Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/05/2008
I. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно организацията на телефон 112.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.


III. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно оземляване на безимотни и малоимотни граждани.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаването на полезащитните горски пояси в Силистренско.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно усвояване на европейските средства за селско стопанство.
4. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно мерките против разпространението и продажбата в търговската мрежа на фалшиви биохрани и биопродукти чрез използване на етикети, съдържащи невярна и заблуждаваща информация.


IV. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката на държавата и в частност на Министерството на здравеопазването за профилактиката и лечението на диабета.
2. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно прекратяване на договора, сключен на 07.02.2002 г. между "Бултрансплант", "ОСТ-Девелпмент" и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите.
3. Питане от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно развитието на онкологичната помощ.
4. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА и СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ относно разходването на средствата в размер на 1 от 100 от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки (Закон за здравето, чл. 53, ал. 3).


V. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика относно необходимостта от спешни мерки за увеличаване на пенсиите. Нови моменти в социалната политика на България през 2008 г. като член на Европейския съюз, съгласно изискванията на приетата през м. март 2000 г. Лисабонска стратегия.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно необходимостта от спешно решение на проблема с дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия.


VI. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разкриване на специализирана паралелка по културен мениджмънт и културен туризъм в Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък.


VII. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото и скандално определяне от служител на МВР на евангелистките църкви като "опасни религиозни секти".
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно освобождаване директора на ГД "БОП" - МВР от длъжност.


VIII. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Терем".
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната през 2008 г. по отношение на реализирането на военните мисии в чужбина, разходите и тяхната целесъобразност.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

Ивайло Калфин, заместник министър-председателя и министър на външните работи на:
Въпрос от н.п. Елеонора Николова относно преговори с Румъния по отношение таксите при преминаването на Дунав мост.

Даниел Вълчев, заместник министър-председателя и министър на образованието и науката на:
Въпрос от н.п. Станислав Станилов относно лошата организация на националния кръг на олимпиадата по физика.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта на:
1. Въпрос от н.п. Елеонора Николова относно използване на средствата, събирани от такси при преминаването на Дунав мост;
2. Въпрос от н.п. Мария Капон относно политиката на министерството по отношение на заведенията за обществено хранене на територията на летище "София";
3. Въпрос от н.п. Иван Николаев Иванов относно завършилата проверка на процедурата по провеждане на търгове за строителство на транспортна инфраструктура, финансирани по Оперативна програма "Транспорт";
4. Въпрос от н.п. Иван Николаев Иванов относно задържането на български търговски кораби в чужди пристанища .

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи на:
1. Въпрос от н.п. Волен Сидеров относно извършване на проверка и сезиране на прокуратурата срещу бившия министър на вътрешните работи Румен Петков за изнасяне на класифицирана информация;
2. Въпрос от н.п. Станислав Станилов относно неспазване на решение на ВАС от ръководството на МВР;
3. Въпрос от н.п. Павел Шопов относно статута на служителя в МВР Виктор Пламенов Дъвков, извършител на тежко престъпление.

На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България на:
Въпрос от н.п. Димитър Абаджиев относно неизпълнени отговорности на Министерски съвет по случая с изчезналото дете Съвестин.

Николай Василев, Министърът на държавната администрация и административната реформа на:
Въпрос от н.п. Димитър Димитров относно нарушения на Закона за държавния служител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Асен Гагаузов, Министърът на регионалното развитие и благоустройството на:
1. Въпрос от н.п. Димитър Димитров относно политиката на превенция и контрол от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с нарушения в дейността на РДНС;
2. Въпрос от н.п. Димитър Димитров относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Евгений Желев, Министърът на здравеопазването на:
1.Въпрос от н.п. Ваньо Шарков и Иван Колчаков относно изпълнението на Закона за здравното осигуряване;
2. Въпрос от н.п. Маргарита Панева относно пререгистрация на службите за трудова медицина след промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Пламен Орешарски, Министърът на Финансите на:
Въпрос от н.п. Ваньо Шарков и Иван Колчаков относно изпълнението на Закона за здравното осигуряване.
Михаил Миков, Министър на вътрешните работи на:
1. Въпрос от н.п. Мартин Димитров и Иван Сотиров относно липсата на постоянна охрана на Западния парк в София;
2. Въпрос от н.п. Мартин Димитров и Иван Сотиров относно неспазването на забраната за движение на каруци в София.

Валери Цветанов, Министърът на земеделието и храните на:
Въпрос от н.п. Иван Сотиров относно предприети действия от Министерството на земеделието и продоволствието за приемане на критерии за избор на проекти по програма "Рибарство и аквакултури".

Поради ангажименти в международни инициативи, в заседанието не могат да участват и да отговорят:

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България на:
Въпрос от н.п. Борислав Китов относно приемане на Позитивния лекарствен списък за 2008 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.4.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката на:
1. Въпрос от н.п. Мартин Димитров относно неучастие на България в европейската инициатива за подобряване на законодателството;
2. Питане от н.п. Тодор Кумчев относно състояние и предпоставки за възстановяване на уранодобива в Република България.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва и да отговори:

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите на:
1. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно опазване на Къдроглавия пеликан в България;
2. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница;
2. Питане от н.п. Мария Капон относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине";
3. Питане от н.п. Евдокия Манева относно управление на водите;
4. Питане от н.п Яне Янев относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания;
5. Питане от н.п. Евдокия Манева относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите;
6. Въпрос от н. п. Мартин Димитров относно необоснованото увеличение на продуктовата такса за опаковки;
Общ брой: 18 ( писмени: 4 , устни: 14 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно поправки в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (връчен на 16.05.2008).

Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно валидността на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК (връчен на 16.05.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно усвояването на средствата в размер на 1,4 млрд. лева от бюджетния излишък, съгласно ПМС № 298 от 07. 10. 2007 г. (връчен на 16.05.2008).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно влаганите материали при строителството на АМ "Тракия" (връчен на 16.05.2008).

Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съвместимост на заемани длъжности по трудов договор (връчен на 16.05.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно дейността на директора на Земеделската гимназия в гр. Савдански (връчен на 16.05.2008).
===
Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно необходимостта от спешно решение на проблема с дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия.
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика относно необходимостта от спешни мерки за увеличаване на пенсиите. Нови моменти в социалната политика на България през 2008 г. като член на Европейския съюз, съгласно изискванията на приетата през м. март 2000 г. Лисабонска стратегия.

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно мерките против разпространението и продажбата в търговската мрежа на фалшиви биохрани и биопродукти чрез използване на етикети, съдържащи невярна и заблуждаваща информация.
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно оземляване на безимотни и малоимотни граждани.
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаването на полезащитните горски пояси в Силистренско.
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно усвояване на европейските средства за селско стопанство.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно организацията на телефон 112.

Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на питане на н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно развитието на онкологичната помощ.
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА и СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ относно разходването на средствата в размер на 1 от 100 от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки (Закон за здравето, чл. 53, ал. 3).
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на питане на н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката на държавата и в частност на Министерството на здравеопазването за профилактиката и лечението на диабета.
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно прекратяване на договора, сключен на 07.02.2002 г. между "Бултрансплант", "ОСТ-Девелпмент" и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите.

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 16.05.2008 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото и скандално определяне от служител на МВР на евангелистките църкви като "опасни религиозни секти".

Форма за търсене
Ключова дума