Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/11/2008

9.00 часа - 16.00 часа

* Министър-председателят на Република България Сергей Станишев ще отговаря от 11.30 часа, поради предварително планирана програма, която не му позволява да отговаря в 9.00 часа.

I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на България по отношение напрежението между Русия и Грузия.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за спасяване на замразените средства по ОП"Регионално развитие" по 21-те проекта на НАПИ за изграждане на пътища.

3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на правителството за изграждане на позитивен публичен образ на България пред ЕС.

4. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно действията на Националната агенция "Пътна инфраструктура" по съгласуване и издаване на разрешения за реализация на инвестиционен проект.

II. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно продължаващите проблеми с читалище "Отец Паисий" в квартал "Редута".

III. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на Къдроглавия пеликан в България.

2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница.

3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на дългогодишната тежка екологична криза в с. Поибрене и стратегия на министерството за прочистване на реката, почвата и питейната вода.

4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване проблемите с болничните отпадъци.

5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерството на околната среда и водите към организациите за оползотворяване на отпадъци.

6. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на резерватите и националните паркове в България.

7. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно неизпълнение на решение на ВАС № 10 754 от 02.12.2005 г.

8. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно изграждане на водно-електрическа централа на язовир "Тича".

9. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство и МОСВ във връзка с научната разработка на Пенсилванския държавен университет в САЩ и БАН на тема "Засушаването в България в периода 1982 -1995 г., съвременен аналог за климатични, природни, икономически и социални промени".

10. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно доизграждане на Регионалното депо за твърди битови отпадъци - Перник.

11. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно строителството на МВЕЦ "Чаир дере" в природозащитна местност "Триградско ждрело".

12. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на МОСВ спрямо контрола върху пълноводието на реките и оттичането на битови и промишлени отходни води в тях.

IV. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно допуснати процесуални нарушения при полицейско дознание.

V. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политика на ценообразуване в Булгаргаз Холдинг и опасностите пред българската икономика.

2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно икономическите последствия от договора за транзит на газ към Турция, Гърция и Македония.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно енергийната стратегия на България.

4. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно държавната намеса в политиката на ценообразуване в хлебопроизводството.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно незаконно строителство в района на телевизионната кула на връх Снежанка.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на пречиствателни станции за питейни води.

3. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно отпускане на целеви средства за ремонт на 100 инфарктни точки по българските пътища според честотата на инцидентите.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно конкурс за частична реконструкция на водопроводната мрежа на Стара Загора.

VII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно влошаване на условията за работа на личните лекари.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно състоянието на филиала за спешна медицинска помощ в община Пирдоп.

6. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на борбата с онкологичните заболявания в изпълнение на Декларацията на НС за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.

На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- четири питания от народния представител Минчо Христов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- питане от народния представител Мартин Димитров към министъра на здравеопазването Евгений Желев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Емилия Масаларова.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно сумата, заплатена на фирмата KPMG за извършения одит във Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (връчен на 28 ноември 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно неразплатени задължения на Националната агенция "Пътна инфраструктура" (връчен на 28 ноември 2008 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на финансовите условия в договора за приватизация на ТЕЦ "Бобов дол" (връчен на 28 ноември 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно масова сеч в защитена местност планина Верила (връчен на 28 ноември 2008 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно разпореждането с имот публична държавна собственост в град Петрич (връчен на 28 ноември 2008 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на правителството по отношение на криминализацията на професионалния спорт (връчен на 28 ноември 2008 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ремонтни дейности на пътната инфраструктура в община Ковачевци, област Перник (връчен на 28 ноември 2008 г.).Николай Цонев, Министър на отбраната:Писмен отговор на на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно разпореждане с имот, собственост на МО, намиращ се в центъра на град Петрич (връчен на 28 ноември 2008 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно ангажименти, поети от собствениците на ТЕЦ "Марица", ТЕЦ "Бобов дол" за спазване на сроковете, дадени от Европейския съюз за монтиране и пускане в действие на сероочистни инсталации (връчен на 28 ноември 2008 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно проблеми при пенсионирането на бивши служители на фирма "Трансстрой - Пловдив" АД заради неизвестно местонахождение на архива на трудовите досиета на служителите (връчен на 28 ноември 2008 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно открита процедура за Избор на правен консултант за комплексно правно обслужване на дейността на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в страната (връчен на 28 ноември 2008 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно претенция на собственици за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, в землището на гр.Пловдив юг, предоставена от държавата на Института по овощарство, гр.Пловдив (връчен на 28 ноември 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно дейността на общинската служба по земеделие и гори - гр.Харманли (връчен на 28 ноември 2008 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно забавяне от страна на РДНСК Пловдив на отмяна на издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Асеновград, област Пловдив и произтичащите от това правни последици за заинтересованата страна (връчен на 28 ноември 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно възстановяване на мост в с. Камено поло, общ. Роман, обл. Враца (връчен на 28 ноември 2008 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ, относно проекат за преместване на трасето на автомагистрала "Струма" в района на Благоевград (връчен на 28 ноември 2008 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно незаконна дейност на кариера край с. Владо Тричков, община Своге, област София, собственост на "Керамик - 96" (връчен на 28 ноември 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения на екологичните изисквания при експлоатацията на кариера "Диабаз", с. Гара Бов, община Своге, обл. Софийска, собственост на "Главболгарстрой" (връчен на 28 ноември 2008 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно отдаването на концесия на лечебни заведения (връчен на 28 ноември 2008 г.).

===Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно политиката на България по отношение напрежението между Русия и Грузия.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на българското правителство за спасяване на замразените средства по ОП"Регионално развитие" по 21-те проекта на НАПИ за изграждане на пътища.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на правителството за изграждане на позитивен публичен образ на България пред ЕС.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно действията на Националната агенция "Пътна инфраструктура" по съгласуване и издаване на разрешения за реализация на инвестиционен проект.Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно допуснати процесуални нарушения при полицейско дознание.Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно политика на ценообразуване в Булгаргаз Холдинг и опасностите пред българската икономика.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно икономическите последствия от договора за транзит на газ към Турция, Гърция и Македония.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно държавната намеса в политиката на ценообразуване в хлебопроизводството.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно енергийната стратегия на България.Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно незаконно строителство в района на телевизионната кула на връх Снежанка.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на пречиствателни станции за питейни води.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ, относно отпускане на целеви средства за ремонт на 100 инфарктни точки по българските пътища според честотата на инцидентите.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно конкурс за частична реконструкция на водопроводната мрежа на Стара Загора.Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно опазване на Къдроглавия пеликан в България.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на дългогодишната тежка екологична криза в с. Поибрене и стратегия на министерството за прочистване на реката, почвата и питейната вода.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване проблемите с болничните отпадъци.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно политиката на Министерството на околната среда и водите към организациите за оползотворяване на отпадъци.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно опазване на резерватите и националните паркове в България.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно неизпълнение на решение на ВАС № 10 754 от 02.12.2005 г.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ, относно изграждане на водно-електрическа централа на язовир "Тича".Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на българското правителство и МОСВ във връзка с научната разработка на Пенсилванския държавен университет в САЩ и БАН на тема "Засушаването в България в периода 1982 -1995 г., съвременен аналог за климатични, природни, икономически и социални промени".Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ, относно доизграждане на Регионалното депо за твърди битови отпадъци - Перник.Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно строителството на МВЕЦ "Чаир дере" в природозащитна местност "Триградско ждрело".Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на МОСВ спрямо контрола върху пълноводието на реките и оттичането на битови и промишлени отходни води в тях.Стефан Данаилов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно продължаващите проблеми с читалище "Отец Паисий" в квартал "Редута".
Форма за търсене
Ключова дума