Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/04/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно неизпълнено задължение на Министерския съвет съгласно чл. 102, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно законопроект за фонд "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".


II. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно преговорите по Глава "Земеделие".
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно политиката на българското правителство и координиране дейността на отделните министерства и ведомства за повишаване социално-икономическия потенциал на страната - в периода до стартовата за преминаването ни в ЕС 2007 г. и в тази връзка съответствието на размера и структурата на обявената финансова рамка с националните интереси и потребности.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно приключване на преговорите за членство с ЕС до края на мандата на настоящата Еврокомисия.


III. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно проблемите с интеграцията на ромското общество в Република България.


IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на обществена поръчка за доставка на 1,6 млн. тона въглища за ТЕЦ - ВАРНА.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно възлагане на ТИП и ОВОС на инвестиционни намерения за изграждане на АЕЦ "Белене".
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно изкупуване на общински енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителните и електропреносните дружества и погасяване на финансови задължения на общините.


V. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно механизма за разпределяне на бюджетните средства за водоснабдителни обекти на ВИК дружествата.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно създаването на Воден регулатор в Република България.
4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно постъпил сигнал от инициативен комитет на жители от с. Карлуково, област Ловешка за допуснати нарушения при строителството на склад за силнодействащи и отровни вещества в землището на селото.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на питейната вода в гр. Хасково и областта.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
8. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закупените апартаменти от министър Димитър Калчев и областния управител Росен Владимиров.
11. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно рехабилитация на участъка от първокласен път I-5 от Стара Загора до Казанлък.
12. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно откриване на граничен контролно-пропусквателен пункт по пътя Гоце Делчев - Драма.


VI. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно нарушения при прехвърляне на инвестиционни бонове от Център за масова приватизация.


VII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно промени в образователната система на Българската армия.


VIII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно повишаване на надеждността на охраната на АЕЦ "Козлодуй".
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи при привеждане в изпълнение на наложените от съда наказания лишаване от свобода.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно здравното и пенсионно осигуряване на определена категория държавни служители в Министерството на вътрешните работи.
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.


IX. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позициите на правителството по инцидентите в Косово.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно въпросите за разполагането на бази на САЩ на територията на страната.


X. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.
7. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно безмитен внос на брашно в Република България.
8. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
9. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприемане на мерки от Министерството на земеделието и горите в област Монтана за реалното възстановяване собствеността на земеделските земи и за пълното прилагане на закона спрямо заличените организации по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
10. Актуален въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно неизпълнение на Решение № 5904 от 29.09.2000 г. на Върховния административен съд.


XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършения извънпланов вътрешен одит на Българската национална телевизия от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.
2. Питане от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно изпълнение на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Валутния закон.


XII. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.


XIII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за отпускане на пенсии за инвалидност.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приложението на чл. 64 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с въвеждане на диференцирани размери на осигурителни вноски за трудова злополука.


XIV. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно работата на Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия.


XV. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Пламен Панайотов - на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов;
-заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова, на 2 питания от народните представители Панайот Ляков и Анели Чобанова и Румяна Георгиева, и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева;
-министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на питане от народния представител Асен Гагаузов и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева;
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос от народния представител Димитър Абаджиев;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов - Лучано - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румяна Георгиева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители, се отлагат:
- отговорите на 2 актуални въпроса от народните представители Янаки Стоилов, и Величко Клингов, Борислав Цеков и Ралица Агайн към министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски;
- отговора на питане от народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова към министъра на труда и социалната политика Христина Христова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и министърът на културата Божидар Абрашев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Форма за търсене
Ключова дума