Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 23/04/2019


Комисия по бюджет и финанси
23/04/2019, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала стая 18
1. Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Менда Стоянова, Мария Илиева и Александър Иванов, № 954-01-29/ 22.04.2019г.

2.Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, № 902-02-12/19.04.2019г.
сряда, 24/04/2019


1. Отчет на работата на комисията през първата парламентарна сесия на 2019г. Дискусия и предложения за програма през следващата сесия.

2. Разни
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/04/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 3 април 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 16 април 2019 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
24/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 24 април 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-27 , внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 19.04.2019 г.

2. Разни.

От Ръководството
Комисия по външна политика
24/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г.
2.Представяне на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта със седалище във Ватикана г-н Богдан Константинов Паташев.
3.Представяне на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова г-н Евгени Стефанов Стойчев.
4.Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
24/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019 г. – първо гласуване.
3. Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
4. Разни.
Комисия по правни въпроси
24/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.

2. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15.04.2019 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.

5. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г.

6. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.

7. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 29.03.2019 г.
Комисия по енергетика
24/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, №954-01-16, внесен от ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ и ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ на 22.03.2019г. – за второ четене

2. Разни
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 12.04.2019 г.;
2.Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, №902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г.
3.Разни
1. Обсъждане на работен проект на Доклад за дейността на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2018 г.
2. Разни.
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерски съвет (за второ гласуване).
2. Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Менда Стоянова и група народни представители, № 954-01-29/22.04.2019 г.
3. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Петя Аврамова във връзка с Решение на Народното събрание от 16.01.2019 г., относно представяне на информация за напредъка по въвеждане на електронната система за таксуване. 4. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Петя Аврамова, министъра на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова и на председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране - г-н Иван Иванов, относно представяне на информация за предприетите действия по прилагане на промените въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ. бр.1 от 2019 г.