Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/06/2004
I. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доклад на Сметната палата за резултатите от одит на Министерството на образованието и науката.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нередности при приема на чуждестранни студенти в български висши училища.
3. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на разпоредбите на ПМС № 130 от 18.06.1996 г.
4. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно гарантиране на здравето и безопасността на децата и младежите в България.
5. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно въвеждане на вероучение в учебните програми като задължително избираем предмет.
6. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
7. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предложението на кмета на община Сливо поле за закриване на училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Борисово, община Сливо поле.


II. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за отпускане на пенсии за инвалидност.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приложението на чл. 64 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с въвеждане на диференцирани размери на осигурителни вноски за трудова злополука.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно състоянието на специализираните домове за деца и юноши.
4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно договореностите по глава "Социална политика и заетост".
5. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно прилагане на Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане.


III. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно работата на Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия.
2. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищните места.
3. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно дейността на Министерството на здравеопазването за предприемане на превантивни мерки за борба срещу наркоманията и организацията за лекуване на наркозависимите лица.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно бъдещото преструктуриране на Националния център по наркомании.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на Пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова".
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно смъртта на новородено дете, причинена от липса на "Сърфактант".
7. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяване със Сърфактант в болничната мрежа.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно заплатите на медицинския персонал в лечебните заведения за болнична помощ.
9. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството за решаване на проблемите с неосигурените лица.
10. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно концепцията за развитие на спешната медицинска помощ у нас изработена от Министерството на здравеопазването.
11. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно Национален рамков договор 2004 г.
12. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно състоянието на "Специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация" ЕАД - София.
13. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно задължение на Министерството на здравеопазването да третира с препарати дунавските общини срещу комари.
14. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно дадено съгласие за изготвяне на газово съоръжение.
15. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно създаване в гр. Стара Загора на Клиничен център по Отология и Невро-Отология.


IV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.
3. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно ролята на Министерството на културата при решаване на съдбата на "Форумен комплекс Филипопол".


V. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.


VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.


VII. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


VIII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.


IX. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".


X. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно приватизацията на "Брикел" ЕАД - гр. Гълъбово.
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно концепцията на правителството за бъдещето на националните черноморски курорти.


XI. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и правно осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.


XII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.


XIII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно ефекта от мерките, предвидени в Меморандума между Международния валутен фонд и Българското правителство върху икономическия растеж и доходите.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.


XIV. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от нар. представители Лъчезар Тошев, и Емилия Масларова и Георги Юруков;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на 2 актуални въпроса от нар. представители Васил Калинов и Росица Тоткова, на актуален въпрос с писмен отговор от нар. представител Евдокия Манева и на питане от нар. представител Кина Андреева;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от нар. представител Янаки Стоилов и на питане от нар. представители Иван Георгиев Иванов и Васил Василев;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос от нар. представител Михаил Миков, на 2 актуални въпроса с писмен отговор от нар. представители Елка Анастасова и Стефан Мазнев и на питане от нар. представител Стела Банкова;
- министърът на културата Божидар Абрашев - на актуален въпрос от нар. представител Кина Андреева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на нар. представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- актуален въпрос от нар. представители Димитър Камбуров и Теодора Константинова към министъра на здравеопазването Славчо Богоев;
- актуален въпрос от нар. представител Димитър Камбуров към министъра на здравеопазването Славчо Богоев;
- актуален въпрос от нар. представител Панайот Ляков към образованието и науката Игор Дамянов;
- питане от нар. представител Панайот Ляков към министъра на труда и социалната политика Христина Христова;
- актуален въпрос от нар. представител Панайот Ляков към министъра на здравеопазването Славчо Богоев;
- актуален въпрос от нар. представител Мария Стоянова към министъра на труда и социалната политика Христина Христова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева и министърът на правосъдието Антон Станков.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.
Форма за търсене
Ключова дума