Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по медиите
Комисия по медиите
11/09/2003 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Обединен законопроект, изготвен въз основа на
  законопроекти за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п.
  Благой Димитров и н.п. Панайот Ляков и № 354-01-74,
  внесен от н.п. Милена Иванова Милотинова - Колева и
  група народни представители, приети на първо четене
  ОТНОСНО: Обединен законопроект, изготвен въз основа на
  законопроекти за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п.
  Благой Димитров и н.п. Панайот Ляков и № 354-01-74,
  внесен от н.п. Милена Иванова Милотинова - Колева и
  група народни представители, приети на първо четене
  На свое заседание, проведено на 11.09.2003г. Комисията по медиите
  в съответствие с чл.68, ал.2 от ПОДНС разгледа Обединен законопроект за
  изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, въз основа на
  законопроекти № 354-01-73, внесен от н.п. Благой Димитров и н.п.
  Панайот Ляков и № 354-01-74, внесен от н.п. Милена Иванова
  Милотинова - Колева и група народни представители, приети на първо
  четене.
  Обединеният законопроект за изменение и допълнение на ЗРТ бе
  изготвен съвместно от представители на вносителите на двата
  законопроекта и експертите на Комисията по медиите.
  На заседанието присъстваха членове на Комисията по медиите,
  вносители на законопроектите и представители на неправителствени
  организации в областта на медиите.
  Субекти на предложения обединен законопроект за изменение и
  допълнение на Закона за радиото и телевизията са 3 групи радио- и
  телевизионните оператори:
  1. работещите на основание §16 и §14от ПЗР на ЗД;


  2. част от операторите започнали дейност след влизане в сила на
  Закона за далекосъобщенията и подали заявления за издаване на
  индивидуални лицензни за населени места, в които не са проведени
  конкурси до влизане в сила на ЗИД ЗД (обн.ДВ, бр. 112, от 2001г.);
  3. операторите, които притежават лицензия за осъществяване на
  далекосъобщителна дейност- наземно радиоразпръскване на отпаднало
  правно основание в следствие решение на Върховния административен
  съд.
  С обединеният законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за радиото и телевизията на посочените категории лица се дава
  възможност да излъчват въз основа на лицензни, издадени от Комисията
  за регулиране на съобщенията, със срок до приключване на конкурсите в
  съответните населени места. Така се създава “временна законова
  търпимост” и не се нарушава предвидения в ЗРТ принцип на конкурсното
  начало при предоставянето на ограничен честотен ресурс.
  След проведена дискусия и гласуване беше прието следното
  РЕШЕНИЕ:
  С 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се” комисията прие Обединен
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и
  телевизията, въз основа на законопроекти № 354-01-73, внесен от н.п.
  Благой Димитров и н.п. Панайот Ляков и № 354-01-74, внесен от н.п.
  Милена Иванова Милотинова - Колева и група народни представители.
  С оглед постигнатия консенсус, членовете на Комисията по медиите се
  обединиха около становището, че следва да бъде предложено на
  Народното събрание приемане на максимално кратък срок за предложения
  между първо и второ четене.  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
  В Преходните и заключителни разпоредби се създава Параграф единствен със
  следното съдържание:
  § 1.(1) Лицата, получили индивидуални лицензни по реда на § 14 от Закона за
  далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г), срокът на които не е продължен
  или ползващи права по § 16 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93
  от 11.08.1998 г), които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна
  дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за
  наземно радиоразпръскване в населени места, в които не са проведени конкурси за
  издаване на лицензни, могат да продължат или възобновят дейността си до
  приключването на конкурсите по реда на този закон за съответните населени места.
  (2) Лицата, които притежават индивидуална далекосъобщителна лицензия за
  изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и
  радиоразпръскване с местно и регионално покритие, издадена на отпаднало в следствие
  влязло в сила решение на Върховния административен съд правно основание и
  осъществяват или са осъществявали радио или телевизионна дейност чрез наземно
  радиоразпръскване, могат да продължат или възобновят дейността си до окончателното
  приключване на конкурсите за съответните населени места, в които са участвали.
  (3) Лицата, които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна дейност
  чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно
  радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93
  от 11.08.1998 г) и са подали заявления за издаване на лицензни до влизане в сила на
  Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 112 от
  2001 г.) в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензни,
  могат да продължат или възобновят дейността си до приключване на конкурсите по реда
  на този закон за съответните населени места.
  (4) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 са
  длъжни да предоставят на Съвета за електронни медии и Комисия за регулиране на
  съобщенията необходимата информация съгласно изискванията на този закон и Закона
  за далекосъобщенията за осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно
  радиоразпръскване.
  (5) В случай, че е необходима процедура за координация по електромагнитна
  съвместимост с въздушните радиослужби Комисията за регулиране на съобщенията в
  едномесечен срок от предоставянето на информацията по ал.4, определя техническите
  условия за излъчване за всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията
  за регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите,
  включително честотата и точката на излъчване.


  (6) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 са
  длъжни да внесат годишни такси за ползване на ограничен честотен ресурс -
  радиочестотен спектър за цялото време на осъществяване на радио- и телевизионна
  дейност;
  (7) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по ал.4 и ал.6 Комисията за
  регулиране на съобщенията издава на лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 лицензни за
  изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и
  радиоразпръскване с местно и регионално покритие със срок до приключване на
  конкурси за предоставяне на лецензии за радио- и телевизионна дейност в съответните
  населени места по реда на този закон;
  (8) Лицата по ал. 1 - ал.3 осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с
  разпоредбите на този закон.
  Форма за търсене
  Ключова дума