Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/02/2010
I.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. МИХАИЛ МИКОВ относно политиката, провеждана от Министерството на вътрешните работи.

II. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. СПАС ПАНЧЕВ относно обгазяването на гр. Стара Загора.

2.Питане от н.п. ТОДОР ВЕЛИКОВ относно политиката на Министерството на отбраната за спазване на конкретно право на гражданите на Република България от Стара Загора и региона за здравословна среда за живот, във връзка с експлоатацията на Централния артилерийски полигон (ЦАТИП) – „Змейово” и данни за конфликт на интереси и длъжностна несъвместимост на висши държавни служители в Министерството на отбраната в тази връзка.

III.Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1.Питане от н.п. ЯНЕ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България.

ІV.Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ относно краен срок за пререгистрация на търговски дружества.

V.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ относно провеждането на квалификационни изпити в професионална гимназия по механотехника – Русе.

VІ.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДЪБОВ относно размера на формирания бюджет на Общинска болница – Нови пазар.

2.Питане от н.п. ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА относно мерки за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за онкоболните в България.

3.Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ, ХАСАН АДЕМОВ и ЛЮТВИ МЕСТАН относно политиката на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната помощ.

4.Въпрос от н.п. ГЕОРГИ БОЖИНОВ относно финансирането, работата и бъдещето на общинските болници в Мездра, Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй, отговорили на критериите и сключили договор с НЗОК.

5.Въпрос от н.п. ГЕОРГИ БОЖИНОВ относно финансирането на лечебните заведения в гр. Враца.

6.Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГОРОВ относно предстоящи проблеми, свързани с финансирането на общинските болници в Ловешка област.

7.Въпрос от н.п. МИХАИЛ МИКОВ относно резерва на Здравната каса.

8.Питане от н.п. АНТОН КУТЕВ относно социалните и кадрови политики, прилагани при закриване на болниците в малките населени места.

VІІ.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1.Питане от н.п. ТОДОР ВЕЛИКОВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, касаеща принципите, прилагани при разрешаване на строителство в защитените територии на природен парк „Странджа”.

VІІІ.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ относно газови връзки с Румъния и Турция.

2.Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ”Козлодуй”.

3.Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ относно Национален план за развитие на възобновяемите енергийни източници.

4.Въпрос от н.п. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ относно неизпълнение на ратифицираните споразумения по инициативата ДЖЕРЪМИ (JERAMIE).


На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на въпрос от народния представител Георги Пирински;

- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на 2 питания от народния представител Димчо Михалевски;

- министърът на здравеопазването Божидар Нанев – на 2 въпроса от народните представители Пенко Атанасов, и Цвета Георгиева и на питане от народния представител Калина Крумова;

- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев;

- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Емил Караниколов.

На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Ангел Найденов, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на здравеопазването Божидар Нанев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков.

Поради участие в международна делегация, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.

Поради възникнал здравословен проблем, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.

.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно събраните в БНБ средства по преходния остатък от бюджетите на НЗОК (връчен на 12 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изплащане на еднократни обезщетения по реда на Наредбата за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 12 февруари 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителството на язовир "Кюстендил" (връчен на 12 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ремонт на моста над река Тунджа на пътя Казанлък - Бузовград (връчен на 12 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно неспазване на разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (връчен на 12 февруари 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно изграждане на Единна информационна система за търсене и предлагане на работа (връчен на 12 февруари 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на културата по необходимостта от спешно укрепване на църквата "Св. Преображение Господне" в Свищов (връчен на 12 февруари 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно смяна на статута на земеделска земя в земя за регулация (връчен на 12 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, чрез замяна със земеделски земи - частна собственост (връчен на 12 февруари 2010 г.).

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно политиката провеждана от Министерството на вътрешните работи.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно обгазяване на град Стара Загора.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на питане от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно политиката на Министерството на отбраната за спазване на конкретно право на гражданите на Република България от Стара Загора и региона за здравословна среда за живот, във връзка с експлоатацията на Централния артилерийски полигон /ЦАТИП/ - "Змейово" и данни за конфликт на интереси и длъжностна несъвместимост на висши държавни служители в Министерството на отбраната в тази връзка.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно краен срок за пререгистрация на търговски дружества.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно провеждането на квалификационни изпити в професионална гимназия по механотехника - Русе.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно политиката на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната помощ.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно мерки за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за онкоболните в България.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно размера на формирания бюджет на Общинска болница - Нови пазар.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно финансирането на лечебните заведения в гр. Враца.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно финансирането, работата и бъдещето на общинските болници в Мездра, Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй, отговорили на критериите и сключили договори с НЗОК.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно предстоящи проблеми, свързани с финансирането на общинските болници в Ловешка област.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно резерва на здравната каса.Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно социалните и кадровите политики, прилагани при закриване на болниците в малките населени места.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 12 февруари 2010 г. на питане от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите, касаеща принципите, прилагани при разрешаване на строителство в защитените територии на природен парк "Странджа".
Форма за търсене
Ключова дума