Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/01/2009
* Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин ще отговаря от 13.30 часа, поради предварително планирана програма, която не му позволява да отговаря в 11.00 часа.

I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно професионалното средно образование по хранителни технологии и стратегията за неговото развитие.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно обработката на документи за имоти на бежанци в Главно управление на Архивите.

3. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно стратегията за развитието на професионалните училища в България, и насрочване на конкурси за директори там, където са с временен договор.

II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно ефективността на политиката на Министерството на извънредните ситуации при управление на кризи от различен характер.

III. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на финансите за преодоляване на драстичния спад на кредитите още в първите месеци на кризата в България.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно текущо изпълнение на Бюджет 2008 г.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно действията на Министерство на финансите по вече сключени договори за изпълнение на проекти, за които Европейската комисия замрази плащанията.

IV. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно неизпълнение на служебни задължения от страна на министъра на вътрешните работи.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на МВР за осигуряване сигурност на информацията и действие при кризисни ситуации в компютърната сигурност, като елемент на националната сигурност на България.

V. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно действията на Министерството на правосъдието за намаляване на зачестилите напоследък документни измами с цел придобиване на имоти.

VI. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа за разработване и въвеждане на системи за управление в общинските администрации в страната.

VII. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно съгласие на Държавната агенция по горите за промяна предназначението и изсичане на гора в землището на гр.Созопол.

VIII. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждането на данъчни карти.

2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище на министъра на икономиката и енергетиката за приемането на еврото като разплащателно средство в България.

3. Питане от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно развитието и пускането в експлоатация на Каскада "Горна Арда" - Смолянска област.

4. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийния баланс на България през 2009 г.

IX. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно промяна разписанието на движение на влакове № 2601 и № 2602.

2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище относно наличието на синя зона в София и проблемите на транспорта, свързани със столицата през последните три месеца.

X. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно абразия и ерозионни процеси по бреговете на Северното Черноморие.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно действия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по вече сключени договори за изпълнение на проекти със спрени европейски средства.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото приключване на обявения от Българското правителство "Ограничен конкурс за проект за придобиване на устройствена концепция за изработването на подробен устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс - вторичен столичен център.

4. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на "Земенски пролом".

5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно предоставена общeствена поръчка на стойност 400 хил.лв. без конкурс, а с договаряне без обявление обучението на антикорупционни практики на служителите в разплащателната агенция по ФАР в МРРБ.

XI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

XII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно терен в с. Крепост, община Димитровград, ползван досега от ИП "Н. Пушкаров".

3. Въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността на предлаганите на пазара млечни продукти.

4. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно нецелесъобразно предоставяне на земеделска земя от 1 206,922 дка в гр. Русе.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

6. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

XIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно измененията в осигурителния доход на работниците в отрасъл хлебопроизводство.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на вредната практика в Агенцията за социално подпомагане на политически уволнения.

XIV. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на правителството и в частност на Министерството на здравеопазването за контролиране на вноса на опасни за здравето храни.

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за борба с наркотиците.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА относно обезпечаване лечението на хората в будна кома.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят Меглена Плугчиева.
Поради предварително планирана външнополитическа проява, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно действията на правителството за изясняване състоянието на задграничните дружества и инвестираните държавни средства в чужбина (връчен на 23 януари 2009 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно допълнителните възнаграждения на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията за 2008 год, съгласно чл. 28, ал. 4 и 5 от Закона за електронните съобщения (връчен на 30 януари 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците от страна на ДАМС (връчен на 23 януари 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно подходящи социални програми на МТСП по конкретен случай (връчен на 23 януари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно груби нарушения на законите в Пловдивския приют за безстопанствени животни (връчен на 23 януари 2009 г.).

===

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно съгласие на Държавната агенция по горите за промяна предназначението и изсичане на гора в землището на гр.Созопол.Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно професионалното средно образование по хранителни технологии и стратегията за неговото развитие.Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно обработката на документи за имоти на бежанци в Главно управление на Архивите.Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ, относно стратегията за развитието на професионалните училища в България, и насрочване на конкурси за директори там, където са с временен договор.Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно ефективността на политиката на Министерството на извънредните ситуации при управление на кризи от различен характер.Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно неизпълнение на служебни задължения от страна на министъра на вътрешните работи.Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на МВР за осигуряване сигурност на информацията и действие при кризисни ситуации в компютърната сигурност, като елемент на националната сигурност на България.Пламен Орешарски, Министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на правителството и Министерството на финансите за преодоляване на драстичния спад на кредитите още в първите месеци на кризата в България.Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ, относно текущо изпълнение на Бюджет 2008 г.Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ, относно действията на Министерство на финансите по вече сключени договори за изпълнение на проекти, за които Европейската комисия замрази плащанията.Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно действията на Министерството на правосъдието за намаляване на зачестилите напоследък документни измами с цел придобиване на имоти.Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно въвеждането на данъчни карти.Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Устен отговор в заседанието на 23 януари 2009 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа за разработване и въвеждане на системи за управление в общинските администрации в страната.
Форма за търсене
Ключова дума