Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 23/01/2019


Комисия по труда, социалната и демографската политика
23/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, № 802-00-55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за вземане на акт от Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост, 2017 г. (№ 205), приета на 106-та сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева, Швейцария, № 902-03-2, внесен от Министерски съвет на 11.01.2019 г.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
23/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 23 януари 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Изслушване на координатора на Център за безопасен интернет г-н Георги Апостолов на тема „Нови заплахи за децата в интернет и необходимите мерки за предотвратяването им“.
2. Разни.

От Ръководството
Комисия по образованието и науката
23/01/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, №802-00-55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г .
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) към Министерство на вътрешните работи за актуалното състояние и предизвикателствата, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

2. Изслушване на ръководството на Сметна палата и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” във връзка с извършените одити през 2018 г. по програмите, съ-финансирани със средствата от Европейския съюз и държавите от Европейското икономическо пространство в Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.

4. Представяне на информация от Срещата на председателите на КОСАК в Букурещ, 20-21 януари 2019 г.

5. Разни.


По точка 1 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации и няма да се излъчва on-line в реално време на интернет страницата на Народното събрание.