Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по медиите
Комисия по медиите
25/07/2003 първо гласуване

  Становище
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п.
  г-н Благой Димитров и н.п. г-н Панайот Ляков на
  22.07.2003г.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-74, внесен от н.п.
  г-жа Милена Иванова Милотинова - Колева и
  група народни представители на 23.07.2003 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п.
  г-н Благой Димитров и н.п. г-н Панайот Ляков на
  22.07.2003г.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-74, внесен от н.п.
  г-жа Милена Иванова Милотинова - Колева и
  група народни представители на 23.07.2003 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 24.07.2003г. Комисията
  по медиите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п. г-н Благой
  Димитров и н.п. г-н Панайот Ляков на 22.07.2003г. и Законопроект за
  изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 354-01-74,
  внесен от н.п. г-жа Милена Иванова Милотинова - Колева и група
  народни представители на 23.07.2003 г.
  На заседанието присъстваха членове на Комисията по медиите,
  вносители на законопроектите, представители на неправителствени
  организации в областта на медиите. Законопроектът за изменение и
  допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 354-01-73 бе
  представен от името на вносителите от н.п. г-н Благой Димитров.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за радиото и
  телевизията, № 354-01-74 бе представен от името на вносителите от н.п. г-  жа Милена Милотинова. Изложението беше допълнено и от г-н Иван
  Павлов и г-н Кирил Милчев - съвносители на законопроекта.
  Субекти и на двата предложени законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за радиото и телевизията са едни и същи категории
  лица. Обхванати са радио- и телевизионните оператори, работещи на
  основание §16и§14от ПЗР на ЗД, както и част от операторите започнали
  дейност след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията, но са подали
  заявления за издаване на индивидуални лицензни за населени места, в
  които не са проведени конкурси до влизане в сила на ЗИД ЗД (обн. ДВ,
  бр.112, от 2001г.). Включени са и оператори, които притежават лицензия
  за осъществяване на далекосъобщителна дейност- назаемно
  радиоразпръскване, но тя е на отпаднало правно основание - решението за
  издаването й е отменено с влязло в сила съдебно решение.
  И с двата законопроекта се цели да се уреди законово дейността на
  операторите, от посочените групи до приключване на конкурсите за
  предоставяне на лицензни в съответните населени места.
  Вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-74 - г-жа Милена Милотинова и група
  народни представители, предлагат посочените от тях лица да се
  регистрират от Комисията за регулиране на съобщенията, докато
  вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  радиото и телевизията, № 354-01-73. - г-н Благой Димитров и г-н Панайот
  Дяков предлагат издаването на временни лицензни съответно от Съвета за
  електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията. Обсъдени
  бяха и някои други текстове, по които са предложени различни
  формулировки и особено относно реда по който следва да бъдат
  финализирани висящи конкурсни процедури.
  Вносителите и на двата законопроекта констатираха, че различията
  им биха могли да бъдат преодолени между първо и второ четене.
  След проведена дискусия и гласуване бяха приети следните
  РЕШЕНИЯ:
  С 10 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се” комисията подкрепи
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и  телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п. г-н Благой Димитров и н.п. г-н
  Панайот Ляков
  С 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се” комисията подкрепи
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и
  телевизията, № 354-01-74, внесен от н.п. г-жа Милена Иванова
  Милотинова - Колева и група народни представители и предлага на
  народните представители да приемат на първо гласуване тези
  законопроекти.
  Форма за търсене
  Ключова дума