Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/03/2004
I. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно начините за преодоляване на недостатъчното финансиране на лечебните дейности в общинските болници.
2. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно невъзможността на хиляди български граждани да заплащат за здравното си осигуряване.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно категоризация на Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград ЕООД.
4. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на Министерството на здравеопазването към всекидневно отправяните чрез медиите призиви за финансовото съдействие за животоспасяващи операции на български граждани.


II. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно доклад за резултатите от извършения одит за финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на културата за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.


III. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно изпълнението на програмата "ФАР 2003".


IV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно промени в спортни обекти, включени в капитала на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие, чиито принципал е министърът на младежта и спорта.


V. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно нарушения на закона, допуснати от председателя на Окръжния съд - Велико Търново.


VI. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно участието на представители на българския бизнес в процеса на следвоенното възстановяване на Ирак.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно неправомерно издадени компенсаторни инструменти от министри и областни управители.
3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и АТАНАСКА ТЕНЕВА относно компенсаторните инструменти, придобити от общините по плащания, наложени им със закон.
4. Питане от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно дейността на Министерството на икономиката за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл и по-специално за превръщане на "Кремиковци" АД в жизненоспособно предприятие.
5. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на качествената металургия в гр. Перник.
6. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на фирма СЗ "Кристал" - гр. Перник.
7. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от приватизацията на фирма "Пектин" АД - гр. Перник.
8. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно отговорността на представителя на държавата в "Бета" - Червен бряг.


VII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на обществена поръчка за доставка на 1,6 млн. тона въглища за ТЕЦ - ВАРНА.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно възлагане на ТИП и ОВОС на инвестиционни намерения за изграждане на АЕЦ "Белене".
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно изкупуване на общински енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителните и електропреносните дружества и погасяване на финансови задължения на общините.


VIII. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно проблемите с интеграцията на ромското общество в Република България.


IX. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно механизма за разпределяне на бюджетните средства за водоснабдителни обекти на ВИК дружествата.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно създаването на Воден регулатор в Република България.
4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно постъпил сигнал от инициативен комитет на жители от с. Карлуково, област Ловешка за допуснати нарушения при строителството на склад за силнодействащи и отровни вещества в землището на селото.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на питейната вода в гр. Хасково и областта.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
8. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закупените апартаменти от министър Димитър Калчев и областния управител Росен Владимиров.
11. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" - гр. София.
12. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно рехабилитация на участъка от първокласен път I-5 от Стара Загора до Казанлък.


X. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позициите на правителството по инцидентите в Косово.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно въпросите за разполагането на бази на САЩ на територията на страната.


XI. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно преговорите по Глава "Земеделие".
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно политиката на българското правителство и координиране дейността на отделните министерства и ведомства за повишаване социално-икономическия потенциал на страната - в периода до стартовата за преминаването ни в ЕС 2007 г. и в тази връзка съответствието на размера и структурата на обявената финансова рамка с националните интереси и потребности.


XII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно повишаване на надеждността на охраната на АЕЦ "Козлодуй".
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи при привеждане в изпълнение на наложените от съда наказания лишаване от свобода.


XIII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.
7. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно безмитен внос на брашно в Република България.


XIV. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на питане от народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Евгения Живкова, на 3 питания от народните представители Иван Николаев Иванов (2 питания), Теодора Канстантинова и Росица Тоткова и на 2 питания с писмен отговор от народния представител Елка Анастасова;
- министърът на държавната администрация Димитър Калчев - на актуален въпрос от народния представител Васил Маринчев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители, се отлагат:
- отговора на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на финансите Милен Велчев;
- отговора на питане от народния представител Кръстьо Петков към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски и заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев.
Общ брой: 16 ( писмени: 9 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 8
КБ: 4
ДПС: 0
Независими: 0
Смесени: 4
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
Независими: 0
Смесени: 1
Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 23.03.2004 на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно приватизацията на "Бояна филм" АД.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 25.03.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно резултатите от проведен конкурс за директор на дирекция "Социално подпомагане" - гр. Троян.
Писмен отговор от 25.03.2004 на питане на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Националната програма за децата на България.
Писмен отговор от 25.03.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно дейността на фонд "Условия на труд".
Писмен отговор от 25.03.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно дейността на Националния съвет по условия на труд за 2003 г.
Писмен отговор от 25.03.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно контрола на дейността на службите по трудова медицина.
Писмен отговор от 25.03.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно прилагането на конвенция 81 на МОТ.

Божидар Абрашев, министър на културата:
Писмен отговор от 25.03.2004 на актуален въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно музикалното училище - Широка лъка, област Смолян.

===
Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на питане на н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и АТАНАСКА ТЕНЕВА относно компенсаторните инструменти, придобити от общините по плащания, наложени им със закон.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно неправомерно издадени компенсаторни инструменти от министри и областни управители.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно отговорността на представителя на държавата в "Бета" - Червен бряг.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на питане на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно дейността на Министерството на икономиката за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл и по-специално за превръщане на "Кремиковци" АД в жизненоспособно предприятие.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно участието на представители на българския бизнес в процеса на следвоенното възстановяване на Ирак.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на фирма СЗ "Кристал" - гр. Перник.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на качествената металургия в гр. Перник.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от приватизацията на фирма "Пектин" АД - гр. Перник.

Милен Велчев, министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно изпълнението на програмата "ФАР 2003".

Антон Станков, министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно нарушения на закона, допуснати от председателя на Окръжния съд - Велико Търново.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на Министерството на здравеопазването към всекидневно отправяните чрез медиите призиви за финансовото съдействие за животоспасяващи операции на български граждани.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на Министерството на здравеопазването към всекидневно отправяните чрез медиите призиви за финансовото съдействие за животоспасяващи операции на български граждани.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно категоризация на Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград ЕООД.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно невъзможността на хиляди български граждани да заплащат за здравното си осигуряване.
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на питане на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно начините за преодоляване на недостатъчното финансиране на лечебните дейности в общинските болници.

Божидар Абрашев, министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно доклад за резултатите от извършения одит за финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на културата за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.

Васил Иванов, министър на младежта и спорта:
Устен отговор в заседанието на 26.03.2004 на актуален въпрос на н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно промени в спортни обекти, включени в капитала на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие, чиито принципал е министърът на младежта и спорта.

Форма за търсене
Ключова дума