Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/01/2010
I. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:
 
1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно въвеждане на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на възобновяеми енергийни източници.
 
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно "Временно спиране" на проекти за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници.
 
3. Въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно причините, довели до многократното обгазяване на град Стара Загора през месец декември 2009 г.
 
4. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно обгазяване на град Стара Загора с азотни оксиди.
 
 
 
II. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
 
1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ и СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно прилагане на изискване за осигуряване на български работници при изпълнението на обект "Автомагистрала Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък Лот 2 "Стара Загора - Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900".
 
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавната собственост.
 
3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно законността на извършващото се строителство на Националната спортна зала - София.
 
4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово.
 
 
 
III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:
 
1. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно неизплащане на трудови възнаграждения на над 250 работници във фирма "Марвел" ООД гр. Сандански.

 
       На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Николай Младенов - на въпрос от народния представител Спас Панчев;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Борислав Стоянов.
      На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народния представител Нигяр Джафер по уважителни причини, се отлага отговорът на неин въпрос от министъра на здравеопазването Божидар Нанев.
      Поради лични причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да вземе участие заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
      Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на външните работи Румяна Желева, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.

.
.

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните
работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно полицейското
насилие (връчен на 15 януари 2010 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно
финансирането на реконструкцията на административната сграда и ниското тяло
към нея на ДКСИ (връчен на 15 януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно забавяне на
плащанията към бенифициентите сключили договори за безвъзмездна помощ по
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (връчен на 15 януари
2010 г.).

Николай Младенов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно имоти и
пустеещи земи на бивши поделения и други военни структури (връчен на 15
януари 2010 г.).

Румяна Желева, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно
отношенията на посолството на Република България във Варшава, Полша и фирма
"Одра ХТ"ООД (връчен на 15 януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно правото
на собственост на българската държава върху Посолския жилищен комплекс във
Варшава, Полша, ул. "Боброветска" 4А, посолството и търговското
представителство, ул. "Уяздовски" 30-32 (връчен на 15 януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно
позицията на МВнР относно развитието на процеса на сътрудничество между
страните от региона на Южен Кавказ (връчен на 15 януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно
позицията на България при формиране на общата политика на Европейския съюз
за сътрудничество в региона на Средиземноморието (връчен на 15 януари 2010
г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ, относно съдбата на
Помощно училище "Иван Вазов" - гр. Ямбол (връчен на 15 януари 2010 г.).

Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно спешна
трансплантация на бъбречно болно дете (връчен на 15 януари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно лечение на
мукополизахаридоза (връчен на 15 януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР,
относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса - 3
годишно дете от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Христо Ботев" № 83
(връчен на 15 януари 2010 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно
позицията на Министерство на културата по инициативата за провеждане на
българо-френски фестивал в Свищов "Дни на Пиер дьо Ронсар" (връчен на 15
януари 2010 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно новия
Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и статута
на РИОСВ - Враца (връчен на 15 януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно спазване на
нормативни документи, засягащи опазването на околната среда, при
функциониране на мокри комини в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД (връчен на 15
януари 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно наличието
на опасни и вредни вещества - замърсители в атмосферния въздух в региона на
Стара Загора и задължението на държавата за осигуряване на здравословна
среда за живот на българските граждани (връчен на 15 януари 2010 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно
дейността в Контролно-техническа инспекция (КТИ) (връчен на 15 януари 2010
г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на питане от н.п. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ, относно намерения за
развитието на Държавно предприятие "Национална компания индустриални зони"
ЕАД, чийто принципал е министърът на икономиката, енергетиката и туризма
(връчен на 15 януари 2010 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на питане от н.п. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ, относно спортни
обекти на територията на област Шумен (връчен на 15 януари 2010 г.).

===

Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ
ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ и СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно прилагане на
изискване за осигуряване на български работници при изпълнението на обект
"Автомагистрала Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък Лот 2 "Стара Загора -
Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900".

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ
ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за защита на държавната собственост.

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ
РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно законността на извършващото се строителство на
Националната спортна зала - София.

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ
ИВАНОВ АНДОНОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, относно избор на изпълнител, и
изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот
№ 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по
направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН
ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ, относно неизплащане на трудови възнаграждения на над 250
работници във фирма "Марвел" ООД гр. Сандански.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР
АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ - въпрос на същата е задал и н.п. Мартин Димитров,
относно въвеждане на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на
възобновяеми енергийни източници.

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. ТОДОР
ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ- на въпрос на същата тема е задал и н.п. Евгений Желев.,
относно причините, довели до многократното обгазяване на град Стара Загора
през месец декември 2009 г.

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН
ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ -въпрос на същата тема е задал и н.п. Петър Курумбашев,
относно "Временно спиране" на проекти за производство на електричество от
възобновяеми енергийни източници.

Устен отговор в заседанието на 15 януари 2010 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ
ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - въпрос на същата тема е задал и н.п. Тодор Великов, относно
обгазяване на град Стара Загора с азотни оксиди.
Форма за търсене
Ключова дума