Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/10/2013


Парламентарен контрол - 11 часа

I. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката на правителството за управление и контрол на организираните пазари на земеделска продукция, както и стоковите тържища в Република България.

II. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно укрепване на бреговата ивица, от участък 539-ти до участък 540-ти километър от р. Дунав, и в рамките на с. Вардим, от административната сграда на "Сортови семена" АД до лодкостоянката.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ относно лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

6. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище.

7. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие при управлението на Черноморското крайбрежие.

8. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

9. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал".

10. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за стопанисване и обезопасяване на черноморските плажове.

11. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220.

12. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно проведен търг за изпълнение на част от околовръстния път, от края на магистрала "Люлин" до булевард "Европа".

13. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно подпомагане на образователната инфраструктура, в рамките на новата Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.".

14. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейностите по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.

15. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.

16. Въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ относно статуса на ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 - 2013 г.".

17. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА относно неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ.

18. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно качеството на извършените ремонти и рехабилитация на републиканската пътна мрежа през последните 4 години.

19. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно целева програма за преодоляване на режима на водоснабдяване в населени места в България.

III. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" и мерки за спасяването на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно модификацията на Оперативна програма "Транспорт".

3. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата.

5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.

9. Въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД.

10. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.

11. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно превоз на ученици през учебната 2013/2014 г.

12. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.

13. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".

14. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.

15. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно цифровата телевизия в Западните покрайнини.

16. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини.

17. Въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.

18. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.

19. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.

20. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

21. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

IV. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда".

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж., и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма "Околна среда".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

5. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

6. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.

7. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.

8. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.

9. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.

10. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..

11. Въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.

V. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно мерки по отношение на цените на лекарствените продукти.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно заплащане на медицинските дейности.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно промени в подкрепата за общинските болници.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ относно разширяване пакета, заплащан от Здравноосигурителната каса за стоматологично лечение.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.

8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно имунизацията на бежанците в България.

10. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно здравните вноски на кандидат-студентите.

VI. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно обхвата на децата в предучилищното образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно злоупотреби в българските училища в гр. Сеговия и в гр. Ла Ластрия, Испания.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр.Видин.

7. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

8. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

9. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

10. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в РИО - Пазарджик.

11. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

VII. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно състоянието на Паметник "Цар Освободител".

2. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.

VIII. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно отдаване под наем на зала "Фестивална" на Нова Броудкастинг груп.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г.

3. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет.

IX. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно пребиваването у нас на турския вицепремиер Бекир Боздаг през месец август, тази година.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно чуждите граждани, незаконно влизащи в България от територията на Република Турция.

X. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП Велико Търново.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас.

XI. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно бъдещето развитие на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

XII. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика.

XIII. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

2. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.

3. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социални слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.

4. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно неизплатените възнаграждения на 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово, въпреки спечелените дела срещу работодателя.

XIV. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в областта на кадастъра.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.

XV. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

2. Питане от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони.

3. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.

5. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.

6. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП гр. Септември към Селскостопанската академия и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.

8. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно постъпили сигнали за нередности в дейността на Държавно горско стопанство - Силистра.

На основание чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Соколова.
На основание чл. 90, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Борислав Гуцанов, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.
Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, относно намеренията на правителството за премахване данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит и възможността за въвеждане на семейното подоходно облагане (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно предприети действия на министъра на отбраната за изясняване на извършените и на започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки, в системата на Министерството на отбраната, в това число и с разпореждане на областните управители по време на управлението на ГЕРБ и на служебното правителство (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно процеса на успешно продължаване на мерките за деинституциализация (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ, НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно актове за държавна собственост за Студентски град (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно финансиране на населени места /села/ под 2000 жители по Програма за развитие на селските райони (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ, относно продажбата на горска територия - държавна собственост, на физически лица (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно назначаването на нов директор на Областна служба земеделие, в гр.Перник (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно средства по Програма за "Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г." (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно проведена нерегламентирана проверка от общински служители във "В и К" ООД - Кърджали (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, относно основен ремонт на пътя Стара Загора - Раднево (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно актове за държавна собственост за Студентски град (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно възможността на Висшите учебни заведения да могат да кандидатстват по програмата за енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд в ж.к. Студентски град в следващия програмен период 2014/2020 (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, относно непрекъснатото обгазяване на жителите на пернишкия кв. "Калкас" от шламохранилище "7-ми септември", собственост на "Топлофикация Перник" (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно финансиране на Министерството на околната среда и водите (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за изпълнението на предварителните условности (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за МОСВ за минал период (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно националната приоритетна рамка за действие за защитените зони от мрежата Натура 2000 (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ, относно състоянието на специализирани болници за рехабилитация в Павел баня (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно данни за броя на децата, страдащи от аутизъм (връчен на 18 октомври 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 18 октомври 2013 г.).===

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно политиката на правителството за управление и контрол на организираните пазари на земеделска продукция, както и стоковите тържища в Република България.

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно укрепване на бреговата ивица, от участък 539-ти до участък 540-ти километър от р. Дунав, и в рамките на с. Вардим, от административната сграда на "Сортови семена" АД до лодкостоянката.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ, относно лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на Министерството на регионалното развитие при управлението на Черноморското крайбрежие.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал".

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, относно проведен търг за изпълнение на част от околовръстния път, от края на магистрала "Люлин" до булевард "Европа".

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие за стопанисване и обезопасяване на черноморските плажове.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейностите по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно статуса на ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 - 2013 г.".

Устен отговор в заседанието на 18 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА, относно неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ.
Форма за търсене
Ключова дума