Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 12/12/2018


Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19.10.2018 г. – второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по околната среда и водите
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018г.

2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018г.

3. Разни.
Комисия по правни въпроси
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87 внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10.12.2018 г.


2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет нa 7.12.2018 г.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.
Комисия по образованието и науката
12/12/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по образованието и науката към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.


2. Разни.
ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 г.

2. Изслушване на ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с текущото състояние и напредъка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).

3. Разни.
четвъртък, 13/12/2018


1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, №854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10.12.2018 г.
2. Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
1. Проблеми, свързани с трансплантациите, донорството в страната и предприемането на мерки за преодоляването им.

2. Информация за разглеждани жалби и сигнали, постъпили в КВНОЖГ през 2018 година.
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-54, внесен от МС.

2. Представяне и обсъждане на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от МС.

3. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (за второ гласуване – продължение).
Комисия по отбрана
13/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г., приет на първо гласуване на 07.12.2018 г. – обсъждане за второ гласуване

2.Представяне на информация относно изпълнение на разходната част на бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по основни направления и проекти, реализирани икономии и планове за усвояване до края на годината (предвижда се закрито заседание).

3.Разни.
Комисия по културата и медиите
13/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Второ гласуване на общ законопроект № 853-13-26 от 16.11.2018 г. на приетите на първо гласуване на 15.11.2018 г:
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г.

2. Разни.
Комисия по здравеопазването
13/12/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 13.12.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 г. - първо гласуване.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
петък, 14/12/2018


ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание и при условията на Раздел III от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, приети на 25.10. 2018 г. от Народното събрание и обнародвани в ДВ бр. 90 от 30.10.2018 г., ще се проведе изслушване на допуснатите съгласно списъка кандидати.

Заседанието ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.