Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/03/2009
I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно обезопасяване на кръстовището, на което се пресичат републикански път Е70 София - Варна и пътя кв. Макак - гр. Шумен.

2. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика в ДАНС.

II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерството на транспорта за поддържане и обновяване на железопътната инфраструктура.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно резултатите от одит на ИА "Морска администрация".

III. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно терен в с. Крепост, община Димитровград, ползван досега от ИП "Н. Пушкаров".

3. Въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността и въвеждане на изисквания на предлаганите на пазара млечни продукти.

4. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно нецелесъобразно предоставяне на земеделска земя от 1 206,922 дка в гр. Русе.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

6. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

7. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по прилагане на Закона за защита на животните, влязъл в сила от 29 януари 2008 г.

8. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимост от промяна в регистрацията на земеделските производители и в мярката "Млад фермер" с облекчени условия за хора с увреждания. Конкретен случай - Драгомир Цветанов, напълно лишен от зрение.

9. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно субсидии за производството на памука в България.

IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

4. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно рязко нарасналите стойности от вредни емисии във въздуха над град Стара Загора и района около него през последните няколко седмици, в резултат на което засегнатите и заболели деца на дихателните органи надхвърля 60%.

V. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно контрола върху спазването на влезли в сила съдебни решения.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.

VII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките на Министерство на финансите за изграждане на нова информационна система за местните данъци и такси.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно процедура за присъединяване на България към валутен механизъм ІІ.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, и министърът на отбраната Николай Цонев.
На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Стела Банкова;
- министърът на вътрешните работи Михаил Миков - на питане от народния представител Станчо Тодоров;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на два въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Евгени Чачев, се отлагат отговорите на четири негови питания към министър-председателя на Република България Сергей Станишев, към министъра на транспорта Петър Мутафчиев, към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Евгений Желев.
.
.
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно уволнение на директора на Природен парк "Витоша" (връчен на 13 март 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно намеренията на МРРБ за построяване на тунелите при Шипка, Троян и Петрохан (връчен на 13 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно причините за забавяне на строителството на ГКПП "Маказа" (връчен на 13 март 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно обществена поръчка за рециклиране на спални вагони (връчен на 13 март 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ, относно забавяне издаването на Наредба за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове и погребване и пренасяне на покойници и Наредба за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (връчен на 13 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ, относно издаване на първи лицанз за продажба на наркотични лекарствени средства във Варненски МИР и употребата на специални залени бланки за отпускане на наркотични лекарствени средства (връчен на 13 март 2009 г.).

===Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ, относно обезопасяване на кръстовището, на което се пресичат републикански път Е70 София - Варна и пътя кв. Макак - гр. Шумен.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно кадровата политика в ДАНС.Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, относно контрола върху спазването на влезли в сила съдебни решения.Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно терен в с. Крепост, община Димитровград, ползван досега от ИП "Н. Пушкаров".Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, относно нецелесъобразно предоставяне на земеделска земя от 1 206,922 дка в гр. Русе.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН, относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността и въвеждане на изисквания на предлаганите на пазара млечни продукти.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно политиката на Министерство на земеделието и храните по прилагане на Закона за защита на животните, влязъл в сила от 29 януари 2008 г.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно необходимост от промяна в регистрацията на земеделските производители и в мярката "Млад фермер" с облекчени условия за хора с увреждания. Конкретен случай - Драгомир Цветанов, напълно лишен от зрение.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ, относно субсидии за производството на памука в България.Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно политиката на Министерството на транспорта за поддържане и обновяване на железопътната инфраструктура.Устен отговор в заседанието на 13 март 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно резултатите от одит на ИА "Морска администрация".
Форма за търсене
Ключова дума