Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/10/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно оценка за свършеното по програмиране и управление на оперативните програми.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ относно незаконните имигранти, представящи се за сирийски бежанци.

2. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно нелегално преминалите границата на Република България.

3. Въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ относно корупционни практики при даване на бежански статут на незаконни имигранти.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно строеж на сгради за бежанци.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно нападение над лекар в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов", гр. В.Търново.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно достъп до класифицирана информация на председателя на Комисията за финансов надзор.

7. Питане от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно Политиката на ръководството на МВР по повод перспективите пред Сигнално-охранителната дейност, осъществявана от структурите на вътрешното министерство.

8. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно очертаваща се тенденция за завишаване броя на въоръжените грабежи на територията на страната.

III. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" и мерки за спасяването на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно модификацията на Оперативна програма "Транспорт".

3. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата.

5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

8. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.

10. Въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД.

11. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.

12. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно превоз на ученици през учебната 2013/2014 г.

13. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.

14. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".

15. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.

16. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно цифровата телевизия в Западните покрайнини.

17. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини.

18. Въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.

19. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.

20. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

21. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

IV. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда".

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж., и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма "Околна среда".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

5. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

6. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.

7. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.

8. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.

9. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.

10. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..

11. Въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.

12. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изграждане на канализации в "малките селища".

13. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно определяне на целеви средства в бюджет 2014 по Закона за управление на отпадъците.

V. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно обхвата на децата в предучилищното образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно злоупотреби в българските училища в гр. Сеговия и в гр. Ла Ластрия, Испания.

6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно държавна субсидия за студентския стол и общежитие за студентите във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" - Варна.

7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр.Видин.

8. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

9. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

10. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния испекторат по образованието - Пазарджик.

12. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

13. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерство на образованието и науката в системата на висшето образование при подготовка на учители.

VI. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно състоянието на Паметник "Цар Освободител".

2. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.

VII. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно отдаване под наем на зала "Фестивална" на Нова Броудкастинг груп.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г.

3. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет.

VIII. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно пребиваването у нас на турския вицепремиер Бекир Боздаг през месец август, тази година.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно чуждите граждани, незаконно влизащи в България от територията на Република Турция.

IX. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП Велико Търново.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас.

X. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно бъдещето развитие на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

XI. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

XII. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

2. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.

3. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социални слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.

4. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно неизплатените възнаграждения на 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово, въпреки спечелените дела срещу работодателя.

XIII. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в областта на кадастъра.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.

XIV. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно мерки по отношение на цените на лекарствените продукти.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно заплащане на медицинските дейности.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно промени в подкрепата за общинските болници.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ относно разширяване пакета, заплащан от Здравноосигурителната каса за стоматологично лечение.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.

8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно имунизацията на бежанците в България.

10. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно здравните вноски на кандидат-студентите.

XV. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.

5. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия, и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.

7. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно политиката в млечния сектор.

8. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.

9. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 4 въпроса от народните представители Стефан Дедев, Веселин Вучков, Красимир Ципов и група народни представители, и Цветан Цветанов и група народни представители, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Аксения Тилева и група народни представители, и Корнелия Маринова;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на 3 въпроса от народните представители Снежина Маджарова, Христо Калоянов, и Даниела Савеклиева и Митко Захов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Маргарита Стоилова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов - на питане с писмен отговор от народния представител Станислав Владимиров;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева.
Връчени писмени отговори:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно молба за получаване на българско гражданство (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно утвърждаването на област Смолян като Интегрирана териториална инвестиция и създаването на ръководен управляващ орган (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно изпълнение на мярка от Плана за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съ-финансирани със средства от СКФ на ЕС през периода 2007-2013 г. (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ, относно таксите, които се плащат въпреки действащият публичен регистър (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно ангажимента на правителството за съвместна работа с неправителствения сектор (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно предприети мерки от Министерството на вътрешните работи за подобряване на реда и регулиране на движението при влизане на автомобили, превозващи зърно, в пристанище Варна - Изток (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, относно нападение на жена в дома и в гр.Пловдив (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно финансовите награди на служители от МВР, положили извънреден труд (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно действия във Военен район 1110 и поделения с отпаднала необходимост пощенски номера 22310 и 4610 в гр.Самоков (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно продажба на урбанизирани територии на основание чл. 79 от Закона за горите (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно изпълнението на проект "Укрепване свлачище на ул. "Щабс капитан Фок" - гр. Свищов (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно преразглеждане на размера на отчисленията за депониране на отпадъците по ЗУО (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно оптимизиране реда за набавяне на документи за завършено образование при записване на учениците в училищата към местата за лишаване от свобода (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно мерки за осигуряването на безопасна и здравословна среда на 970-те ученици и техните учители от Националното средно общообразователно училище "София" (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно предназначението на сградата на НГДЕК "Константин Кирил Философ", намиращ се в кв.Модерно предградие, ул."Баба" № 16 (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно въвеждането на допълнителни критерии към методиката на финансиране на театрите и културните институти в областта на сценичните изкуства (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно политиката на Министерството на културата за финансиране на сценичните изкуства и във връзка с разпоредбите на чл. 23б от Закона за закрила и развитие на културата и Правилата за прилагане на делегирани бюджети от културните институти в областта на сценичните изкуства (връчен на 25 октомври 2013 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно медийната политика на Министерството на младежта и спорта, "НСБ" ЕАД и "Академика 2011" ЕАД (връчен на 25 октомври 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:


Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно оценка за свършеното по програмиране и управление на оперативните програми.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно строеж на сгради за бежанци.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ, относно незаконните имигранти, представящи се за сирийски бежанци.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ, относно корупционни практики при даване на бежански статут на незаконни имигранти.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно нападение над лекар в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов", гр. В.Търново.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, относно нелегално преминалите границата на Република България.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на питане от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно Политиката на ръководството на МВР по повод перспективите пред Сигнално-охранителната дейност, осъществявана от структурите на вътрешното министерство.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно очертаваща се тенденция за завишаване броя на въоръжените грабежи на територията на страната.

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" и мерки за спасяването на БДЖ.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, относно модификацията на Оперативна програма "Транспорт".

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.

Устен отговор в заседанието на 25 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД.
Форма за търсене
Ключова дума