Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
26/03/2002 второ гласуване

  Допълнение към Доклад № 253-19-7 от 20.03.2002г по законопроект № 102-01-24 за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата , внесен от Министерски съвет
  Допълнение към Доклад № 253-19-7 от 20.03.2002г по законопроект № 102-01-24 за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата , внесен от Министерски съвет
  1. По § 31, който става § 29:
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 31, който става § 29:
  § 29Ллен 138 се изменя така:
  “Чл. 138. (1) На пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само пътни превозни средства, които отговарят на изискванията на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови актове.
  (2) Пускането на пазара на нови моторни превозни средства и ремаркета, се извършва въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип.
  (3) Пускането на пазара или пускането в действие на нови компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета се извършва въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип.
  (4) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредби условията и реда за одобряване типа на нови моторни превозни средства и ремаркета, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях.
  (5) Министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията определя с наредби условията и реда за одобряване типа на нови колесни трактори за селското и горското стопанство.
  (6) Министърът на икономиката съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията определя с наредба реда за създаване и начините за нанасяне на идентификационен номер (VIN-код) на пътните превозни средства, произведени в Република България.”
  2. По § 44.
  Комисията подкрепя предложението на и. п. Четин Казак и текста на вносителя за § 44, който става § 40.
  3. По § 45, който става § 41.
  Комисията предлага в чл.150а, ал. 2 след думите “следните категории” да се добави “различни от тези по чл. 149, обозначени с латински букви:”
  Форма за търсене
  Ключова дума