Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/05/2010
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; относно липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Правителството за борба с контрабандата.

II. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно ремонт на улиците в гр. Сливен.

III. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно развитие на резерва на въоръжените сили.

IV. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно извършения вътрешен одит от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на "БДЖ" ЕАД за периода 01.01.2007 - 30.09.2009 г. (въпрос на същата тема е задал и н.п. Петър Мутафчиев).

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно извършен одит в "БДЖ" ЕАД (питане на същата тема е задал и н.п. Иван Вълков).

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно положително оценени от Националната агенция за оценяване и акредитация проекти за откриване на висши училища и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхното реализиране съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци.

3. Питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно прилагане на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС N 215/12.08.2004 г., изм. и доп., бр.10 на ДВ от 6.02.2009 г., бр.39 от 26.05.2009 г.

4. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно качеството на образованието в училищата с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход.

VI. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно резерва на здравната каса.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно статута на областните болници като акционерни търговски дружества.

VII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно решението на Европейската комисия по искането на България за отлагателен срок за пет топлоелектрически централи.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно създаването на енергийна борса в страната.

VIII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно проблемите на живущите във Вилна зона гр. Сливен с ВиК в града.

2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно стартиране на работата по изготвяне на Национална комплексна устройствена схема.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 5 въпроса от народните представители Димитър Чукарски (2 въпроса), Огнян Тетимов (2 въпроса), и Петър Хлебаров;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на 2 въпроса от народните представители Анна Янева, и Емилия Масларова и Драгомир Стойнев;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на въпрос от народния представител Михаил Миков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да вземат участие заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ, относно полицейско насилие в РПУ гр.Трън (връчен на 14 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно упражняван ли е психически и материален тормоз от разследващите полицаи Цанко Близнаков и Илия Илиев от РПУ-Пазарджик спрямо г-н Димитър Георгиев Димитров от гр.Пазарджик (връчен на 14 май 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно проекта за водоснабдяване на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада "Въча" (връчен на 14 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно изплащане на обезщетения за отчуждени земи, във връзка със строителство на участък от автомагистрала "Хемус" (връчен на 14 май 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно усвояване на средства по ОП "Развитие на човешките ресурси" (връчен на 14 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно изплащането на болнични (връчен на 14 май 2010 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно ползването на хеликоптери на въоръжените сили на Република България от членове на Правителството (връчен на 14 май 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно българското училище "Кирил и Методий" в Париж (връчен на 14 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно договори на Министерството на образованието, младежта и науката със социологически агенции и медии (връчен на 14 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно състава на Работна група за изготвяне на проект на Закон за висшето образование (връчен на 14 май 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно изграждането на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе в землището на с. Трудовец, Софийска област (връчен на 14 май 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ, относно правилата и механизма за плащанията за площ (връчен на 14 май 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно присъединяването на ветрогенератори към електроразпределителната мрежа в землището на община Иваново, Русенска област (връчен на 14 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно тръжни процедури за търсене на нефт и газ в Северозападна България (връчен на 14 май 2010 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на Правителството за борба с контрабандата.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно проблемите на живущите във Вилна зона гр. Сливен с ВиК в града.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно развитие на резерва на въоръжените сили.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно положително оценени от Националната агенция за оценяване и акредитация проекти за откриване на висши училища и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхното реализиране съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование.Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци.Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно прилагане на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС N 215/12.08.2004 г., изм. и доп., бр.10 на ДВ от 6.02.2009 г., бр.39 от 26.05.2009 г.Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно качеството на образованието в училищата с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно ремонт на улиците в гр. Сливен.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно извършения вътрешен одит от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на "БДЖ" ЕАД за периода 01.01.2007 - 30.09.2009 г. (въпрос на същата тема е задал и н.п. Петър Мутафчиев).Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно извършен одит в "БДЖ" ЕАД (питане на същата тема е задал и н.п. Иван Вълков).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно статута на областните болници като акционерни търговски дружества.Устен отговор в заседанието на 14 май 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно резерва на здравната каса.
Форма за търсене
Ключова дума