Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
06/06/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за енергетиката, № 302-01-27, внесен
  от Министерски съвет на 21.05.2003г.
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за енергетиката, № 302-01-27, внесен
  от Министерски съвет на 21.05.2003г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04.06.2003г., Комисията по
  енергетика разгледа Законопроект за енергетиката, № 302-01-27, внесен от
  Министерски съвет на 21.05.2003г.
  В заседанието на Комисията взеха участие Милко Ковачев,
  Министър на енергетиката и енергийните ресурси, Ангел Минев,
  заместник министър на енергетиката и енергийните ресурси и служители
  на министерството.
  Рени Янакиева, началник сектор в Министерство на финансите,.
  Константин Шушулов, Председател на Държавната комисия по
  енергийно регулиране и членове на комисията.
  Юлия Димитрова, началник отдел “Правен” в Агенцията за ядрено
  регулиране.
  Законопроектът за енергетиката е разработен в изпълнение на
  решение на Народното събрание (ДВ, бр. 71 от 23 юли 2002г.), за
  одобряване на нова Енергийна стратегия на Република България, съгласно
  която се предвижда създаването на нов закон за енергетиката, като
  предпоставка за развитие на конкурентноспособен, пазарноориентиран
  енергиен сектор.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от министър
  Ковачев. Той посочи, че целта на законопроекта е:
  • да се създаде правна уредба на дейностите в енергетиката във връзка с
  промяната в модела на пазара на електрическа енергия и природен газ,
  осигуряваща условия за създаване и развитие на конкуренция и
  привличане на инвестиции в енергийния отрасъл;
  • да се създадат предпоставки за качествено и сигурно задоволяване
  потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и
  природен газ;  • да се осигурят условия за устойчиво развитие на производството на
  електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни
  източници, с оглед опазване на околната среда;
  • да се насърчи комбинираното производство на електрическа и топлинна
  енергия;
  • да се редуцират регулаторните режими в областта на енергетиката;
  • да се оптимизират правните норми, засягащи правомощията на
  държавните органи относно налагането на административни наказания
  и имуществени санкции и детайлизиране на административно-
  наказателните разпоредби, свързани с нарушаване условията по
  лицензните в областта на енергетиката.
  В законопроекта са уредени някои нови правомощия на министъра на
  енергетиката и енергийните ресурси, които са в съответствие с европейската
  практика.
  Специално внимание е отделено на даването на нови правомощия на Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР), а именно:
  1. изготвя и контролира спазването на правилата за търговия с
  електрическа енергия и природен газ и на техническите правила на
  мрежите, които се приемат от министъра на енергетиката и
  енергийните ресурси;
  2. изготвя и контролира спазването на правилата за достъп до
  електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до
  електроразпределителната и газоразпределителната мрежа;
  3. определя разполагаемостта и техническите параметри за
  производство на електрическа енергия, в съответствие с които
  всеки производител може да сключва сделки с привилегировани
  потребители, с търговци на електрическа енергия и с други
  производители при свободно договорени цени, или да участва на
  организиран пазар;
  4. по предложение на съответното преносно или разпределително
  предприятие взема решение за електропроводите, топлопроводите
  и газопроводите и прилежащите им уредби.
  Предвижда се Комисията за енергийно регулиране да бъде независим
  специализиран държавен орган, чийто членове се избират от
  Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.
  Със законопроекта се предлага подзаконовите нормативни актове,
  уреждащи правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ и
  достъпа до мрежите да се приемат от министъра на енергетиката и
  енергийните ресурси по предложение на комисията.
  Предвижда се цените на енергията да са регулирани от Комисията и нерегулирани, в зависимост от наличието на конкуренция.

  В законопроекта изрично е посочено кои цени регулира комисията. Дадено е правомощие на комисията в диспозитивна норма да избира метод на регулиране на цените.
  Със законопроекта се предвижда премахване на разрешителния
  режим за изграждане на нови и извеждане от експлоатация на енергийни
  обекти. Заличаването на тези режими опростява процедурата и улеснява
  бъдещите инвеститори в енергийния сектор.
  В законопроекта е предвидено разширяване на кръга от издавани
  лицензни. Това се налага от въвеждането на модела на достъп на трета
  страна и правното разделяне на субектите осъществяващи дейностите в
  енергетиката.
  С оглед защитата на потребителите по отношение на енергийни
  предприятия, които осъществяват всеобщо предлагани услуги, в
  проектозакона се предвижда да се установяват специални правила за тези
  предприятия при несъстоятелност. В тези процедури основният принцип,
  който се съблюдава е защитата на интересите на потребителите.
  Нов момент в законопроекта е дефинирането на понятието
  “обществен доставчик” и прехвърляне на част от функциите,
  осъществявани от преносното предприятие по сега действащия закон, към функциите на обществения доставчик - осъществяване на централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, внос/износ, снабдяване с електрическа енергия на потребителите.
  Дефинирано е и понятието “обществен снабдител” и част от
  функциите, осъществявани от електроразпределителното предприятие по
  сега действащия закон, са прехвърлени към функциите на обществения
  снабдител - осъществяване на доставката на електрическа енергия до
  всички потребители.
  В главата “Топлоснабдяване” се запазват и прецизират приетите
  принципи на дялово разпределение на топлинна енергия между
  потребителите в сгради - етажна собственост, в зависимост от топлината
  пренесена от сградната инсталация, отопляваните общи части и
  показанията на средствата за отчитане на дяловото потребление за
  отделните имоти.
  С цел насърчаване развитието на производството на електрическа
  енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по
  комбиниран начин, в интерес на опазване на климата и околната среда,
  производителите на такава енергия имат право на специални преференции, описани в законопроекта.
  В проектозакона са дефинирани сделките с природен газ - доставка, пренос и съхранение. Новият закон дава възможност за извършване на сделки с природен газ от търговци, различни от предприятията за природен газ, получили лицензия за съответната дейност.

  Законопроектът съдържа уредба на принудителните
  административни мерки, които ще бъдат налагани от комисията или от
  министъра на енергетиката и енергийните ресурси за преустановяване,
  предотвратяване и отстраняване на последици от извършени
  административни нарушения на закона.
  Проектът на закон за енергетиката е съобразен с принципите на
  европейското законодателство за откритост и прозрачност на енергийния
  пазар и е в съответствие с:
  - Електрическа директива 96/92 за общите правила на вътрешния
  пазар на електроенергия;
  - Газова директива 98/30 за общите правила на вътрешния пазар на
  природен газ;
  - Директива 90/377 относно Общностните процедури за подобряване
  на прозрачността на цените на електроенергията и газа;
  - Директива 2001/77 за насърчаване на производството на
  електроенергия произведена от възобновяеми енергийни източници.
  В хода на дискусията бяха направени следните предложения и
  коментари:
  1. Н.п. Веселин Близнаков предлага да се обсъди възможността за
  повишаване силата на регулаторния орган ДКЕР по отношение на
  регулираните субекти (възможността да одобрява поднормативни
  актове). Това е особено важно сега, когато ще се приватизират
  електроразпределителните дружества и могат да се очакват някои
  опити за заобикаляне на закона. Предлага също името на
  регулаторния орган да се запази както досега Държавна комисия по
  енергийно регулиране, а не както е в законопроекта само Комисия
  по енергийно регулиране.
  2. Н.п. Димитър Ламбовски предлага да се обсъди възможността за
  създаване на нов закон за етажната собственост, който да доразвие
  частта от тази материя на Закона за енергетиката.
  3. Предложението на н.п. Димитър Пейчев е да се въведат поправки в
  чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал.1, с оглед създаване на стимули за
  производството на електроенергия от възобновяеми енергийни
  източници.
  4. Н.п. Стефан Мазнев изрази несъгласие по отношение учредяване на
  асоциация от страна на потребители на топлинна енергия в сгради -
  етажна собственост по начина на заплащане на имуществени
  вноски и начина на управление на асоциацията (чл. 149).

  След дискусията, беше проведено гласуване, на което се прие
  следното
  РЕШЕНИЕ:
  Комисията по енергетика към 39-то Народно събрание на Република
  България, с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се”, предлага
  на Народното събрание да обсъди и приеме на първо четене Закон за
  енергетиката.
  Форма за търсене
  Ключова дума