Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 12/12/2018


Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19.10.2018 г. – второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по околната среда и водите
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018г.

2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018г.

3. Разни.
Комисия по правни въпроси
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87 внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10.12.2018 г.


2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет нa 7.12.2018 г.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.
1.Обсъждане работата на Комисията за третата парламентарна сесия на 2018г. – проведени срещи и изслушвания, постигнати резултати и бъдещи инициативи.
Комисия по образованието и науката
12/12/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по образованието и науката към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.


2. Разни.
ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 г.

2. Изслушване на ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с текущото състояние и напредъка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).

3. Разни.
четвъртък, 13/12/2018


1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, №854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10.12.2018 г.
2. Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
1. Проблеми, свързани с трансплантациите, донорството в страната и предприемането на мерки за преодоляването им.

2. Информация за разглеждани жалби и сигнали, постъпили в КВНОЖГ през 2018 година.
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-54, внесен от МС.

2. Представяне и обсъждане на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от МС.
Комисия по отбрана
13/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г., приет на първо гласуване на 07.12.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

2.Изслушване на Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов по въпросите на храненето на военнослужещите.

3.Представяне на информация относно изпълнение на разходната част на бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по основни направления и проекти, реализирани икономии и планове за усвояване до края на годината (предвижда се закрито заседание).

4.Разни.
Комисия по културата и медиите
13/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Второ гласуване на общ законопроект № 853-13-26 от 16.11.2018 г. на приетите на първо гласуване на 15.11.2018 г:
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г.

2. Разни.
Комисия по здравеопазването
13/12/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 13.12.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 г. - първо гласуване.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
петък, 14/12/2018


ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание и при условията на Раздел III от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, приети на 25.10. 2018 г. от Народното събрание и обнародвани в ДВ бр. 90 от 30.10.2018 г., ще се проведе изслушване на допуснатите съгласно списъка кандидати.

Заседанието ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.