Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по медиите
Комисия по медиите
26/09/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  за второ гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на
  Закона за радиото и телевизията
  ОБШ ПРОЕКТ
  ДОКЛАД
  за второ гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на
  Закона за радиото и телевизията № 353-16-25/11.09.2003г.
  ОБШ ПРОЕКТ  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Въз основа на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и
  телевизията, № 354-01-73, внесен от н.п. Благой Димитров и н.п. Панайот Ляков и №
  354-01-74, внесен от н.п. Милена Иванова Милотинова - Колева и група народни
  представители, приети на първо четене, Комисията по медиите в съответствие с
  разпоредбата на чл. 68, ал.2 от ПОДНС изготви обединен законопроект. Той беше приет
  на заседание на комисията, проведено на 11.09.2003г с 9 гласа “за”, 0 “против” и 0
  “въздържал се” и беше представен на председателя на Народното събрание и на
  народните представители за правене на писмени предложения по него. В рамките на
  предвидения срок за предложения в деловодството на Народното събрание постъпи
  предложение от н.п. Благой Димитров и н.п. Панайот Ляков.
  На две свои заседания, проведени на 19.09.2003г. и на 24.09.2003г., Комисията по
  медиите разгледа обединения законопроект, постъпилото писмено предложение от
  народните представители, както и направените предложения по време на дискусията.
  На заседанията присъстваха членове на Съвета за електронни медии и на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Комисията по медиите предлага на Народното събрание да приеме на второ
  гласуване следния:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
  В Преходните и заключителни разпоредби се създава Параграф единствен със следното
  съдържание:
  § 1.(1) Лицата, получили индивидуални лицензни по реда на § 14 от Закона за
  далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г), срокът на които не е продължен
  или ползващи права по § 16 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93
  от 11.08.1998 г), които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна
  дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за
  наземно радиоразпръскване в населени места, в които не са проведени конкурси за
  издаване на лицензни, могат да продължат или възобновят дейността си до
  приключването на конкурсите по реда на този закон за съответните населени места.
  (2) Лицата, които притежават индивидуална далекосъобщителна лицензия за
  изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и
  радиоразпръскване с местно и регионално покритие, издадена на отпаднало в следствие
  влязло в сила решение на Върховния административен съд правно основание и
  осъществяват или са осъществявали радио или телевизионна дейност чрез наземно
  радиоразпръскване, могат да продължат или възобновят дейността си до окончателното
  приключване на конкурсите за съответните населени места, в които са участвали.
  (3) Лицата, които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна дейност
  чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно
  радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93
  от 11.08.1998 г) и са подали заявления за издаване на лицензни до влизане в сила на
  Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр.112 от
  2001 г.) в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензни,
  могат да продължат или възобновят дейността си до приключване на конкурсите по реда
  на този закон за съответните населени места.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на §1:
  § 1. (1) Лицата, получили индивидуални лицензни по реда на § 14 от Преходните и
  заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93
  от 11.08.1998 г) срокът на които не е продължен, както и лицата ползващи права по
  § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията
  (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г), които са осъществявали и/или осъществяват
  далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на
  далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване в населени места, в
  които не са проведени конкурси за издаване на лицензни, могат да продължат или
  възобновят дейността си до приключването на конкурсите по реда на Закона за
  радиото и телевизията за съответните населени места.
  (2) Лицата, които притежават или са притежавали индивидуална
  далекосъобщителна лицензия за изграждане, поддържане и използване на


  далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и
  регионално покритие, издадена на отпаднало в следствие влязло в сила решение на
  Върховния административен съд правно основание и осъществяват или са
  осъществявали радио или телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване,
  могат да продължат или възобновят дейността си до окончателното приключване
  на конкурсите за съответните населени места, в които са участвали.
  (3) Лицата, които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна
  дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа
  за наземно радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за
  далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г.) и са подали заявления за
  издаване на лицензни до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на
  Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр.112 от 2001 г.) в населени места, в които
  не са проведени конкурси за издаване на лицензни, могат да продължат или
  възобновят дейността си до приключване на конкурсите по реда на Закона за
  радиото и телевизията за съответните населени места.
  (4) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 са
  длъжни да предоставят на Съвета за електронни медии и Комисия за регулиране на
  съобщенията необходимата информация съгласно изискванията на този закон и Закона
  за далекосъобщенията за осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно
  радиоразпръскване.
  (5) В случай, че е необходима процедура за координация по електромагнитна
  съвместимост с въздушните радиослужби Комисията за регулиране на съобщенията в
  едномесечен срок от предоставянето на информацията по ал.4, определя техническите
  условия за излъчване за всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията
  за регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите,
  включително честотата и точката на излъчване.
  (6) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по ал.1, ал.2 и ал3 са
  длъжни да внесат годишни такси за ползване на ограничен честотен ресурс -
  радиочестотен спектър за цялото време на осъществяване на радио- и телевизионна
  дейност.
  (7) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по ал.4 и ал.6 Комисията за
  регулиране на съобщенията издава на лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 лицензни за
  изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и
  радиоразпръскване с местно и регионално покритие със срок до приключване на
  конкурси за предоставяне на лецензии за радио- и телевизионна дейност в съответните
  населени места по реда на този закон.
  (8) Лицата по ал. 1 - ал.3 осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с
  разпоредбите на този закон.
  Предложение на народните представители Благой Димитров и Панайот Ляков:
  В §1, ал. 7 след числото “6” се добавя израза “Съветът за електронни медии,
  съгласувано с” и текстът продължава.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на народните представители Благой Димитров и Панайот Ляков:
  В §1, ал. 8 с нов текст:
  “В срок до 31.12.2003г. Съветът за електронни медии обявява конкурси за
  предоставяне на лицензни за радио и телевизионна дейност за населените места по
  ал.1 и ал.3”
  Старата ал. 8 става ал.9.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията предлага ал. 4, 5,6. 7 и 8 да бъдат обособени в отделен параграф 2
  със следната подобрена редакция:
  §2. (1) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по §1, ал.1, ал.2 и
  ал.3 са длъжни да предоставят на Съвета за електронни медии и Комисия за
  регулиране на съобщенията необходимата информация съгласно изискванията на
  Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията за осъществяване
  на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване.
  (2) В тримесечен срок след приемане на този закон, лицата по §1, ал.1, ал.2 и ал.3 са длъжни да внесат дължимите годишни такси за ползване на ограничен честотен
  ресурс - радиочестотен спектър за времето на осъществяване на радио- и
  телевизионна дейност след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн.
  ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г.) съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
  Комисията за регулиране на съобщенията (Обн. ДВ. Бр.68 от16.07.2002г.).
  (3) След процедурата за координация по електромагнитна съвместимост с
  въздушните радиослужби Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен
  срок от предоставянето на информацията по ал.1, определя техническите условия
  за излъчване за всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията за
  регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите,
  включително честотата и точката на излъчване.
  (4) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по §2, ал.1, ал.2 и ал.3
  Комисията за регулиране на съобщенията издава на лицата по §1, ал.1, ал.2 и ал.3
  лицензни за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа
  за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие със срок до
  приключване на конкурси за предоставяне на лецензии за радио- и телевизионна
  дейност в съответните населени места по реда на Закона за радиото и телевизията.
  Комисията за регулиране на съобщенията уведомява Съвета за електронни медии
  за издадените далекосъобщителни лицензни.
  (5) Лицата по ал. 1 - ал.3 осъществяват радио- и телевизионна дейност в
  съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.
  Форма за търсене
  Ключова дума