Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/04/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение на задължението на Министерския съвет по чл. 75, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно възможността за размразяване на разговорите за компенсиране на българските бежанци от Източна Тракия.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово на работа в Република България.
2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно недопустимата намеса на турския консул в гр. Бургас, г-н Исмаил Юджер, във вътрешните работи на Република България.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно сътрудничество между Република България и Република Македония в рамките на Съвета за регионално сътрудничество.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно спазване на разпоредбите на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно закриване на селски училища и липса на цялостна политика в изоставащите селски региони.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно задължението на министъра на образованието и науката да определя държавните образователни изисквания за усвояване на книжовния български език.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.
2. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно участието на държавата в Национални благотворителни кампании.
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.
4. Питане от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно високото ниво на инфлация в Република България.
5. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно финансовите последици от спирането на парите по програмите ИСПА, ФАР, и САПАРД.
6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно информация за размера на изплатените суми като държавни субсидии за политически партии. Идеи и стратегии за приоритетното им използване за решаване на тежките социални проблеми в България.
7. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно финансовото ощетяване на държавата чрез нерегламентираното производство на бандероли.


V. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно много бавната регистрация на фирми.


VI. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно провеждане на политиката на правителството за стимулиране на инвестициите.


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предприетите мерки за строителството на АМ"Струма".
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.
3. Въпрос от н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно пречиствателна станция за питейна вода в Сливен.


VIII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на земеделието и продоволствието за решаване сериозните проблеми с усвояването на средствата по програма САПАРД.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ и МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ относно политиката на министерството за подпомагане и стимулиране на розопроизводителите.
3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно селекция на кандидатите, които ще бъдат обучени за извършване на консултантска дейност към Програмата за развитие на селските райони.


IX. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Терем".


X. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно връзките на зам.директора на ГДБОП Иван Иванов с престъпния свят.
2. Питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно някои прояви на етническа и верска нетърпимост.
3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно грубото полицейско насилие, приложено спрямо народни представители, активисти на ПП "АТАКА" и граждани на 27.03.2008 г..

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика на:
Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно необходимостта от спешно решение на проблема с дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия;

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта на:
Въпрос с писмен отговор от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнението на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата;

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката на:
1. Въпрос с писмен отговор от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнението на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата;
2. Въпрос с писмен отговор от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неучастие на България в европейската инициатива за подобряване на законодателството;

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите на:
Питане с писмен отговор от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно извършващото се незаконно строителство на пътническа седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера в Националния парк Рила.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България на:
Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно бездействието на министър-председателя Сергей Станишев по предписанията от Решение № 65 от 12.07.2007 г. на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание относно дейността на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към Държавната агенция за метрологически и технически надзор.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката на:
Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно уволнението на директора на СОУ "Христо Ботев" , гр. Русе.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и да отговарят:

Радослав Гайдарски, Министърът на здравеопазването на:
1. Въпрос от н. п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно прекратяване на договора, сключен на 07.02.2002 г. между "Бултрансплант", "ОСТ-Девелпмент" и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите;
2. Въпрос от н. п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно извършване на погребения в Копривщица в противоречие с разпоредбите на Наредба № 21 на Министерство на здравеопазването;
3. Питане от н. п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката на държавата и в частност на Министерството на здравеопазването за профилактиката и лечението на диабета;
4. Питане от н. п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно пререгистрация на службите за трудова медицина след промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
5. Питане от н. п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно развитието на онкологичната помощ.
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите на:
1. Въпрос от н. п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на Къдроглавия пеликан в България;
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине";
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно управление на водите;
4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания;
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите
Общ брой: 13 ( писмени: 4 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 0 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно правото на служителите и пенсионерите от МВР да ползват лечебните, санитарните, профилактичните заведения и почивната база на МВР (връчен на 11.03.2008).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно достоверността на твърденията за обявяване на автономия от представителите на турското малцинство в страната ни (връчен на 11.04.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно усвояването на средствата в размер на 1,4 млрд. лв. от бюджетния излишък за 2007 г. съгласно Постановление на Министерски съвет № 298 от 07.12.2007 г. (връчен на 11.04.2008).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно неоснователно отнемане на достъп до класифицирана информация на служителка от МВР (връчен на 11.04.2008).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно ефективността от осъществяване на взаимодействието на органите на съдебната власт с органите на законодателната и изпълнителната власт за всестранна и пълна защита на правата на гражданите (връчен на 11.04.2008).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно извършващото се незаконно строителство на пътническа седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера в Националния парк Рила (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно възлагане на обществени поръчки на фирма "Инфрастрой - 2001" (връчен на 11.04.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г. (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изплащане на български пенсии в Република Турция (връчен на 11.04.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно предложение за закриване на вечерно училище "Н.Йонков Вапцаров" в гр. Плевен (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно минималната норма за задължителна преподавателска работа за корепетиция, заложена в Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета на МОН (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ относно сигнал на избирателка за специфично третиране на дъщеря й в Националната търговска гимназия в гр. Пловдив (връчен на 11.04.2008).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обществена поръчка на Министерството на държавната администрация и административната реформа за разработване и въвеждане на системи за управление (връчен на 11.04.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно извършване на погребения в Копривщица и създаване на рискове от замърсяване на подземните води (връчен на 11.04.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно трудовото възнаграждение на различните катерогии длъжности в детското и училищно здравеопазване в община Пловдив (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно проблеми с предоставянето на медикаменти за лечение на пациенти с онкологични заболявания (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно нарушение на търговското и счетоводно законодателство на "Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания" ЕООД - Велинград (връчен на 11.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно преструкуриране на диспансерната помощ в България (връчен на 11.04.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение на задължението на Министерския съвет по чл. 75, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно възможността за размразяване на разговорите за компенсиране на българските бежанци от Източна Тракия.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно сътрудничество между Република България и Република Македония в рамките на Съвета за регионално сътрудничество.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на питане на н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово на работа в Република България.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно недопустимата намеса на турския консул в гр. Бургас, г-н Исмаил Юджер, във вътрешните работи на Република България.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно спазване на разпоредбите на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно задължението на министъра на образованието и науката да определя държавните образователни изисквания за усвояване на книжовния български език.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно закриване на селски училища и липса на цялостна политика в изоставащите селски региони.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно финансовото ощетяване на държавата чрез нерегламентираното производство на бандероли.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно финансовите последици от спирането на парите по програмите ИСПА, ФАР, и САПАРД.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на питане на н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно високото ниво на инфлация в Република България.
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно информация за размера на изплатените суми като държавни субсидии за политически партии. Идеи и стратегии за приоритетното им използване за решаване на тежките социални проблеми в България.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно много бавната регистрация на фирми.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 11.04.2008 на питане на н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно провеждане на политиката на правителството за стимулиране на инвестициите.

Форма за търсене
Ключова дума