Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/03/2006
I. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно създаването и поддържането на Национална информационна система в Държавната агенция за закрила на детето.
2. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА, ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми при прилагане на Наредба за определяне видовете работи, за които е установено намалено работно време, обнародвана в ДВ, бр. 103/2005 г. на територията на Лукойл - Нефтохим ЕАД - Бургас.
3. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Проект "Дом за възрастни хора" с. Шишковци.


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно финансовото обезпечаване с остеосинтезни средства необходими за изпълнение на клинични пътеки № 227 и № 234.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимостта от преразглеждане на резултатите от търга за доставка на лекарства за лечение на хемофилия.
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно проблеми с доставчика на интегрираната здравноосигурителна информационна система на НЗОК.
4. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно изпълнение на Националната стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България.


III. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реставрацията на манастира "Св. Йоан Богослов", село Бистрец, община Враца.


IV. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно подготвяне и предоставяне на нова военна доктрина.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно възстановяването и модернизацията на вертолетите Ми-17 и Ми-24 за Българската армия.
3. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно замяна на три имота собственост на Министерството на отбраната, в гр. Сливен, с пет апартамента в гр. Ямбол.
4. Въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно имоти, публична и частна държавна собственост, на територията на Благоевградска област, управлявани от Министерството на отбраната.


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно религиозните права на мюсюлманите в местата за лишаване от свобода.


VI. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за подобряване на законодателството.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно намеренията на министъра да въведе "административен борд".
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане на Електронно правителство.
4. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно състава на служителите на областните администрации в Кърджали, Разград, Търговище и Силистра.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно поредното обгазяване на Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно фактическата неизпълнимост на Решение на Министерски съвет № 883 от 18 ноември 2005 г.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на нарушеното екологично равновесие в планинските и полупланински райони.
4. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно прекратяване на финансирането на Държавно-дренажна канализационна система гр. Мизия.


VIII. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно действията на МВР спрямо лица доказано занимаващи се със сводничество.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно "изтичане" на информация в интернет от Министерството на вътрешните работи.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадрова промяна в РДВР - Кърджали.


IX. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно конкурентноспособността на българската индустрия.
2. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно изкупната кампания на тютюн - реколта 2005 г. на "Булгартабак Холдинг" (на неговите поделения) към 1 март 2006 г.


X. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
2. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната концепция за логистика.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Решението на Управителния съвет на НК "Железопътна инфраструктура" да прехвърли своите дялове във "ФАЕ - СОФИЯ" ООД и предложи на Общото събрание на дружеството да вземе решение за прехвърляне на дяловете на НК "Железопътна инфраструктура".
4. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно инвестиционната политика за модернизация на железопътната инфраструктура през 2006 г.
5. Питане от н.п. КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ относно хармонизирането на българското законодателство в областта на автомобилния транспорт с това на Европейския съюз.
6. Питане от н.п. АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в частта "таксиметрови превози" и обществения резонанс в периода от приемането му досега.
7. Въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми в организацията на техническите прегледи на МПС в обществения транспорт.
8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договорите за реконструкция на Летище София.
9. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно железопътния участък Кюстендил - Гюешево.
10. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта при разпределението на многостранните и многократни разрешителни (ЕКМТ/СЕМТ) за международен превоз на товари по шосе.


XI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно процедура за обособяване на общинско В и К дружество - гр. Самоков.
2. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предоставянето на сграда, публична държавна собственост, на Софийски градски съд.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно предприети мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по чл. 169 от Закона за устройство на територията.


XII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно спазване на Закона за тютюна и тютюневите изделия относно изкупуването на тютюна от реколта 2005.
2. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно поощряване от Министерството на земеделието и горите на нелоялна конкуренция при осигуряване на дървесина за дървопреработвателни предприятия.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно критерии за избор на изпълнител по обявената обществена поръчка на Министерството на земеделието и горите за "Доставка и инсталиране на офис оборудване за нуждите на Министерството на земеделието и горите".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Атанас Атанасов и на 2 питания от народните представители Иван Сотиров, и Иван Костов и Константин Димитров;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов, и Георги Анастасов.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Иван Гороломов към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова;
- питане от народния представител Венелин Узунов към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова;
- въпрос от народния представител Марияна Костадинова към министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев;
- питане от народния представител Евгени Чачев към министъра на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на финансите Пламен Орешарски.
Общ брой: 18 ( писмени: 13 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 11 ( писмени: 2 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 2
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно публикуване от правителството на изчерпателна информация за проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (връчен на 24.03.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещото развитие на "Мини Марица Изток" АД (връчен на 24.03.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно сезиране на Софийска районна прокуратура от РИОСВ - София на 24.11.2005 г., по случая със завод "Фурнир" - София (връчен на 24.03.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно публикуване на доклади от заседанията на Постоянните и Управителните Комитети по различни видове селскостопански стоки към Европейската комисия (връчен на 24.03.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно изпълнение на задълженията на Министерството на отбраната, произтичащи от препоръките на Народното събрание, във връзка с обгазяването на Старозагорски регион (връчен на 24.03.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно даване на българско гражданство на чужд гражданин (връчен на 24.03.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно обгазяванията на Стара Загора и мерките за тяхното прекратяване чрез изграждане на действащи сероочистващи инсталации (връчен на 24.03.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно дейността и функционирането на БДЖ (връчен на 24.03.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно намесата на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството в проведен търг за улично осветление на гр. Лясковец (връчен на 24.03.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на питане на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно проблеми в ЕАД "Профилактика, рехабилитация и отдих" - София (връчен на 24.03.2006)
Писмен отговор на питане на н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно мерки за намаляване на безработицата в Североизточна България и по конкретно предприетите и планирани мерки в тази насока в областите: Търговище, Силистра и Разград (връчен на 31.03.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно екологичната обстановка в Старозагорски регион и мерките за нейното подобряване (връчен на 24.03.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сертификация на полигон "Змейово" - Старозагорска област (връчен на 31.03.2006).
===
Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно подготвяне и предоставяне на нова военна доктрина.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно имоти, публична и частна държавна собственост, на територията на Благоевградска област, управлявани от Министерството на отбраната.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно замяна на три имота собственост на Министерството на отбраната, в гр. Сливен, с пет апартамента в гр. Ямбол.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно възстановяването и модернизацията на вертолетите Ми-17 и Ми-24 за Българската армия.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно религиозните права на мюсюлманите в местата за лишаване от свобода.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за подобряване на законодателството.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно създаването и поддържането на Национална информационна система в Държавната агенция за закрила на детето.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на питане на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Проект "Дом за възрастни хора" с. Шишковци.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА, ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми при прилагане на Наредба за определяне видовете работи, за които е установено намалено работно време, обнародвана в ДВ, бр. 103/2005 г. на територията на Лукойл - Нефтохим ЕАД - Бургас.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно изпълнение на Националната стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимостта от преразглеждане на резултатите от търга за доставка на лекарства за лечение на хемофилия.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно проблеми с доставчика на интегрираната здравноосигурителна информационна система на НЗОК.
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно финансовото обезпечаване с остеосинтезни средства необходими за изпълнение на клинични пътеки № 227 и № 234.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 24.03.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реставрацията на манастира "Св. Йоан Богослов", село Бистрец, община Враца.

Форма за търсене
Ключова дума