Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/03/2009
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на ДКЕВР по отношение на тримесечното отчитане на тока от страна на енергоразпределителното дружество ЧЕЗ.

2. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на правителството за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката за развитие на националната образователна мрежа.

4. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г..

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Договора за допълнителните плащания при последваща продажба на БТК.

II. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно използването на предвидените средства като компенсация за затварянето на ІІІ-ти и ІV-ти блок на АЕЦ Козлодуй.

2. Въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ, ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно поискване на компенсации за спрените доставки на природен газ.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно срока на договорените за България доставки на природен газ от Руската федерация.

5. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно нереално високите цени на "Топлофикация" - София през месец януари 2009 г.

6. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение на производството и употребата на биогорива.

7. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за подкрепа на дребните еднолични търговци в условията на зараждаща се икономическа криза.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно електрифициране на населените места.

III. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерството на транспорта за поддържане и обновяване на железопътната инфраструктура.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото състояние на сградата на новия пътнически терминал на летище София.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно резултатите от одит на ИА "Морска администрация".

IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

5. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно рязко нарасналите стойности от вредни емисии във въздуха над град Стара Загора и района около него през последните няколко седмици, в резултат на което засегнатите и заболели деца на дихателните органи надхвърля 60%.

V. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно терен в с. Крепост, община Димитровград, ползван досега от ИП "Н. Пушкаров".

3. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно нецелесъобразно предоставяне на земеделска земя от 1 206,922 дка в гр. Русе.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

6. Въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността и въвеждане на изисквания на предлаганите на пазара млечни продукти.

7. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по прилагане на Закона за защита на животните, влязъл в сила от 29 януари 2008 г.

8. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимост от промяна в регистрацията на земеделските производители и в мярката "Млад фермер" с облекчени условия за хора с увреждания. Конкретен случай - Драгомир Цветанов, напълно лишен от зрение.

9. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно субсидии за производството на памука в България.

VI. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на Балнеолечебен комплекс - гр. Хисаря към Министерство на здравеопазването.

2. Питане от н.п. АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА и ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол върху параметрите на GSM - клетъчните станции.

4. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно политика на Министерството на здравеопазването за достъп до медицински услуги на жителите на отдалечените селски региони.

5. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно забавяне издаването на Наредба за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове и погребване и пренасяне на покойници и Наредба за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

6. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно упражняването на контрол върху хранителни добавки с рекламиран лечебен ефект.

7. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на аптеки в малките населени места, конкретно в селата, лишени от аптечно обслужване.

VII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките на Министерство на финансите за изграждане на нова информационна система за местните данъци и такси.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно процедура за присъединяване на България към валутен механизъм ІІ.

VIII. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно участието на представители на малцинствата в командния състав на въоръжените сили на Република България.

2. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ и ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно условията и реда, определени от министъра на отбраната, военнослужещите и гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната да пътуват извън границите на страната.

Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на два въпроса с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев се отлагат отговорите на две техни питания към министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно организирането на международната среща на върха "Природен газ за Европа - сигурност и партньорство" (връчен на 6 март 2009 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ, относно политиката на Правителството за защита правата и интересите на българските граждани (връчен на 6 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно допълнително възнаграждение на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (връчен на 6 март 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно фиктивен конкурс, проведен от "Булгартрансгаз" ЕАД (връчен на 6 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно комисията за избор на членове на борда на директорите на Български Енергиен Холдинг (връчен на 6 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно инвестиционната политика на "Булгаргаз" ЕАД (връчен на 6 март 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проект за укрепване възможностите на българската морска администрация (връчен на 6 март 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно отчет за прилагане на Регламент 1857-2006 г. (връчен на 6 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изплащане на субсидиите за единица обработваема площ в земеделието (връчен на 6 март 2009 г.).===Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно действията на ДКЕВР по отношение на тримесечното отчитане на тока от страна на енергоразпределителното дружество ЧЕЗ.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно политиката на правителството за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката за развитие на националната образователна мрежа.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Договора за допълнителните плащания при последваща продажба на БТК.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН, относно Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г..Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно използването на предвидените средства като компенсация за затварянето на ІІІ-ти и ІV-ти блок на АЕЦ Козлодуй.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ, ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно спазване на Закона за обществените поръчки.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно поискване на компенсации за спрените доставки на природен газ.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно срока на договорените за България доставки на природен газ от Руската федерация.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение на производството и употребата на биогорива.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно нереално високите цени на "Топлофикация" - София през месец януари 2009 г.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно електрифициране на населените места.Устен отговор в заседанието на 6 март 2009 г. на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за подкрепа на дребните еднолични търговци в условията на зараждаща се икономическа криза.
Форма за търсене
Ключова дума