Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
28/11/2001 второ гласуване

  ДОКЛАД
  за второ четене
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 05.11.2001 г.
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
  ДОКЛАД
  за второ четене
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 05.11.2001 г.
  УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност е приет на първо четене от Народното събрание на 07.11.2001 г. В определения срок по чл. 70 (1) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от четирима народни представители, които са нанесени към съответните текстове на законопроекта. Тук са отразени и предложенията на народните представители, направени на заседанията на Комисията и приети по време на обсъжданията.
  В заседанията, проведени на 27 и 28.11.2001 г. участваха представители на Министерския съвет, Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, Държавната агенция за енергийна ефективност, Държавната комисия за енергийно регулиране и експерти на парламентарната комисия.
  Въз основа на проведените разисквания и приетите решения, Комисията по енергетика и енергийните ресурси предлага на народните представители да обсъдят следния

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И
  ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
  (обн.,ДВ. бр. 64 от 1999 г., изм.;бр.1 от 2000 г.)
  § 1. В чл. 1 думите “държавното управление и регулиране” се заменят с “държавното управление, регулиране и ефективно използване на енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага след думите “използване на” да се добавят думите “енергията и”.
  § 2. В чл. 3 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Стефан Мазнев.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
  “В Чл.3 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите “към Министерския съвет, назована по- нататък ДАЕЕР” се заличават;
  2. Ал. 2,3 и 4 се отменят.”
  § 3. В чл. 4 т.18 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 4. Член 5 се отменя.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 4 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Стефан Мазнев.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 5. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. (1) Държавното регулиране в енергетиката се
  осъществява от Държавната комисия за енергийно регулиране, наричана по-нататък "комисията", която има компетентност по този закон.
  (2) Комисията е държавен орган към Министерския съвет. Комисията е юридическо лице със седалище София.
  (3) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни
  кредити.
  (4) Председателят на комисията определя добавката на служителите от администрацията за изпълнение на специфични функции по този закон, както и индивидуалния й размер за всеки служител.
  (5) Средствата по ал. 4 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на комисията за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.
  (6) Редът за определяне на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение по ал. 4 се определя с решение на комисията.”
  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  В чл. 11 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание:
  " Чл. 11 /4/ Основните заплати на членовете на комисията се определят от Министерския съвет и са в границите на :
  - за председател на комисията до 95% от текущото възнаграждение на народен представител;
  - за зам. председател до 85 % от текущото възнаграждение на народен представител;
  - за член на комисията до 75%. ” от текущото възнаграждение на народен представител;
  Номерацията на следващите алинеи се променя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски и предлага следната подобрена редакция:
  “Чл. 11. (1) Държавното регулиране в енергетиката се осъществява от Държавната комисия за енергийно регулиране, наричана по-нататък "комисията", която има компетентност по този закон.
  (2) Комисията е държавен орган към Министерския съвет. Комисията е юридическо лице със седалище София.
  (3) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни
  кредити.
  (4) Основните заплати на членовете на комисията се определят от Министерския съвет и са в границите на :
  - за председател на комисията до 95% от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт;
  - за зам. председател до 90 % от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт;
  - за член на комисията до 85%. от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт;
  (5) Председателят на комисията определя добавката на служителите от администрацията за изпълнение на специфични функции по този закон, както и индивидуалния й размер за всеки служител.
  (6) Средствата по ал. 4 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на комисията за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.
  (7) Редът за определяне на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение по ал. 4 се определя с решение на комисията.”
  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  В чл. 13 ал. 2 накрая се добавя текста “... в енергетиката, за които се изисква лицензия, по смисъла на този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски и предлага създаването на нов параграф 6 със следната редакция:
  §6 В чл.13, ал.2, т.1 след думата “енергетиката” се добавят думите “за която се изисква лицензия, по този закон.”
  § 6. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Решенията на комисията са индивидуални административни актове и могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от датата на издаване на решението. Обжалването на решенията на комисията не спира тяхното изпълнение.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 7.
  § 7. В чл. 16, ал. 1 т. 6 се изменя така:
  “6. одобрява общите условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ, предложени от енергийните предприятия, или дава задължителни указания за изменението им;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 8.
  § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 7 се отменя.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Допуска се цените и тарифите по ал. 1 да се определят като цени с повече от една компонента в съответствие със структурата на разходите.”

  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  В чл. 21 , ал.2, е края на изречението се добавя изразът: “или при прилагане на метода на дисконтиране на паричните потоци за дългосрочни инвестиционни проекти. ”
  Н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски оттеглят
  предложението си.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по параграф 8, който става параграф 9.
  Предложение на н. п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  Навсякъде в закона да отпадне изискването за издаване на разрешения.
  Н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски оттеглят предложението си.
  § 9. Член 31 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 10.
  Предложение на н.п. Веселин Близнаков да се отмени ал.2 на
  чл.32
  Комисията приема предложението, като предлага създаването на нов параграф 11, със следната редакция:
  §11. В чл.32 ал.3се отменя.
  § 10. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
  “(1) За издаване на разрешения и лицензни по този закон се заплащат такси, които са държавни такси по смисъла на Закона за държавните такси.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 12.
  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  Чл. 36, ал. 1 се изменя и добива вида:
  “Чл. 36/1/В случаите на констатирана и обявена по реда на чл. 4, т. 7 необходимост от нова мощност, инвеститорът й се определя само чрез търг. ”
  Следващите алинеи остават без изменение, като навсякъде думата разрешения се заличава.
  Комисията подкрепя предложението в първата му част и предлага създаването на нов параграф 13, със следната редакция:
  “§13 В Чл. 36 текстът в алинея 1 “Само чрез търг за определяне на инвеститор за изграждане на” се заменя с думите “В случаите на констатирана и обявена по реда на чл. 4, т.7 необходимост от нов енергиен обект, инвеститорът му се определя само чрез търг за изграждане на”
  § 11. В чл. 40 се създава ал. 3:
  “(3) В лицензните на юридическите лица за пренос на топлинна енергия може да се предвиди извършване на дялово разпределение на топлинна енергия.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 14.
  § 12. В чл. 46, ал. 3 думите “едномесечен срок” се заменят с “тримесечен срок”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 15.
  § 13. В чл. 54, ал. 2 думите “при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 16.
  § 14. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:
  “(4) При разлика в отчетените измервания между средствата по ал. 2 и 3 извън класа на точност потребителят може да поиска експертиза по реда на Закона за измерванията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 17.
  § 15. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Длъжностните лица, които извършват проверки и съставят актове за установяване на извършено нарушение, се определят със заповед на министъра на енергетиката и енергийните ресурси или на председателя на комисията в зависимост от правомощията им по чл. 64, ал. 1 и 2.”
  2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова т. 2:
  “2. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяването на контрола;”
  б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става
  параграф 18.
  Предложение на н.п. Рамадан Аталаи и Исмет Саралийски
  В чл. 75, ал.1, т. 2 и т. З се заличават.
  H. п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски оттеглят предложението си.
  § 16. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  I. В ал. 1:
  а) създава нова т. 3:
  “3. между независимите производители и преносното предприятие и между независимите производители и разпределителното предприятие, когато производителят е присъединен едновременно към преносната и разпределителната мрежа;”
  б) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7;
  в) в новата т. 5 след думата “потребителите” се поставя запетая и се добавя “извършващи стопанска дейност”;
  г) в новата т. 7 след думата “потребителите” се добавя “в страната”;
  г) създава се т. 8:
  “8. между независими производители и привилегировани потребители извън страната.”
  2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
  “(3) Продажбата на електрическа енергия за битови нужди на потребителите се осъществява при публично известни общи условия, предложени от електроразпределителните предприятия и одобрени от комисията, в които се определят:
  1. правата и задълженията на електроразпределителното предприятие и на потребителите;
  2. редът и начинът за измерване, отчитане и заплащане на електрическата енергия;
  3. отговорността при неизпълнение на задълженията;
  4. редът и начинът за прекъсване и прекратяване на електроснабдяването.
  (4) Преносното, съответно разпределителното предприятие, има право след предварително уведомяване да прекъсва снабдяването с електрическа енергия на потребителите:
  1. когато потребителят забави плащането на дължимите суми за електрическа енергия със 7 дни след срока за плащане, определен за битовите потребители в общите условия, а за потребителите за стопански нужди - в договорите по ал. 1;
  2. когато потребител ползва електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване, или изменя показанията на средствата за търговско измерване, или препятства правилното им функциониране.
  (5) Електроразпределителните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Те влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им без писмено приемане от потребителите.
  (6) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното електроразпределително предприятие заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от електроразпределителните предприятия различни условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.
  (7) Задълженията за електрическа енергия на потребителите - неизправни длъжници, се събират по реда на чл. 237, буква “з” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечението от сметките на енергийното предприятие.”
  Предложение на н.п. Димчо Димчев: в ал.4. т.1 цифрата 7 да се замени с цифрата 10.
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Димчо Димчев.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 19, като предлага в ал.4, т.1 числото 7 да се замени с числото 10.
  § 17. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:

  “(2) Търговски сделки по износ на електрическа енергия могат да се сключват и между лицата по чл. 80, ал. 1, т. 8.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 20.
  § 18. В чл. 92 ал. 7 се изменя така:
  “(7) Прехвърлянето на собствеността от потребителя върху изградените по ал. 6 съоръжения се урежда чрез договор за лизинг или за продажба при разсрочено плащане за срок не повече от 8 години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 21.
  § 19. В чл. 95 се извършват следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Топлоснабдяването е процес на производство, пренос, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната мрежа, за присъединяване на производители и потребители към топлопреносната мрежа и за прекратяване на топлоподаването се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 19 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Стефан
  Мазнев.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 19, който става параграф 22.
  § 20. В чл. 97 т. 3 се изменя така:
  “3. инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 23.
  § 21. Член 99 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 24.
  § 22. В чл. 105, ал. 1, т. 2 накрая се добавя “или за околната
  среда”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 25.
  § 23. След чл. 105 се създава раздел IV a. “Присъединяване към топлопреносната мрежа” и чл.105а - чл.105е:
  “Раздел IV a.
  Присъединяване към топлопреносната мрежа
  “Чл. 105а. (1) Топлопреносното предприятие е длъжно да присъединява към топлопреносната мрежа производители и потребители, разположени на съответната територия, определена с лицензията за пренос на топлинна енергия. Присъединяването на потребителите в сгради - етажна собственост, чрез абонатна станция или нейни самостоятелни отклонения става със съгласието на всички собственици или титуляри на вещното право на ползване.
  (2) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа само ако той не е изпълнил изискванията по този закон и по наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (3) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на потребители към топлопреносната мрежа:
  1. когато няма изградена топлопреносна мрежа;
  2. при недостиг на производствени мощности;
  3. при недостатъчна пропускателност на топлопреносната
  мрежа;
  4. когато инсталациите на потребителите в сгради - етажна собственост, не са комплектувани със средствата и уредите по чл. 112г, ал. 1.
  (4) Топлопреносното предприятие мотивира писмено причините за отказ от присъединяване.

  Чл. 105б. (1) Централите и инсталациите за производство на топлинна енергия и на другите енергийни обекти и съоръжения на производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи.
  (2) Присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост.
  Чл. 105в. (1) Потребителите се присъединяват към
  топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод и абонатна станция.
  (2) Потребителите по ал. 1 заплащат на топлопреносното предприятие цена за присъединяване, образувана по правилата на чл. 20.
  Чл. 105г. (1) При присъединяване на потребител, който използва топлинна енергия за стопански нужди, присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на потребителя и са негова собственост.
  (2) Присъединяване на нов потребител на топлинна енергия за стопански нужди чрез съществуващ присъединителен топлопровод, собственост на друг потребител за стопански нужди, може да бъде извършено при техническа възможност, като топлопреносното предприятие изкупи частта за общо ползване от присъединителния топлопровод или собственикът учреди в негова полза възмездно ограничено право на ползване върху тази част.
  Чл. 105д. (1) При присъединяване на потребител, който ползва топлинна енергия за битови нужди в самостоятелна сграда или в сграда - етажна собственост, присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.
  (2) В случаите, когато изграждането на съоръженията по ал. 1 е икономически нецелесъобразно за топлопреносното предприятие, изграждането им може по взаимно съгласие с топлопреносното предприятие да се извърши от потребителите. Прехвърлянето на собствеността от потребителите върху изградените съоръжения се урежда чрез договор за лизинг или за продажба при разсрочено плащане за срок не повече от 8 години.
  (3) Присъединяването на потребители от една или повече сгради към абонатна станция в друга сграда се допуска при условие, че собствениците на имотите в сградите без абонатна станция са получили с договор правото на ползване на помещението на съществуващата абонатна станция и са изпълнени техническите изисквания на наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (4) Изграждането на присъединителния топлопровод от съществуващата абонатна станция до сградата на потребителите по ал. 3 се извършва от и за сметка на присъединяващите се потребители и е тяхна собственост.
  Чл. 105е. Присъединяването на потребител към топлопреносната мрежа се осъществява въз основа на писмен договор между него и топлопреносното предприятие по цени, определени при условията и по реда на наредбата по чл. 20.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 26.
  § 24. Член 106 се изменя така:
  “Чл. 106. Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, одобрени от комисията, сключени между:
  1. независим производител и топлопреносното предприятие;
  2. независим производител и пряко присъединен към него потребител, извършващ стопанска дейност;
  3. топлопреносното предприятие и потребителите, извършващи стопанска дейност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 27.
  § 25. Създава се чл. 106а:
  ‘Чл. 106а. (1) Продажбата на топлинна енергия на потребители за битови нужди, включително за общите части в сгради - етажна собственост, се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят:
  1. правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на потребителите;
  2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на топлинната енергия;
  3. отговорността при неизпълнение на задълженията;
  4. редът и условията за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;
  5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления.
  (2) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Те влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им без писмено приемане от потребителите.
  (3) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от топлопреносните предприятия различни условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.
  (4) Потребител на топлинна енергия за битови нужди е собственикът или титулярят на вещното право на ползване на топлоснабдявания имот.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 28.
  § 26. Член 107 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 29.
  § 27. Член 108 се изменя така:
  “Чл. 108. (1) Когато всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване за всички имоти, присъединени към тази абонатна станция или към нейното самостоятелно отклонение.
  (2) Лицата по ал. 1 се считат за потребители при условията за останалите потребители до датата на прекратяване на топлопоснабдяването.
  (3) Топлоснабдителното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 1 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.
  (4) Потребителите в сграда - етажна собственост, които прекратяват топлоподаването към отоплителните тела в имотите си чрез монтираната на тях регулираща арматура, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 30.
  § 28. Член 109 се изменя така:
  “Чл. 109. (1) Потребителите са длъжни да заплащат в срок дължимите суми за инсталирана мощност и консумирана топлинна енергия, както и за нейното дялово разпределение.
  (2) Задълженията на потребителите - неизправни длъжници, към топлопреносното предприятие се събират по реда на чл. 237, буква "з" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечението от сметките на топлопореносното предприятие.
  (3) Топлопреносното предприятие има право след предварително уведомяване да прекъсва снабдяването с топлинна енергия при забавяне плащането на дължимите суми с повече от два месеца след определения срок за плащане чрез изолиране с технически средства на отоплителните тела или на линията за горещо водоснабдяване от общите сградни инсталации по реда, предвиден в наредбата по чл. 95, ал. 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 31, като предлага в алинея 1 да отпаднат думите “за инсталирана мощност и консумирана топлинна енергия, както и за нейното дялово разпределение”
  § 29. Член 110 се изменя така:
  “Чл. 110. (1) Потребителите за битови нужди могат да заплащат топлинната енергия в количества, определени по прогнозна едногодишна консумация за сградата.
  (2) Правилата за определяне на прогнозната едногодишна консумация, месечните вноски и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен потребител се определелят в наредбата по чл. 95, ал. 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 32.
  § 30. Създава се чл. 110а:
  “Чл. 110а. (1) Топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, монтирани на границата на собственост.
  (2) Границата на собственост:
  1. между производителя и топлопреносното предприятие е последната спирателна арматура на производителя;
  2. между топлопреносното предприятие или производителя и потребителите, ползващи топлинна енергия за стопански нужди, е последната спирателна арматура преди присъединителните тръбопроводи на потребителите;
  3. между топлопреносното предприятие и потребителите, ползващи топлинна енергия в самостоятелни сгради или в сгради - етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации.
  (3) Когато топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, монтирани на място, различно от границата на собственост, начинът за отчитане на топлинната енергия се урежда съгласно наредбата по чл. 95, ал. 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 33.
  § 31. След чл. 110а се създава раздел V a. “Разпределение на топлинната енергия”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 34.
  § 32. Член 111 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 35.
  § 33. Член 112 се изменя така:
  “Чл. 112. Общото консумирано количество топлинна енергия в сграда - етажна собственост, присъединена към една абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, се разпределя за горещо водоснабдяване и за отопление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 36.
  § 34. Създават се чл. 112а, 1126, 112в и 112г:
  “Чл. 112а. (1) Количеството топлинна енергия за горещо водоснабдяване на сграда - етажна собственост, се определя:
  1. извън отоплителния период съгласно показанията на топломера в абонатната станция;
  2. през отоплителния период - въз основа общото изразходвано количество гореща вода, измерено чрез общия водомер в абонатната станция, умножено по необходимото количество енергия за загряване на 1 куб. м вода, определено в наредбата по чл. 95, ал. 3. При липса на общ водомер в абонатната станция изразходваното количество гореща вода се определя като сбор от изразходваните количества гореща вода, измерени чрез водомерите в имотите на потребителите.
  (2) Количеството топлинна енергия по ал. 1 се разпределя между потребителите - собственици или титуляри на вещното право на ползване, пропорционално на изразходваното количество гореща вода по ред, определен в наредбата по чл. 95, ал. 3.
  Чл. 1126. (1) Количеството топлинна енергия за отопление на сграда - етажна собственост, през отоплителния период е разликата между общото консумирано количество топлинна енергия и количеството топлинна енергия за горещо водоснабдяване по чл. 112а, ал. 1.
  (2) Количеството топлинна енергия за отопление по ал. 1 е сумата от количествата топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинната енергия за отопление на общите части и топлинната енергия за отопление на отделните имоти.
  Чл. 112в. (1) Количеството топлинна енергия за отопление по чл. 1126 се разпределя между потребителите - собственици или титуляри на вещно право на ползване.
  (2) Количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация, се определя в процент по решение на общото събрание на етажната собственост, който не може да бъде по-малък от 10 на сто и по- голям от 30 на сто от количеството топлинна енергия за отопление, и се разпределя между потребителите пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.
  (3) Количеството топлинна енергия, консумирано за отопление на общите части на сградата - етажна собственост, в които има отоплителни тела, се определя въз основа на тяхната инсталирана мощност и се разпределя между потребителите пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.
  (4) Количеството топлинна енергия за отопление на отделните имоти се определя въз основа на показанията на средствата за отчитане на дяловото потребление по чл. 112г, ал. 1, т. 2.
  (5) В случаите, когато количеството топлинна енергия за отопление на отделните имоти се определя въз основа на показанията на индивидуални разпределители, се прилага система за дялово разпределение, като сборът от дяловите единици, отчетени по показанията на всички разпределители в имота, се умножи по количеството топлинна енергия за един дял.
  (6) Количеството топлинна енергия за един дял се определя като съотношение между количеството топлинна енергия за отопление на сградата по чл. 1126, ал. 1, намалено със сумата на определените по ал. 2 и 3 количества топлинна енергия и общия сбор от дяловите единици по показанията на всички индивидуални разпределители в сградата.
  Чл. 112г. (1) Дяловото разпределение на топлинната енергия между потребителите в сгради - етажна собственост, се извършва от топлопреносното предприятие или от търговец, определен от потребителите в сградата и отговарящ на условията на наредбата по чл. 95, ал. 3, при наличие на:
  1. средства за търговско измерване на топлинната енергия в абонатната станция;
  2. средства за отчитане на дяловото потребление за отопление - индивидуални топломери, отчитащи пряко количеството консумирана топлинна енергия в имотите, или индивидуални разпределители заедно с регулираща арматура, монтирани върху всички отоплителни тела в отделните имоти;
  3. средства за отчитане на дяловото потребление за битово горещо водоснабдяване - индивидуални водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имотите на потребителите.
  (2) Потребителите, присъединени към една абонатна станция в сграда - етажна собственост, прилагат средства за отчитане на дяловото потребление от един и същи модел, доставени от един и същи търговец, или одобрени за използване в сградата от него.
  (3) В случай че топлопреносното предприятие не извършва дялово разпределение, търговецът по ал. 1 му предоставя информацията за това разпределение по сключен с него договор.”
  Предложеше на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  Създава се нов чл. 112а, в ал. 2 вместо изразът “определени чрез търг, проведен от топлопреносното предприятие” се заменя с “определени от абонатите. ”
  Народните представители Рамадан Аталай и Исмет Саралийски оттеглят това предложение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 37.
  § 35. Член 113 се изменя така:
  “Чл. 113. (1) Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост.
  (2) Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградните инсталации за отопление, отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване и средствата за отчитане на дяловото потребление по чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3 са собственост на потребителите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 38.
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски
  В чл. 117, ал. 1 и ал. 2 се заличават.
  Текстът на чл. 117 става: “ Търговските сделки по внос и износ на природен газ се регистрират в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Димитър Ламбовски, като предлага създаването на нов параграф 39 със следната подобрена редакция:
  “§39 Чл. 117 се изменя така:
  “ Търговските сделки по внос и износ на природен газ се регистрират в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, при условия и по ред определени от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
  Предложение на н.п. Димчо Димчев по пар.135 В Чл.135 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя “или потребител, извършващ стопанска дейност, който може да бъде пряко присъединен към газопреносната мрежа.
  2. Създава се нова ал.2:
  ”(2) Пряко присъединените към газопреносната мрежа потребители, извършващи стопанска дейност, са длъжни да предоставят достъп до собствените си съоръжения на газоразпределителното предприятие, получило лицензия по чл.39, с цел нормалното газоснабдяване на другите потребители на територията, определена с лицензията и нямат право да причиняват ограничителен режим.
  3. Досегашната алинея 2 става алинея 3.
  Комисията подкрепя предложението на н.п Димчо Димчев, което става нов параграф 40.
  § 36. В чл. 138 думите “Комитета по” се заменят с “Държавната агенция по”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 41.
  § 37. В глава тринадесета “Енергийна ефективност” в заглавието “Раздел I. Държавна агенция по енергийна ефективност” думата “държавна” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 42.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев Параграф 37 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Стефан Мазнев да се отмени параграф 37.
  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралшски
  Да се запази сегашния статус на Държавната агенция по енергийна ефективност и да стане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
  Н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски оттеглят предложението си.
  § 38. Член 139 се изменя така:
  “Чл. 139. (1) Държавната политика по насърчаване на енергийната ефективност и производството на електроенергия и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници е съставна част от енергийната политика на страната и се провежда от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
  (2) Всички държавни органи са задължени да оказват всестранна подкрепа на дейностите по повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници като дейности с обществена значимост.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 43.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 38 се отменя.
  Н.п. Стефан Мазнев отменя предложението си
  § 39. Член 140 се изменя така:
  “Чл. 140. (1) Дейностите по повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници се подпомагат чрез изпълнение на проекти по програми на национално, отраслово, регионално и общинско ниво.
  (2) Информацията за резултатите от дейностите по ал. 1 се предоставя на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за отразяване в националния енергиен баланс и националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 44.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 39 се отменя.
  H. п. Стефан Мазнев отменя предложението си
  § 40. Член 141 се изменя така:
  “Чл. 141. (1) Програмите за енергийна ефективност по чл. 140, ал. 1 се наблюдават и координират от изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ), който анализира и обобщава резултатите от тях за нуждите на статистиката и на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси във връзка със съставянето на националния енергиен баланс.
  (2) Агенцията по енергийна ефективност сътрудничи активно с министерствата и ведомствата, браншовите организации, областните администрации и органите на местната власт и със стопанските субекти, като им оказва експертно съдействие за:
  I. разработването на програми и проекти за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
  2. трансфер на технологии, знания и опит в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
  3. организиране на семинари, конференции и работни срещи;
  4. осигуряването на средства за съфинансирането на програмите и проектите им по т. 1 от европейските програми и фондове за икономическо и социално сближаване, както и от други национални и чуждестранни програми, фондове, спонсори и институции;
  5. изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергиини източници;
  6. осигуряване предоставянето на квалифицирани консултантски услуги, включително във връзка с разработване на съобразени със законодателството на Европейския съюз проекти за нормативни актове, методики за оценка и маркировки, свързани с енергоспестяване, рационално използване на енергията и използване на възобновяеми енергийни източници;
  7. извършването на енергийни обследвания на стопански обекти във връзка с изготвянето на програми и проекти за енергийна ефективност и изготвяне на енергийни експертизи на предлагани проектни решения.
  (3) Агенцията по енергийна ефективност е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
  (4) Дейността на АЕЕ се финансира със средства от държавния бюджет и със собствени приходи от следните собствени дейности:
  1. предоставяне на консултантски услуги;
  2. извършване на енергийни обследвания и експертизи;
  3. разработване на програми и проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и съответната техническа документация;
  4. участие със собствен персонал в изпълнението на проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 45.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 40 се отменя.
  Н.п. Стефан Мазнев отменя предложението си
  § 41. Член 142 се изменя така:
  “Чл. 142. (1) Агенцията по енергийна ефективност разработва указания за създаването и поддържането на информационни системи за състоянието на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на отраслово и регионално равнище от органите и административните звена по чл. 143.
  (2) Агенцията по енергийна ефективност създава и поддържа информационна система за състоянието на енергийната ефективност и за използването на възобновяемите енергийни източници.
  (3) Служителите на АЕЕ са длъжни да пазят търговска тайна за сведения и обстоятелства, станали им известни при осъществяване на техните функции.
  (4) Агенцията по енергийна ефективност разработва и предоставя указания за разработването в съответствие със законодателството на Европейския съюз на проекти на нормативни актове, отнасящи се до енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.
  (5) Държавните органи и длъжностните лица по чл. 143 са длъжни да оказват съдействие на АЕЕ при осъществяване на нейните функции по an. 1 и 2 и да ъ предоставят при поискване информация във връзка с енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 46.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 41 се отменя.
  H.п. Стефан Мазнев отменя предложението си
  § 42. Член 143 се изменя така:
  “Чл. 143. (1) Министрите и ръководителите на други ведомства, областните управители и кметовете в рамките на своята компетентност:
  I. провеждат политика и разработват проекти за нормативни актове, съобразени със законодателството на Европейския съюз, за увеличаване на енергийната ефективност, за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за намаляване енергоемкостта на брутния вътрешен продукт;
  2. разработват и осъществяват програми за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници при потребителите на енергия;
  3. съвместно с Министерството на енергетиката и енергийните ресруси разработват и осъществяват програми за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в енергийните предприятия.
  (2) За изпълнение на функциите по ал. 1 министерствата и ведомствата, областните и общинските администрации в общините с население над 100 хиляди души създават специализирани административни структури или възлагат съответни функции на съществуващи административни структури, които разработват предложения за формиране и изпълнение на политиката и мерките за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в съответния обществен сектор или сектор на икономиката, област или община и предоставят информация за тях на АЕЕ или на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси в съответствие с тяхната компетентност.
  (3) Специализираните административни структури по ал. 2, създадени в областните и общинските администрации, разработват и актуализират всяка година съответно областни и общински програми за повишаване на енергийната ефективност на предприятията - потребители на енергия, и на сградите от обществения и битовия сектор, както и за използване на възобновяеми енергийни източници от тях на територията на съответната област или община и предоставят информация за тях на АЕЕ или на Министерството на енергетиката и енергийните ресруси в съответствие с тяхната компетентност.
  (4) В бюджета на всяка община се предвиждат разходи за изготвяне и изпълнение на общински програми за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.
  (5) Агенцията по енергийна ефективност, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и отрасловите министерства в съответствие със своята компетентност насочват средства от допълнителни източници за финансиране на проектите от областните и общинските програми за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници.
  (6) За подпомагане дейността на областните управители, кметовете и общинските съвети по ал. 1 могат да се създават центрове по енергийна ефективност като неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел.
  (7) Агенцията по енергийна ефективност и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси съдейства на специализираните административни структури по чл. 143, ал. 2 в областните и общинските органи и на центровете по енергийна ефективност по ал. 6 за организирането на обучение по идентифициране, оценка, подготовка, финансиране и управление на инвестиционни проекти по енергийна ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници.
  (8) Енергийните потребители от стопанския и обществения сектор с обща мощност на използваните от тях първични енергоносители над 10 MW определят длъжностни лица и/или звена за провеждане на мероприятия по енергийна ефективност.
  (9) Агенцията по енергийна ефективност разработва и предоставя на потребителите по ал. 8 техническа помощ за идентифицирането, оценката и изпълнението на мероприятия по енергийна ефективност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 47.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев
  Параграф 42 се отменя.
  Н.п. Стефан Мазнев отменя предложението си
  § 43. Заглавието “Раздел II Стандарти и маркировка” се
  заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 48.
  § 44. Членове 144, 145, 146 и 147 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 49.
  § 45. Член 148 се изменя така:
  “Чл. 148. Физическите и юридическите лица, които осъществяват стопанска дейност, събират данни за енергоемкостта на производството си и за енергийната съставка на себестойността на произвежданата продукция или на предоставяните от тях услуги, които предоставят ежегодно на Националния статистически институт, а при поискване - и на АЕЕ и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 50.
  § 46. Заглавието “Раздел III. Експертизи и обследвания” се
  заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 51.
  § 47. Членове 149,150 и 151 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 52.
  § 48. Заглавието “Раздел IV. Разрешения” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 53.
  § 49. Членове 152,153, 154, 155 и 156 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 54.
  § 50. Заглавието “Раздел V. Енергоефективни услуги” се
  заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 55.
  § 51. Членове 157, 158 и 159 се отменят.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 56.
  § 52. Заглавието “Раздел VI. Контрол за енергийна ефективност” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 57.
  § 53. Членове 160, 161 и 162 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 58.
  § 54. Член 163 се изменя така:
  “Чл. 163. (1) Който извършва дейности по този закон без разрешение или лицензия в случаите, когато се изискват такива, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от физическо лице - търговец, се налага имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв.
  (3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно санкцията, е в трикратен размер на глобата, съответно на санкцията, по ал. 1 и 2.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 59.
  § 55. Създават се чл. 163а, 1636, 163в, 163г, 163д и 163е:
  “Чл. 163а. (1) На енергийно предприятие, което наруши условията на издаденото му разрешение или лицензия, се налага имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв.
  (2) При повторно извършено нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал. 1.
  Чл. 1636. (1) На енергийно предприятие, което откаже незаконосъобразно:
  1. присъединяване към съответните енергийни мрежи
  (електропреносна,електроразпределителна, топлопреносна,
  газопреносна, газоразпределителна);
  2. сключване на договор за продажба на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;
  3. достъп до мрежите за пренос или разпределение на електрическа енергия и природен газ,
  се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.
  (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал. 1.
  Чл. 163в. (1) На енергийно предприятие, което не предостави искана информация в случаите, предвидени в този закон,
  се налага имуществена санкция от 1000 до 15 000 лв.
  (2) Длъжностно лице в енергийно предприятие, което не представи искана информация в случаите, предвидени в този закон, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
  (3) При повторно извършено нарушение имуществената
  санкция или глобата е в трикратен размер на санкцията, съответно на глобата, по ал. 1 и 2.
  Чл. 163г. (1) На енергийно предприятие, което продава електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ на цени, различни от утвърдените от комисията, се налага имуществена санкция от 7000 до 20 000 лв.
  (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер.
  Чл. 163д. (1) На предприятие за добив на природен газ, което продава чрез пряк газопровод природен газ на потребител, който не отговаря на условията по този закон и на нормативните актове по прилагането му, се налага имуществена санкция от 5000 до 25 000 лв.
  (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер.
  Чл. 163е. (1) На енергийно предприятие, което не спазва техническите норми за експлоатация на енергийни обекти или нормите за набиране и съхранение на резервите от горива за централите за производство на електрическа и/или топлинна енергия, се налага имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв.
  (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 60.
  § 56. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 4 се изменя така:
  “4. не комплектува отоплителните тела в имота си в сграда - етажна собственост, със средствата за отчитане на дяловото потребление на топлинна енергия по чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3 в предвидения в закона срок или ги демонтира;”
  б) точка 5 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който:
  1. нарушава нормалното електроснабдяване, топлоснабдяване или газоснабдяване;
  2. причини въвеждането на ограничителен режим.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) При повторно извършено нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в двукратен размер.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 61.
  § 57. В чл. 169 се правят следните измемения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Наказателните постановления по чл. 163, 163а, 1636, 163в, 163г, 163д, 165, 166, 167 и 168 се издават от председателя на комисията или от упълномощено от комисията лице.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Наказателните постановления по чл. 163в, 163е, 164, 165, 166, 167 и 168 се издават от министъра на енергетиката и енергийните ресурси или от упълномощено от него лице.”
  3. Досегашна ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 62.
  § 58. Членове 170 и 171 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, който става параграф 63.
  § 59. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. "Пренос" е транспортирането на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ съответно по електропреносна, топлопреносна или газопреносна мрежа."
  2. В т. 2 думите "и топлинна" се заличават.
  3. В т. 4 думата "със" се заменя със "с високо", а думите "пренос и" се заличават.
  4. В т. 5 думата “съвкупност” се заменя със “система”.
  5. Точка 9 се изменя така:
  “9. "Електроснабдяване" е съвкупност от дейностите по производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа енергия.”;
  6. В т. 11 накрая се добавя "и/или определени потребители".
  7. Точка 14 се отменя.
  8. В т. 17 след думите “природен газ” се поставя запетая и се добавя “както и неговите спомагателни мрежи и съоръжения”.
  9. Точка 22 се изменя така:
  “22. “Средства за отчитане на дяловото потребление на топлинна енергия” са уредите, монтирани след средствата за търговско измерване на топлинна енергия.”
  10. В т. 29 буква “б” се изменя така:
  “б) производство, пренос и разпределение в сгради - етажна собственост, на топлинна енергия;”
  11. Точка 32 се отменя.
  12. В т. 36 думите “източниците, използващи” се заличават, а след думите “геотермалната енергия” се поставя запетая и се добавя “отпадни топлини”.
  13. Създават се т. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54:
  “41. “Енергийни ресурси” включват първичните енергоносители (въглища, нефт, газ и др.), както и възобновяемите енергийни източници.
  42. “Електрическа енергия за битови нужди” е електрическата енергия, използвана от потребители - физически лица, в домакинствата им.
  43. “Топлинна енергия за битови нужди" е топлинната енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, използвана от потребители - физически лица, в домакинствата им.
  44. “Топлинна енергия за стопански нужди" е топлинната енергия с топлоносител водна пара или гореща вода за технологични нужди и за отопление и горещо водоснабдяване, използвана от потребители, извършващи стопанска дейност, както и от потребители на издръжка на държавния бюджет.
  45. “Потребител, извършващ стопанска дейност” е юридическо или физическо лице, което ползва електрическа или топлинна енергия за нужди извън тези по т. 42 и 43.
  46. “Отопляем обем на имот” включва обема на всички собствени и/или ползвани от абоната помещения и съответните
  припадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.
  47. “Отопляем обем на общите части” е сумата от обемите на помещенията от общите части на сграда - етажна собственост, с предвидени по проект отоплителни тела.
  48. “Отоплителен товар на имот” е сумата от топлинната мощност на инсталираните отоплителни тела в помещенията на имота в сграда - етажна собственост.
  49. “Отоплителен товар на общите части” е сумата от топлинната мощност на инсталираните отоплителни тела в помещенията на общите части на сграда - етажна собственост.
  50. “Отоплителни тела” са тръбните отоплителни тела и щранг- лири, глидерните отоплителни тела, плоските отоплителни тела и конвекторите, които са конструктивни елементи, служещи за отдаване на топлина в помещенията чрез радиация и конвекция от постъпващия в тях топлоносител.
  51. “Сервитутна зона” е зоната около енергиен обект, върху земя - чужда собственост, в която енергийното предприятие има право на прокарване и право на преминаване при изграждане, поддържане и ремонт на енергийните съоръжения, която е с размери, съобразени с изискванията за безопасна експлоатация.
  52. “Стаж в енергетиката” е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавната администрация на държавните органи за управление на енергетиката, в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за подземните богатства, както и в научни институтиции или търговски дружества, обслужващи тези дейности.
  53. “Обособена територия” е територия с постоянни землищни и строителни граници, в която се осъществява разпределение на електрическа енергия и природен газ и пренос на топлинна енергия съгласно издадена лицензия чрез необходимата инфраструктура.
  54. “Нови енергийни обекти за производство на електрическа и/или на топлинна енергия” са тези обекти, които ще се изграждат на нова, несъществуваща строителна площадка.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 64.
  Предложете на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  Създава се нова т. 55 със следното съдържание:
  т.55 “Дългосрочен инвестиционен проект” е проект за разширение и/или за рехабилитация и/или модернизация на съществуваща мощност за производство на електрическа и/или
  топлинна енергия ши проект за изграждане на нова ши заместваща производствена мощност, който се реализира от енергийно предприятие, като срокът за откупуване на инвестициите, необходими за реализиране на проекта е не по-малък от 5 години. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски със следната редакция:
  Към параграф 64 се създава нова т. 55 със следното съдържание:
  “Дългосрочен инвестиционен проект” е проект за разширение и/или за рехабилитация и/или модернизация на съществуваща мощност за производство на електрическа и/или топлинна енергия или проект за изграждане на нов или съществуващ енергиен обект, който се реализира от енергийно предприятие,като срокът за откупуване на инвестициите
  § 60. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 5 се изменя така:
  “§ 5. (1) Средствата за търговско измерване, утвърдени за ползване от компетентните органи, които по силата на този закон трябва да бъдат собственост на енергийните предприятия, но са собственост на потребителите, се изкупуват от енергийните предприятия по взаимно договорени цени в петгодишен срок от влизането в сила на закона.
  (2) Енергийни обекти, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на енергийните предприятия, но са собственост на потребители или на физически или юридически лица, осъществяващи дейности в енергетиката в нарушение на действащото законодателство, се изкупуват по взаимно договорени цени от енергийните предприятия с лицензия за съответната дейност в петгодишен срок от влизането в сила на закона.
  (3) Енергийните предприятия не са длъжни да изкупуват средствата за търговско измерване по ал. 1 или енергийните обекти по ал. 2, когато в предвидените за изкупуване срокове монтират собствени съоръжения в замяна на съществуващите.
  (4) В случай че собствениците по ал. 1 и 2 и енергийното предприятие не се споразумеят за продажната цена на съответните средства за търговско измерване или енергиен обект, тя се определя от независим оценител, приемлив и за двете страни, и определената от него цена се приема за окончателна, като разходите за оценката се поемат по равно от продавача и купувача.
  (5) Енергийните предприятия не могат необосновано да отказват изкупуване при условията на ал. 1, 2 и 4.
  (6) Енергийните обекти по ал. 2, които към датата на влизането в сила на закона са частна държавна или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или общинския бюджет, се прехвърлят възмездно на лицензираните еднолични преносни или разпределителни предприятия с държавно или общинско участие в срок до 31 декември 2002 г.
  (7) В случаите, когато при реституиране на недвижими имоти - бивша държавна собственост, в имотите има изградени енергийни обекти, включени в дълготрайните материални активи на енергийно предприятие, реституираните собственици нямат право да искат изместването им, да лишават останалите потребители от електроснабдяване и да възпрепятстват дейността на енергийните предприятия.
  (8) При закупуване на недвижими имоти с изградени в тях енергийни обекти новите собственици имат право да извършват строителни или земеделски работи при спазване на нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийни обекти след съгласуване с енергийното предприятие и без да искат изместването им.
  (9) При приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни обекти, последните не се включват в предмета на сделката, ако чрез тях се снабдява с енергия повече от един потребител. Тези обекти се прехвърлят на енергийното предприятие по предвидения за това ред.”
  2. В § 6 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
  б) алинея 3 се изменя така:
  “(3) До 30 септември 2002 г. заварените към момента на влизането в сила на този закон потребители на топлинна енергия в сгради - етажна собственост, са длъжни да комплектуват имотите си със средства за отчитане на дяловото потребление съгласно чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3.”
  в) алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
  3. Създава се § 6а:
  “§ 6а. (1) До въвеждане на системата за дялово разпределение по раздел V a. “Разпределение на топлинната енергия” между потребителите в сгради - етажна собственост, то се извършва пропорционално на отопляемия обем или по мощността на отоплителните тела на съответния имот и припадащите се части. Потребителите, присъединени към една абонатна станция, могат да избират начина на разпределение. Когато липсва такова решение, разпределението се извършва по начин, избран от топлопреносното предприятие.
  (2) Количеството топлинна енергия за отопление на общите части в сграда - етажна собственост, в които има монтирани отоплителни тела, се разпределят между всички потребители пропорционално на отопляемия обем или на отоплителния товар на имотите по проекта на сградата - етажна собственост, включително и при прекратяване на топлоподаването по реда на ал. 4-10.
  (3) Частта от топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация по смисъла на чл. 112в, ал. 2, се определя в размер 10 на сто от общото количество топлинна енергия за отопление на сградата.
  (4) До въвеждане на системата за дялово разпределение отделен потребител в сграда - етажна собственост, има право да прекрати за целия или за част от имота си подаването на топлинна енергия:
  1. за отопление;
  2. за отопление и горещо водоснабдяване;
  3. за горещо водоснабдяване.
  (5) При желание за прекратяване подаването на топлинна енергия по ал. 4 лицето е длъжно да подаде писмено заявление за това и да осигури достъп до имота си за прекратяване на топлоподаването.
  (6) Прекратяването на топлоподаването на общите части на сградата се извършва по реда на ал. 4 след решение на общото събрание на етажната собственост.
  (7) Прекратяването на топлоподаването към отоплителните тела или на горещото водоснабдяване от общите сградни инсталации се извършва с технически средства по ред, определен с наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (8) През периода от 1 май до 30 октомври топлопреносното предприятие е длъжно да прекрати топлоподаването в срок до 15 дни от подаване на заявлението по ал. 5 при осигурен достъп до имота. Извън този период топлоподаването се прекратява с писменото съгласие на останалите потребители.
  (9) Лице по ал. 5 се счита за потребител при същесвуващите условия в срок до датата на осигуряване на достъп и прекратяване на топлоподаването.
  (10) Лице, на което е прекратено подаването на топлинна енергия по ал. 4, остава потребител за общите части на сградата при условията на ал. 2 и 3.
  (11) Топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоподаването на цялата сграда етажна собственост, когато топлинният товар на сградата е намален с повече от 50 на сто от проектния поради прекратяване на топлоподаването от отделни потребители в сградата при условията на ал. 4 и 5.
  (12) Топлопреносното предприятие е длъжно писмено да уведоми всички потребители в сградата за обстоятелствата по ал. 11.
  (13) В едномесечен срок от уведомлението всички потребители в сградата са длъжни писмено да заявят желанието си да останат потребители при условията на намален отоплителен товар съгласно наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (14) В случай на незаявено желание от потребителите след изтичане на срока по ал. 13 топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоподаването на цялата сграда в едномесечен срок.
  (15) В случаите, когато потребителите, чиято собственост общо възлиза най-малко на 90 на сто от отопляемия обем в сграда - етажна собственост, са инсталирали средства за отчитане на дяловото потребление, за тях може да се прилага системата за дялово разпределение, като за потребителите, които не са инсталирали такива средства, топлинната енергия за отопление се изчислява пропорционално на отопляемия обем със специфичен разход на сградата, завишен с 10 на сто.
  (16) В случаите, когато потребител не инсталира водомер за топла вода в имот - частна собственост, в срока по § 6, ал. 3, топлинната енергия за подгряване на вода се начислява съгласно нормите за разход на вода, определени в наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (17) В случаите, когато жилищен имот се използва или предоставя на други лица за извършване на стопанска дейност, собственикът или титулярят на вещното право на ползване е длъжен да уведоми за това топлопреносното предприятие в 30-дневен срок от започване на стопанската дейност или предоставянето на имота. При неуведомяване собственикът или титулярят на вещното право на ползване заплаща топлинната енергия по цена за стопански нужди, увеличена с 30 на сто за просроченото време. Разпоредбата е в сила докато се прилагат различни цени на топлинната енергия за битови и стопански нужди.”
  4. В § 12 ал. 1 се изменя така:
  “§ (1) В срок 3 години от влизането в сила на закона лицата, които осъществяват дейности в енергетиката дори когато са преобразувани, без разрешение и/или лицензия или когато са започнали процедура за осъществяване на инвестиция по силата на сключени договори или по действащото законодателство, са длъжни да поискат издаване на разрешение и/или на лицензия по реда на този закон. В случай че в посочения срок лицата не предприемат необходимите действия, те прекратяват тези дейности.”
  5. В § 14 ал. 2 заличава.
  6. Параграф 16 се изменя така:
  “§ 16. Разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 9 и на чл. 80, ал. 1, т. 7 се прилагат от 1 януари 2002 г., а на чл. 80, ал. 1, т. 8 - от 1 януари 2007 г.”
  7. В § 18 думите “деветмесечен срок” се заменят с “тригодишен срок” и се създава ново изречение:
  “Наредбите по чл. 16, ал. 1, т. 9, чл. 20 и чл. 95, ал. 3 се приемат до 31 декември 2001 г.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 60, който става параграф 65, като предлага точки 1, 2, 3 и 4 систематично да бъдат отразени в Преходни и заключителни разпоредби на изменителния закон като параграфи с номера 67, 68, 69 и 70.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по точка 5, която става точка 1 и предлага следната подобрена редакция:
  т.1 В параграф 14 се правят следните изменения и допълнения: т.1 алинея 2 се заличава
  т.2 Създава се алинея 4 със следното съдържание:
  “(4) Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси определя горна граница на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет. Тази цена се прилага в случаите, когато утвърдената от комисията цена е по-висока от определената от МС.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по точка 6, която става точка 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по точка 7, която става точка 3, като предлага думите “31 декември 2001г.” да се заменят с думите “31 март 2002г.”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 61. Навсякъде в закона думите “председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси” се заменят с “министъра на енергетиката и енергийните ресурси”, а “ДАЕЕР” - с “Министерството на енергетиката и енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 66.
  § 67. (1) Средствата за търговско измерване, утвърдени за ползване от компетентните органи, които по силата на този закон трябва да бъдат собственост на енергийните предприятия, но са собственост на потребителите, се изкупуват от енергийните предприятия по взаимно договорени цени в петгодишен срок от влизането в сила на закона.
  (2) Енергийни обекти, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на енергийните предприятия, но са собственост на потребители или на физически или юридически лица, осъществяващи дейности в енергетиката в нарушение на действащото законодателство, се изкупуват по взаимно договорени цени от енергийните предприятия с лицензия за съответната дейност в петгодишен срок от влизането в сила на закона.
  (3) Енергийните предприятия не са длъжни да изкупуват средствата за търговско измерване по ал. 1 или енергийните обекти по ал. 2, когато в предвидените за изкупуване срокове монтират собствени съоръжения в замяна на съществуващите.
  (4) В случай че собствениците по ал. 1 и 2 и енергийното предприятие не се споразумеят за продажната цена на съответните средства за търговско измерване или енергиен обект, тя се определя от независим оценител, приемлив и за двете страни, и определената от него цена се приема за окончателна, като разходите за оценката се поемат по равно от продавача и купувача.
  (5) Енергийните предприятия не могат необосновано да отказват изкупуване при условията на aл . 1, 2 и 4.
  (6) Енергийните обекти по ал. 2, които към датата на влизането в сила на закона са частна държавна или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или общинския бюджет, се прехвърлят възмездно на лицензираните еднолични преносни или разпределителни предприятия с държавно или общинско участие в срок до 31 декември 2002 г.
  (7) В случаите, когато при реституиране на недвижими имоти - бивша държавна собственост, в имотите има изградени енергийни обекти, включени в дълготрайните материални активи на енергийно предприятие, реституираните собственици нямат право да искат изместването им, да лишават останалите потребители от електроснабдяване и да възпрепятстват дейността на енергийните предприятия.
  (8) При закупуване на недвижими имоти с изградени в тях енергийни обекти новите собственици имат право да извършват строителни или земеделски работи при спазване на нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийни обекти след съгласуване с енергийното предприятие и без да искат изместването им.
  (9) При приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни обекти, последните не се включват в предмета на сделката, ако чрез тях се снабдява с енергия повече от един потребител. Тези обекти се прехвърлят на енергийното предприятие по предвидения за това ред.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  В предложението за изменение на ал.2 на § 5 вместо израза “взаимно договорени цени” се записва “справедливи пазарни цени”, а накрая се добавя текстът ”освен в случаите, когато сами по себе си
  изпълват необходимия минимум от критерии и условия за издаване на лицензия за извършване на разпределителна дейност. ”
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция на алинея 2:
  (2) Енергийни обекти, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на енергийните предприятия, но са собственост на потребители или на физически или юридически лица, осъществяващи дейности в енергетиката в нарушение на действащото законодателство, се изкупуват по взаимно договорени цени от енергийните предприятия с лицензия за съответната дейност в петгодишен срок от влизането в сила на закона, освен в случаите, когато сами по себе си изпълняват необходимия минимум от критерии и условия за издаване на лицензия за извършване на разпределителна дейност.
  §68 До 30 септември 2002 г. заварените към момента на влизането в сила на този закон потребители на топлинна енергия в сгради - етажна собственост, са длъжни да комплектуват имотите си със средства за отчитане на дяловото потребление съгласно чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3.”
  §69 (1) До въвеждане на системата за дялово разпределение по раздел V a. “Разпределение на топлинната енергия” между потребителите в сгради - етажна собственост, то се извършва пропорционално на отопляемия обем или по мощността на отоплителните тела на съответния имот и припадащите се части. Потребителите, присъединени към една абонатна станция, могат да избират начина на разпределение. Когато липсва такова решение, разпределението се извършва по начин, избран от топлопреносното предприятие.
  (2) Количеството топлинна енергия за отопление на общите части в сграда - етажна собственост, в които има монтирани отоплителни тела, се разпределят между всички потребители пропорционално на отопляемия обем или на отоплителния товар на имотите по проекта на сградата - етажна собственост, включително и при прекратяване на топлоподаването по реда на ал. 4-10.
  (3) Частта от топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация по смисъла на чл. 112в, ал. 2, се определя в размер 10 на сто от общото количество топлинна енергия за отопление на сградата.
  (4) До въвеждане на системата за дялово разпределение отделен потребител в сграда - етажна собственост, има право да прекрати за целия или за част от имота си подаването на топлинна енергия:
  1. за отопление;
  2. за отопление и горещо водоснабдяване;
  3. за горещо водоснабдяване.
  (5) При желание за прекратяване подаването на топлинна енергия по ал. 4 лицето е длъжно да подаде писмено заявление за това и да осигури достъп до имота си за прекратяване на топлоподаването.
  (6) Прекратяването на топлоподаването на общите части на сградата се извършва по реда на ал. 4 след решение на общото събрание на етажната собственост.
  (7) Прекратяването на топлоподаването към отоплителните тела или на горещото водоснабдяване от общите сградни инсталации се извършва с технически средства по ред, определен с наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (8) През периода от 1 май до 30 октомври топлопреносното предприятие е длъжно да прекрати топлоподаването в срок до 15 дни от подаване на заявлението по ал. 5 при осигурен достъп до имота. Извън този период топлоподаването се прекратява с писменото съгласие на останалите потребители.
  (9) Лице по ал. 5 се счита за потребител при същесвуващите условия в срок до датата на осигуряване на достъп и прекратяване на топлоподаването.
  (10) Лице, на което е прекратено подаването на топлинна енергия по ал. 4, остава потребител за общите части на сградата при условията на ал. 2 и 3.
  (11) Топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоподаването на цялата сграда етажна собственост, когато топлинният товар на сградата е намален с повече от 50 на сто от проектния поради прекратяване на топлоподаването от отделни потребители в сградата при условията на ал. 4 и 5.
  (12) Топлопреносното предприятие е длъжно писмено да уведоми всички потребители в сградата за обстоятелствата по ал. 11.
  (13) В едномесечен срок от уведомлението всички потребители в сградата са длъжни писмено да заявят желанието си да останат потребители при условията на намален отоплителен товар съгласно наредбата по чл. 95, ал. 3.

  (14) В случай на незаявено желание от потребителите след изтичане на срока по ал. 13 топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоподаването на цялата сграда в едномесечен срок.
  (15) В случаите, когато потребителите, чиято собственост общо възлиза най-малко на 90 на сто от отопляемия обем в сграда - етажна собственост, са инсталирали средства за отчитане на дяловото потребление, за тях може да се прилага системата за дялово разпределение, като за потребителите, които не са инсталирали такива средства, топлинната енергия за отопление се изчислява пропорционално на отопляемия обем със специфичен разход на сградата, завишен с 10 на сто.
  (16) В случаите, когато потребител не инсталира водомер за топла вода в имот - частна собственост, в срока по § 6, ал. 3, топлинната енергия за подгряване на вода се начислява съгласно нормите за разход на вода, определени в наредбата по чл. 95, ал. 3.
  (17) В случаите, когато жилищен имот се използва или предоставя на други лица за извършване на стопанска дейност, собственикът или титулярят на вещното право на ползване е длъжен да уведоми за това топлопреносното предприятие в 30-дневен срок от започване на стопанската дейност или предоставянето на имота. При неуведомяване собственикът или титулярят на вещното право на ползване заплаща топлинната енергия по цена за стопански нужди, увеличена с 30 на сто за просроченото време. Разпоредбата е в сила докато се прилагат различни цени на топлинната енергия за битови и стопански нужди.”
  §70 В срок 3 години от влизането в сила на закона лицата, които осъществяват дейности в енергетиката дори когато са преобразувани, без разрешение и/или лицензия или когато са започнали процедура за осъществяване на инвестиция по силата на сключени договори или по действащото законодателство, са длъжни да поискат издаване на разрешение и/или на лицензия по реда на този закон. В случай че в посочения срок лицата не предприемат необходимите действия, те прекратяват тези дейности.
  Предложение на н.п. Рамадан Аталай и Исмет Саралийски
  В § 12 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Процедура за осъществяване на инвестиция по силата на сключени договори, започнала преди влизане на закона в сила, е приравнена на процедурата за дългосрочен инвестиционен проект по смисъла на закона, а инвеститорът по такъв проект ползва правата по чл. 36. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната подобрена редакция:
  §70 (1) В срок 3 години от влизането в сила на закона лицата, които осъществяват дейности в енергетиката дори когато са преобразувани, без разрешение и/или лицензия или когато са започнали процедура за осъществяване на инвестиция по силата на сключени договори или по действащото законодателство, са длъжни да поискат издаване на разрешение и/или на лицензия по реда на този закон. В случай че в посочения срок лицата не предприемат необходимите действия, те прекратяват тези дейности.
  (2) Процедура за осъществяване на инвестиция по силата на сключени договори, започнала преди влизане на закона в сила, е приравнена на процедурата, посочена в чл.36, ал.1 и ал.2 и инвеститорът по такъв проект ползва правата по чл. 36, ал.З и ал.4.
  § 62. В чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 141, ал. 2, чл. 190, ал. 1 и чл. 201, ал. 4 от Закона за водите думите “председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси” се заменят с “министъра на енергетиката и енергийните ресурси”, а в § 12, ал. 1, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби думите “Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси” се заменят с “Министерството на енергетиката и енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя,който става параграф 71.
  § 63. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване думите “председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси” се заменят с “министъра на енергетиката и енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя,който става параграф 72.
  § 64. В чл. 7, ал. 4 от Закона за подземните богатства думите “председателя на Комитета по енергетика” се заменят с “министъра на енергетиката и енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя,който става параграф 73.
  §65. В чл. 14, ал. 2 от Закона за измерванията думите “Комитета по енергетика” се заменят с “Министерството на енергетиката и енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 74.
  § 66. В чл. 9, ал. 2 от Закона за националната стандартизация думите “Комитета по енергетика” се заменят с “Министерството на енергетиката и енергийните ресурси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 75.
  § 67. Енергийните предприятия представят общите условия на договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия за битови нужди за одобряване от Държавната комисия за енергийно регулиране в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя,който става параграф 76.
  § 68. Министерският съвет в едномесечен срок от създаването на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси преобразува Държавната агенция по енергийна ефективност в Агенция по енергийна ефективност със статут на изпълнителна агенция.
  Комисията подкрепя текста на вносителя,който става параграф 77.
  § 69. Министерският съвет в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него приетите наредби за прилагането му.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 78.
  Форма за търсене
  Ключова дума