Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
14/06/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за пощенските услуги № 202-01-30, внесен от
  Министерски съвет на 31. 5. 2002 г.
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за пощенските услуги № 202-01-30, внесен от
  Министерски съвет на 31. 5. 2002 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2002 г..
  Комисията по транспорт и телекомуникации разгледа и обсъди
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги,
  202-01-30, внесен от Министерски съвет на 31. 5. 2002г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н
  Володя Пармаков н-к отдел в Дирекция “Оперативно - техническа
  информация” към Министерство на вътрешните работи. Г-н Пармаков
  обясни, че промените в Закона за пощенските услуги регламентират
  задължението на всички пощенски оператори да създават условия за
  осъществяване на законопредвиденото наблюдение и контрол от
  компетентните органи върху пощенските услуги и пратки, като се предлага
  да доставят, монтират и въвеждат в експоатация и поддържат
  необходимото специално оборудване и софтуер. Промените са свързани с
  изискванията на Всемирната пощенска конвенция, ратифицирана със закон
  от Народното събрание и станала част от вътрешното ни законодателство.
  По смисъла на Конвенцията компетентните държавни органи и
  пощенските оператори трябва да не допускат в пощенските пратки
  наличие на забранени предмети и вещества. Предложените текстове имат
  за цел да гарантират както сигурността на пощенските служители, така и
  живота, здравето и сигурността на българските граждани. Конкретните
  изисквания за необходимите технически устройства и софтуер, които ще
  дадат възможност на компетентните органи да осъществяват
  законоустановено наблюдение и контрол, ще се регламентират след
  съгласуване с пощенските оператори.
  Народните представители - членове на Комисията поставиха
  много въпроси във връзка с предложените промени в закона за пощенските
  услуги. Поставен беше въпросът за гарантиране на правата на българските
  граждани, свързани с неприкосновеността на тайната на
  кореспонденцията, регламентирани в чл. 34, ал. 1 на основния закон на
  страната ни - Конституцията на Република България и в чл. 20, ал. 1, т. 1
  на Закона за пощенските услуги. Изразени бяха мнения във връзка с
  неяснота по изискванията за пощенска сигурност, както и по текста
  “съгласуват с компетентните органи изискванията за необходимите
  технически устройства и софтуер.”
  В хода на дискусията беше отбелязано, че изискванията трябва да
  бъдат подробно разписани, за да не будят неяснота и да водят до различно
  тълкуване. Изразени бяха мнения, че предложените текстове са
  необходими, защото са в духа на Всемирната пощенска конвенция и са
  свързани със защитата на националната сигурност и обществения ред и
  бяха направени предложения за усъвършенстване на проектозакона.
  На поставените въпроси, представителят на Министерството на
  вътрешните работи отговори, че изискванията за пощенска сигурност ще
  се регламентират детайлно в наредбата за пощенска сигурност, чиято
  подготовка е в заключителна фаза. Съгласно чл. 14 от Закона за
  пощенските услуги изискванията за пощенска сигурност се определят с
  наредба на министъра на транспорта и съобщенията, съгласувана с
  министъра на вътрешните работи.
  След проведената дискусия и направените предложения.
  Комисията по транспорт и телекомуникации, с 8 гласа “за”, 0 гласа
  “против” и 3 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да
  приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за пощенските услуги, № 202-01-30, внесен от Министерски съвет
  на 31. 5. 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума