Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/09/2010

*Поради среща с председателя на Баварския Ландтаг г-жа Барбара Щам, министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще може да отговори след 10.30 часа.
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно съдействие от страна на Световната банка за използване на средства по оперативни програми на Европейския съюз.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно ведомствени жилища на служители на Министерството на вътрешните работи в гр. Девня.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно изнасилено от роми 16-годишно момче в с. Ковачите, общ. Сливен.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно системата за изработване на новите български лични документи.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно анекс и неговото съдържание към договора за изработка на новите лични документи.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно мерките за осигуряване на навременно издаване на новите документи за самоличност.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно събраните суми от такси за издаване на новите документи за самоличност.

III. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно Решение на Народното събрание за анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 и 2003 г.

3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно увеличаване на бюджета за здравеопазване.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството.

3. Питане от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землища, с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на територията на община Самоков.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти.

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отказ от сключване на допълнителни споразумения.

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места.

VI. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал, с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансиране на дейностите по преструктуриране на болнични заведения.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно подписани през м. август анекси към договорите на болници с НЗОК.

4. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната.

VII. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно закриване на държавен балет "Арабеск".

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно обединяване на Държавния музикален театър "Стефан Македонски" и Балетно студио "Арабеск" в т.нар. Софийски център за музика и балет.

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър.

4. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград.

VIII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране.

IX. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно неизплатени средства за служебна защита за 2010 г (въпрос на същата тема е задал и народният представител Мая Манолова).

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно състоянието на бюджета на Националното бюро за правна помощ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Михаил Миков).

3. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно лишаване на служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" от права.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на 2 въпроса от народните представители Ваньо Шарков; и Мая Манолова и на въпрос с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков, Михаил Михайлов и Лъчезар Тошев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Курумбашев и на питане от народния представител Емилия Масларова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на 3 въпроса от народните представители Драгомир Стойнев (2 въпроса); и Мая Манолова;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков; и Лъчезар Тошев и на питане от народния представител Емилия Масларова.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народните представители Четин Казак; Ваньо Шарков (2 въпроса) и Ивелин Николов към министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова;
- въпрос от народния представител Георги Андонов към министъра на правосъдието Маргарита Попова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Николай Младенов и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
В заседанието за парламентарен контрол, поради ползване на полагаем годишен отпуск, не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
.
.
Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно доклада за показателите на дружествата с държавно участие в сектор водоснабдяване и канализация за 2009г. (връчен на 10 септември 2010 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ и СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ, относно непризнаване на свидетелства за управление на МПС /СУМПС/ на български граждани, живеещи и работещи в Обединените арабски емирства /ОАЕ/ (връчен на 10 септември 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно закриването на филхармонията в град Русе (връчен на 10 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно бъдещото преобразуване на оперно-филхармонично дружество - Русе в Държавна опера - Русе (връчен на 10 септември 2010 г.).Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно бенефициентите по Националните програми за енергийна ефективност и модернизация на материално-техническите бази (връчен на 10 септември 2010 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно съдействие от страна на Световната банка за използване на средства по оперативни програми на Европейския съюз.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно ведомствени жилища на служители на Министерството на вътрешните работи в гр. Девня.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно изнасилено от роми 16-годишно момче в с. Ковачите, общ. Сливен.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно системата за изработване на новите български лични документи.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно събраните суми от такси за издаване на новите документи за самоличност.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно мерките за осигуряване на навременно издаване на новите документи за самоличност.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно анекс и неговото съдържание към договора за изработка на новите лични документи.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно Решение на Народното събрание за анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 и 2003 г.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно увеличаване на бюджета за здравеопазване.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места.Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал, с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно финансиране на дейностите по преструктуриране на болнични заведения.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно подписани през м. август анекси към договорите на болници с НЗОК.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно закриване на държавен балет "Арабеск".Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно обединяване на Държавния музикален театър "Стефан Македонски" и Балетно студио "Арабеск" в т.нар. Софийски център за музика и балет.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на питане от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ, относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землища, с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на територията на община Самоков.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи.Устен отговор в заседанието на 10 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно отказ от сключване на допълнителни споразумения.
Форма за търсене
Ключова дума