Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
12/07/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение
  на Закона за пощенските услуги, № 202-01-30, внесен от
  Министерски съвет на 31. 5, 2002г.
  ПРОЕКТ
  Второ четене
  ЗАКОН
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение
  на Закона за пощенските услуги, № 202-01-30, внесен от
  Министерски съвет на 31. 5, 2002г.
  ПРОЕКТ
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ
  УСЛУГИ ( обн. ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. бр. 112 от 2001 г.)
  Параграф единствен. В чл.20, ал.1 се правят следните изменения и
  допълнения;
  1. Точка 5 се изменя така;
  “ 5. създават се условия за осъществяване на наблюдение и контрол върху
  пощенските услуги от страна на компетентните органи и доставят, монтират, въвеждат
  в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите за дейността им технически
  устройства и софтуер;.
  2. Създава се точка 6;
  “6. съгласуват с компетентните органи изискванията за необходимите
  технически устройства и софтуер.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната
  подобрена редакция;
  Параграф единствен. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  “ 5. създават условия за осъществяване на наблюдение и контрол върху
  пощенските услуги от страна на компетентните органи и доставят, монтират,
  въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите ЗЯ дейността
  им технически устройства и софтуер;”.
  2. Създава се точка 6:
  “6. съгласуват е компетентните органи изискванията за необходимите
  технически устройства и софтуер в съответствие с наредбата по чл.14. ”
  Форма за търсене
  Ключова дума