Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/04/2008
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно нарушаване на Закона за висшето образование при избора на ректор на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политика за превенция и управление на кризи в следствие на природни бедствия (питане на такава тема е зададено и от народните представители Евдокия Манева и Николай Михайлов).
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно политиката на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за предотвратяване и защита при бедствия и аварии (питане на такава тема е зададено и от народния представител Мария Капон).


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на правителството за защита на интересите на децата при разводи.
2. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА относно реализацията на проект "Фамилни центрове за деца".
3. Въпрос от н.п. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ относно развитие на програмата за заетост "Мелпомена".
4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно националната информационна система за детето при председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предоставяне на антидeкубитални дюшеци като помощно средство за инвалиди.
6. Въпрос от н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно контрола на министъра на труда и социалната политика върху дейността на специализираните институции за деца.
7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ и ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно реализацията на програмата за целево енергийно подпомагане.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за решаване на неотложни проблеми, свързани с автомобилния транспорт в България.


V. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно административни и финансови неуредици при осъществяването на роговична трансплантация у нас.
2. Питане от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката на държавата и в частност на Министерството на здравеопазването за профилактиката и лечението на диабета.
3. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно прекратяване на договора, сключен на 07.02.2002 г. между "Бултрансплант", "ОСТ-Девелпмент" и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите.
4. Питане от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно пререгистрация на службите за трудова медицина след промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
5. Питане от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно развитието на онкологичната помощ.


VI. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно много бавната регистрация на фирми.


VII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на земеделието и продоволствието за решаване сериозните проблеми с усвояването на средствата по програма САПАРД.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ и МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ относно политиката на министерството за подпомагане и стимулиране на розопроизводителите.
3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно селекция на кандидатите, които ще бъдат обучени за извършване на консултантска дейност към Програмата за развитие на селските райони.


VIII. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно провеждане на политиката на правителството за стимулиране на инвестициите.


IX. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предприетите мерки за строителството на АМ"Струма".
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.
3. Въпрос от н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно пречиствателна станция за питейна вода в Сливен.


X. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно връзките на зам.директора на ГДБОП Иван Иванов с престъпния свят.
2. Питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно някои прояви на етническа и верска нетърпимост.
3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно грубото полицейско насилие, приложено спрямо народни представители, активисти на ПП "АТАКА" и граждани на 27.03.2008 г..

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
1. Министър-председателят на Република България Сергей Станишев, на:
- въпрос от народния представител Евдокия Манева относно изпълнение на задължението на Министерския съвет по чл. 75, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда;
- въпрос от народния представител Филип Димитров относно изпълнение на решение на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание.
2. Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Елеонора Николова относно преподавателската работа за корепетиция.
3. Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов относно обществена поръчка на министерството.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Красимир Каракачанов, се отлага отговор на негов въпрос относно уволнението на директор, към заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и не могат да отговорят:
1. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, на:
- въпрос от народния представител Волен Сидеров относно недопустимата намеса на турския консул в Бургас във вътрешните работи на Република България;
- въпрос от народния представител Иван Сотиров относно сътрудничество между Република България и Република Македония в рамките на Съвета за регионално сътрудничество;
- въпрос от народния представител Павел Чернев относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово на работа в Република България.
2. Министърът на финансите Пламен Орешарски, на:
- въпрос от народния представител Елеонора Николова относно финансовите последици от спирането парите от програмите ИСПА, ФАР, и САПАРД;
- въпрос от народния представител Стела Банкова относно информация за размера на изплатените суми като държавни субсидии за политически партии;
- питане от народния представител Мария Капон относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове;
- питане от народните представители Антонела Понева и Нено Димов относно участието на държавата в Национални благотворителни кампании;
- питане от народния представител Мартин Димитров относно увеличаването на здравноосигурителните вноски;
- питане от народния представител Румен Ангелов относно високото ниво на инфлация в Република България.
3. Министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос от народния представител Митко Димитров относно приватизация на "Терем".
4. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, на:
- питане от народния представител Мария Капон относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли- Емине";
- питане от народния представител Евдокия Манева относно управление на водите;
- питане от народния представител Яне Янев относно политиката на министерството по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания;
- питане от народния представител Евдокия Манева относно административния капацитет на МОСВ.
Общ брой: 21 ( писмени: 14 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 0 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно съдебни и досъдебни производства срещу Димитър Тадъръков, понастоящем изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" (връчен на 04.04.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно данъчни облекчения за хора с увреждания (връчен на 04.04.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможностите за спасяване на първото българско класно училище, създадено през 1831 г. от Христаки Павлович в Свищов (връчен на 04.04.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно продажбата на билети с намаление за пътуване в БДЖ (връчен на 04.04.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно забавяне издаването на разрешително за ползване на минерална вода съгласно Закона за водите за обект Минерална баня с. Песнопой, местност "Орешака", Община Калояново, област Пловдив (връчен на 04.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно негативни последици от нарушения при прилагане на разрешително за изземане на инертни материали от речното корито на р. Струма в района на с. Ръжево Конаре (връчен на 04.04.2008).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно разрешение за строеж в архитектурно-исторически резерват "Боженци", издадено от Националния институт за паметниците на културата (връчен на 04.04.2008).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно нарушаване на Закона за висшето образование при избора на ректор на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политика за превенция и управление на кризи в следствие на природни бедствия (питане на такава тема е зададено и от народните представители Евдокия Манева и Николай Михайлов).
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно политиката на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за предотвратяване и защита при бедствия и аварии (питане на такава тема е зададено и от народния представител Мария Капон).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за решаване на неотложни проблеми, свързани с автомобилния транспорт в България.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно контрола на министъра на труда и социалната политика върху дейността на специализираните институции за деца.
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ и ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно реализацията на програмата за целево енергийно подпомагане.
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно националната информационна система за детето при председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на правителството за защита на интересите на децата при разводи.
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предоставяне на антидeкубитални дюшеци като помощно средство за инвалиди.
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ относно развитие на програмата за заетост "Мелпомена".
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА относно реализацията на проект "Фамилни центрове за деца".

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 04.04.2008 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно административни и финансови неуредици при осъществяването на роговична трансплантация у нас.

Форма за търсене
Ключова дума