Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/09/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно закупени в края на 2008 г. 24 хил. тона метал от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно постигнатите договорености по цената на природния газ.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно постигнатите резултати по проекта "Белене".

3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проучвания за наличие на шистов газ в страната.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно резултатите от преговорите по проекта "Южен поток".

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи.

8. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно доставки на природен газ за България.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проект "Горна Арда".

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно забавено плащане на семейните помощи за деца.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетения при заболяване.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно бъдещето на "Интендантското обслужване" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно критерии за степените на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната.

V. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ и ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места.

VII. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно обещаното увеличение с 10% на трудовите възнаграждения в системата на спешната помощ.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно методика за изготвяне на Областна здравна карта във връзка с изготвянето на Национална здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен.

3. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал, с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансиране на дейностите по преструктуриране на болнични заведения.

5. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно резултатите от проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в 20 болници.

VIII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството.

3. Питане от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землища, с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на територията на община Самоков.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти.

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отказ от сключване на допълнителни споразумения.

IX. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещето на "Български пощи" ЕАД.

2. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно преобладаващите турски радиостанции по българското Черноморие.

На основание чл. 83, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 2 въпроса от народните представители Калина Крумова, и Цвета Георгиева;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на 2 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, и Мая Манолова.
Поради предварително поети служебни ангажименти и пътуване извън страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на културата Вежди Рашидов и министърът на правосъдието Маргарита Попова.
В заседанието за парламентарен контрол, поради ползване на полагаем годишен отпуск, не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно основанията за поверителност на доклад на Държавната финансова инспекция при Министерство на финансите (връчен на 3 септември 2010 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проектите на организациите за обществена полза (връчен на 3 септември 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно проведен конкурс за заемане на длъжността "директор" на Професионална гимназия "Акад.С.П.Корольов" - гр. Дупница (връчен на 3 септември 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно охраняването на мемориален комплекс "Шипка" (връчен на 3 септември 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно възможностите на програмата "Развитие на селските райони" (връчен на 3 септември 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно "Мини Перник" ЕАД (връчен на 3 септември 2010 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно закупени в края на 2008 г. 24 хил. тона метал от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно забавено плащане на семейните помощи за деца.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетения при заболяване.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно бъдещето на "Интендантското обслужване" ЕАД.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно критерии за степените на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ и ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно постигнатите резултати по проекта "Белене".Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно постигнатите договорености по цената на природния газ.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проучвания за наличие на шистов газ в страната.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно резултатите от преговорите по проекта "Южен поток".Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи.Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно проект "Горна Арда".Устен отговор в заседанието на 3 септември 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно доставки на природен газ за България.
Форма за търсене
Ключова дума