани) горива или копия от тях.
  Чл. 186. Юридическите и физическите лица,
  осъществяващи дейности, включващи разпространение и/или използване на течни горива, са длъжни:
  1. да извършват редовни проверки на съоръженията за съхраняване, товарене/разтоварване и зареждане на горивата, както и да изготвят и изпълняват програма за техническата им поддръжка с оглед на осигуряване спазването на установените изисквания за качеството на горивата;
  2. в едномесечен срок да уведомяват контролните органи за промените в предмета на дейност, в наименованието, на собственика на обекта и/или на лицата, отговарящи за опазването на околната среда;
  3. незабавно да уведомяват контролните органи за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до влошаване на качеството на горивата, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;
  4. да осигуряват неограничен достъп на контролните органи до обектите и съоръженията за съхраняване, товарене/разтоварване и зареждане на горива, както и до всички документи и данни, свързани с тяхното качество, включително паспортите на фискалните устройства, колонките за зареждане и други;
  5. да оказват съдействие на контролните органи при изпълнението на техните функции.”
  Предложение на комисията:
  В § 5 на вносителя, чл. 18а, ал. 1 се изменя така:
  "Чл. 18 а (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят и да гарантират съответствието им на изискванията и нормите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става §4,с новата редакция на ал. 1 на чл. 18 а.
  § 6. Създават се чл. 30а, 306, 30в и 30г:
  “Чл. 30а. Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология осъществява контрола върху качеството на течните горива по цялата верига - производител, вносител, разпространител,
  потребител, включително бензиностанции.
  Чл. 306. Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология оправомощава длъжностни лица от своята администрация, които:
  1. осъществяват наблюдение и контрол върху течните горива, за които има установени изисквания за качество;
  2. предприемат действия за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество;
  3. предприемат действия и/или издават задължителни предписания за ограничаване или забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или за изтегляне на течни горива от пазара в случаите, когато е констатирано несъответствие с изискванията за качество;
  4. предприемат действия срещу лицата, издали декларации за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията за качество;
  5. предприемат действия за информиране на лицата, които биха могли да бъдат изложени на риск или да им се причинят имуществени щети при установяване на несъответствия с изискванията за качество.
  Чл.30в (1) Длъжностните лица по чл. 306 имат право:
  1. на свободен достъп до търговски, производствени и складови помещения и бензиностанции;
  2. на свободен достъп до помещенията, където течните горива се съхраняват, товарят, разтоварват, зареждат или се използват, в това число до обектите и съоръженията по чл. 3, ал. 1, т. 5 и чл. 186, т. 4;
  3. да изискват декларация за съответствие;
  4. да вземат образци или проби от течни горива и да ги подлагат на изпитване в акредитирани лаборатории, включително при сигнали от граждани, медии и други контролни органи;
  5. при извършване на проверки органите за контрол на течни горива могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и общините;
  6. на застраховане срещу злополука, настъпили при или по повод изпълнението на служебните си задължения, за сметка на бюджета на Държавната агенция по стандартизация и метрология;
  7. да изнасят пред средствата за масово осведомяване следните данни за течните горива: вид и количество на горивото; търговската му марка;
  опасността или рискът, свързани с употребата му; резултатите от проверката; предприетите мерки; лицата, които са пуснали горивата на пазара.
  (2) Длъжностните лица по чл. 306 могат да използват получената документация и информация само за нуждите на надзора на пазара във връзка с осигуряване качеството на горивата.
  Чл. 30г. Изпитването на течните горива в случаите по чл. 30в, ал. 1, т. 4 не може да се извършва от лицата/лабораториите, които са анализирали съответствието на същите горива.”
  Предложение на комисията:
  В § 6 на вносителя, чл. 30в добива следната редакция:
  ” Чл.30в (1) Длъжностните лица по чл. 306 имат право:
  1. на свободен достъп до търговски, производствени и складови помещения, включително бензиностанции и подвижни цистерни за превоз на течни горива;
  2. на свободен достъп до помещенията, където течните горива се съхраняват, товарят, разтоварват, зареждат или се използват, в това число до обектите и съоръженията по чл. 3, ал. 1, т. 5 и чл. 186, т. 4;
  3. да изискват декларация за съответствие;
  4. да вземат образци или проби от течни горива и да ги подлагат на изпитване в акредитирани лаборатории, включително при писмени сигнали от граждани, както и сигнали от медии и други контролни органи;
  5. при извършване на проверки органите за контрол на течни горива да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и общините;
  6. на застраховане срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнението на служебните си задължения, за сметка на бюджета на Държавната агенция по стандартизация и метрология;
  7. да изнасят пред средствата за масово осведомяване следните данни за течните горива: вид и количество на горивото; търговската му марка; опасността или рискът, свързани с употребата му; резултатите от проверката; предприетите мерки и наложените санкции; лицата, които са пуснали горивата на пазара.
  (2) Длъжностните лица по чл. 306 могат да използват получената документация и информация само за нуждите на надзора на пазара във връзка с осигуряване качеството на горивата."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §6, който става §5, с предложената нова редакция на чл. 34в.
  § 7. Член 34 се изменя така:
  “Чл. 34. (1) Лице, което внесе в страната, произведе, пусне на пазара, разпространи или използва горива, които не съответстват на установените изисквания и норми, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, ако деянието не представлява престъпление и не подлежи на по-тежко наказание по друг закон, независимо от наличието или липсата на декларация за съответствие на горивото, се наказва с глоба от 2000 до 50 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв.
  (2) Когато нарушението е извършено от длъжностно лице, глобата е от 200 до 4000 лв.
  (3) Когато нарушението е извършено повторно, глобите и имуществените санкции по ал. 1 и 2 са в двоен размер.”
  Предложение на комисията:
  В § 7 на вносителя се правят следните изменения на чл. 34:
  1. В ал. 1 думите "не представлява" се заменят с "не съставлява";
  2. Алинея 2 се отменя;
  3. Алинея 3 става ал. 2 и в нея думите"и 2" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6, с предложените изменения.
  § 8. Създават се членове 34а, 346, 34в и 34г:
  “Чл. 34а. Лице, което използва декларация за съответствие с невярно съдържание, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  Чл. 346. Лице, което пуска на пазара, разпространява и/или използва горива в нарушение на разпоредбите на чл. 18а, ал. 4, 6 и 7, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 34в. За неизпълнение на задължителните предписания по чл. 306, т. 3 и/или за нарушение на разпоредбите на чл. 186 виновните лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
  Чл. 34г. Който пречи на органите на Държавната агенция по стандартизация и метрология да изпълняват правомощията си по чл. 30а, 306 и 30в, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.”
  Предложение на комисията:
  В § 8 на вносителя, чл. 34г, числата 200 и 5000 се заменят съответно с 5000 и 10 000.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става §7, с предложената поправка в чл. 34г.
  § 9. Създава се чл. 43а:
  “Чл. 43а. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 34, 34а, 346, 34в и 34г се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология.”
  Предложение на комисията:
  В § 9 на вносителя, чл. 43а, ал. 1 след думите "длъжностни лица" се добавя "по чл. 306".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8, с предложеното допълнение.
  § 10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 17 и 18:
  “17. "Пускане на пазара" е предоставянето на течно
  гориво безплатно или срещу заплащане за първи път, след което то преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.
  18. "Лицата, които пускат течни горива на пазара", са производителите и/или вносителите на течни горива.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.
  Форма за търсене
  Ключова дума