Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/03/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

9. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

10. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.

11. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България.

12. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно нерегламентирано сметище край с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София.

13. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно екотакси при внос на автомобили.

14. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра.

II. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз в оставка ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.

3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката за социално включване на хората с увреждания.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

5. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно оценка за работата на служителите в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличение на пенсиите.

IV. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г.

7. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства.

9. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители.

10. Питане от н.п. ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ относно позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по констатирани нарушения по проекта АЕЦ "Белене".

V. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия".

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес.

4. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден".

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонта на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112, в участъка на с. Смирненски.

VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно сеч в ловни стопанства.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изплащане на директни плащания на площ.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес.

5. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно държавните ветеринарни лечебници.

7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

8. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно осигуряване функционирането на "Напоителни системи" ЕАД.

10. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно финансовото състояние на Селскостопанската академия.

11. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно решение на Земеделската комисия на Европейския парламент.

12. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезпечаване на напояването в общ. Грамада, обл. Видин.

VII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в отчитането на медицинските дейности.

VIII. Аню Ангелов, Министър на отбраната в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно скандални корупционни практики и закононарушения в Дирекция "Инвестиции в отбраната" в Министерство на отбраната.

На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите в оставка Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Венцислав Лаков към министъра на околната среда и водите в оставка Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към министъра на външните работи в оставка Николай Младенов;
- 2 въпроса от народния представител Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев.
Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България в оставка Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи в оставка Цветан Цветанов, министърът на правосъдието в оставка Диана Ковачева, и министърът на културата в оставка Вежди Рашидов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в оставка Ивайло Московски.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно транспортиране на стока извън България, при което има данни за престъпление (връчен на 8 март 2013 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно снижаване риска от загуба на средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и осигуряване на оборотни средства от държавния бюджет за разплащания (връчен на 8 март 2013 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно възложените дейности за мониторинг на 99 морски плажа, и изработването на специализирани карти и регистри на морски плажове (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на новата Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., и влиянието й върху процесите на регионалното развитие (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (връчен на 8 март 2013 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно развитието на спортната база в Министерството на отбраната (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно организиране на осигуряването и управлението на качеството на отбранителните продукти за Министерството на отбраната и Българската армия (връчен на 8 март 2013 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на България за защита на интересите ни в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014 - 2020 г., след отхвърлянето и на срещата на върха на ЕС (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно действията на МВнР за гарантиране на правото за богослужение на майчин език за българите в Сърбия (връчен на 8 март 2013 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ, относно обществена поръчка с предмет:"Проектиране и извършване строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул."Ген. М.Д.Скобелев" № 23 (връчен на 8 март 2013 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно броя на лицата в будна кома (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно финансовото състояние на държавни лечебни заведения за 2012 г. (връчен на 8 март 2013 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите, и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006 (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията от нея (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждане на претоварна станция с инсталация за сепариране и компостиране в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил (връчен на 8 март 2013 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно новата кризисна политика на правителството за спасяване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони, за 2013 г (връчен на 8 март 2013 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за гарантиране на по-добра среда за растеж на икономиката и привличане на инвестиции (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за разпределената и отчетена електроенергия при потребителите в Североизточна България за периода от 01.09.2011 г. до 31.01.2013 г (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за разпределената и отчетена електроенергия при потребителите в Западна България, за периода от 01.09.2011 г. до 31.01.2013 г (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за разпределената и отчетена електроенергия при потребителите в Югоизточна България за периода от 01.09.2011 г. до 31.01.2013 г (връчен на .......).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно предоставяне на лицензионните договори на електроразпределителните дружества в България (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно ценообразуването на електроенергията, произведена по високоефективен комбиниран начин, от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (връчен на 8 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно вписването на самостоятелни обекти от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (връчен на .......).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно политиката за социално включване на хората с увреждания.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ, относно нерегламентирано сметище край с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно екотакси при внос на автомобили.

Устен отговор в заседанието на 8 март 2013 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра.
Форма за търсене
Ключова дума