Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
09/11/2001 първо гласуване

  Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.11.2001 г.
  ДОКЛАД
  Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.11.2001 г.
  На извънредно заседание, проведено на 08.11.2001г., Комисията по енергетика разгледа Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност /ЗИД на ЗЕЕЕ/, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.11.2001 г.
  В заседанието на Комисията взеха участие като гости: г-н Милко Ковачев - председател на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси /ДАЕЕР/,
  г-н Друми Друмев - председател на Държавната агенция по енергийна ефективност /ДАЕЕФ/,
  г-н Тома Гьорчев - Държавна комисия по енергийно регулиране /ДКЕР/, г-жа Малина Новкиришка-Дирекция “Правна” на Министерски съвет, както и експерти към Комисията.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност /ЗИД на ЗЕЕЕ/ беше представен от председателя на ДАЕЕР г-н Милко Ковачев.
  Законопроектът включва най-належащи изменения и допълнения на действащия закон, свързани основно с:
  1. Структурни промени в държавното управление на енергетиката и енергийната ефективност

  Предлага се създаване на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси с цел постигане на единство и последователност в провеждането на енергийната политика. Министърът на енергетиката и енергийните ресурси получава, освен правомощията на сега действащия председател на ДАЕЕР, и допълнителни правомощия и задължения по ефективното използване на всички енергийни ресурси и провеждане на политиката по енергийната ефективност, като част от общата енергийна политика.
  Предлага се Държавната агенция по енергийна ефективност да бъде преобразувана в изпълнителна Агенция по енергийна ефективност /АЕЕ/ към министъра на енергетиката и енергийните ресурси. АЕЕ по същество ще представлява централен орган за координиране и подпомагане на разработването, финансирането и изпълнението на програми и проекти по енергийна ефективност. Предлага се също така отмяна на редица текстове от действащия закон, с цел поощряване на пазарното ориентиране на мерките в областта на енергийната ефективност и ограничаване на администрирането.
  2. Мерки за увеличаване на независимостта на Държавната комисия за енергийно регулиране /ДКЕР/
  Предлаганите изменения във връзка със статута на този регулаторен орган в областта на енергетиката са свързани със стремежа законово да се гарантира известна финансова независимост и по-голяма стабилност неговата дейност, в съответствие с препоръките на международните финансови институции. В тази връзка се предлага, ДКЕР да бъде първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
  Трябва да се отбележи, че предлаганите промени не са достатъчни за създаване на автономен, компетентен и ползващ се с обществено доверие регулаторен орган в енергетиката. Необходими са и редица промени в статута и функциите на ДКЕР, което ще се има предвид при разработването на нов закон за енергетиката.
  3. Либерализиране на износа на електрическа енергияи

  Предлаганото изменение не внася промяна във философията на действащия закон, относно либерализацията на вътрешния пазар на електрическа енергия (след 1 януари 2002 г. по правила, приети от Министерския съвет), а се отнася до либерализацията и износа на електрическа енергия от 1 януари 2007 г. Предвид сложността на проблема, цялостна регламентация на развитието на свободния пазар ще се разработи в новия закон за енергетиката.
  4. По-добро регламентиране на правоотношенията между топлопреносното предприятие и потребителите
  Чрез предлаганите изменения се допълват и регламентират по-ясно правоотношенията при топлоснабдяване. Въведени са два нови раздела, които регламентират правоотношенията при присъединяване към преносната мрежа и разпределението на топлинната енергия.
  С раздел “Присъединяване към топлопреносната мрежа” се определят задълженията на преносното предприятие при присъединяване, условията за присъединяване и финансовите ангажименти на страните.
  С раздел “Разпределение на топлинна енергия” се уреждат взаимоотношенията и правилата за разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда, която е етажна собственост, при задължително използване на средства за търговско измерване и за отчитане на дяловото потребление за крайния потребител. Въвеждането на системата за дялово разпределение ще осигури справедливо и точно разпределение на разходите, ще създаде възможност за регулиране на потреблението от потребителите и икономически стимули за пестене и инвестиране в енергоспестяващи мерки.
  Също така, изрично е дефинирано задължението на потребители в сгради, които са етажна собственост, да продължат да заплащат за топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградите, което произтича от естеството на етажната собственост и от Закона за собствеността.
  Определен е краен срок 30.09.202 г. за въвеждане на системата “топлинно счетоводство”, до когато потребителите са задължени да се снабдят със средствата за отчитане на дяловото потребление.
  5. Договори за продажба на електрическа и топлинна енергия между енергийните предприятия и битовите потребители
  Отменя се изискването за сключване на писмени договори за доставка на електрическа и топлинна енергия с потребителите за битови нужди. Тези договори ще се сключват при публично известни общи условия, одобрени от ДКЕР, без изискване за писмено приемане.
  Дадена е също така възможност на потребителите да предлагат специални условия.
  6. Изясняване на въведени понятия за избягване на различното им тълкуване
  Основното, което трябва да се отбележи е , че с дефинирането на понятието “нов енергиен обект” се изключва необходимостта от определяне чрез търг на инвеститор за рехабилитация и/или разширение на съществуващ енергиен обект.
  След дискусията, беше проведено гласуване, на което се прие следното РЕШЕНИЕ
  Комисията по енергетика, с 12 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, подкрепя предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност и предлага на Народното събрание да го приеме на първо четене.
  Форма за търсене
  Ключова дума