Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/06/2004

А. Разисквания по питането на народните представители АНЕЛИ ЧОБАНОВА и РУМЯНА ГЕОРГИЕВА към заместник министър-председателя и министър на икономиката ЛИДИЯ ШУЛЕВА относно продажбата на пакет акции на Параходство "Българско речно плаване" ЕАД - Русе, съставляващ 29.95% от капитала на дружеството на фондовата борса, без наличието на приета от Министерския съвет и одобрена от Народното събрание Стратегия за приватизация на дружеството.

Б. Отговори на актуални въпроси и питания

I. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно продажба на частна фирма на Дом на отбраната - гр. Стара Загора.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно закупуване на 2 авиационни двигателя РД-33 за изтребители МиГ-29.


II. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършения извънпланов вътрешен одит на Българската национална телевизия от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно договора с "Краун Ейджънтс".
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно финансиране на основните ремонти на малките болници в страната, чието имущество е 100% общинска собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно затварянето на глава "Бюджети и финансови въпроси".
6. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно продажба на Агенцията за държавни вземания на обособени части от "Нова Плама".


III. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за отпускане на пенсии за инвалидност.
4. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приложението на чл. 64 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с въвеждане на диференцирани размери на осигурителни вноски за трудова злополука.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно състоянието на специализираните домове за деца и юноши.
6. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно договореностите по глава "Социална политика и заетост".


IV. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно работата на Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия.
2. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищните места.
3. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно дейността на Министерството на здравеопазването за предприемане на превантивни мерки за борба срещу наркоманията и организацията за лекуване на наркозависимите лица.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно бъдещото преструктуриране на Националния център по наркомании.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на Пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова".
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно смъртта на новородено дете, причинена от липса на "Сърфактант".
7. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяване със Сърфактант в болничната мрежа.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно заплатите на медицинския персонал в лечебните заведения за болнична помощ.
9. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно усвояване заема от Световната банка по "Проект за реформа в здравния сектор".
10. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството за решаване на проблемите с неосигурените лица.
11. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно дълговете на държавните лечебни заведения за болнична помощ.
12. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно концепцията за развитие на спешната медицинска помощ у нас изработена от Министерството на здравеопазването.
13. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно Национален рамков договор 2004 г.
14. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на Софийския медицински холдинг.
15. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно състоянието на "Специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация" ЕАД - София.


V. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.
7. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно безмитен внос на брашно в Република България.
8. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
9. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприемане на мерки от Министерството на земеделието и горите в област Монтана за реалното възстановяване собствеността на земеделските земи и за пълното прилагане на закона спрямо заличените организации по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
10. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно предоставените кредити от Фонд "Земеделие" по програмата САПАРД на "СЕВЕРАГРО" ООД - Разград.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
12. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно недостатъци и нарушения в работата на общинската служба "Земеделие и гори" в район "Кремиковци", София.


VI. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно Заповед № РД09/27 от 22.04.2004 г. на областния управител на област Видин и нейното изпълнение.


VII. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.


VIII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.


IX. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".


X. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.


XI. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно мерките на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване на произшествия по време на провеждане на абитуриентските балове.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народните представители Пламен Кенаров и Борислав Китов;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Йордан Димов;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народния представител Васил Василев;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народните представители Моньо Христов и Венцислав Върбанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на културата Божидар Абрашев, министърът на образованието и науката Игор Дамянов и министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси поради ангажименти към съседна страна.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.
Форма за търсене
Ключова дума