Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/10/2013
Парламентарен контрол - 29 октомври 2013 г.,10.00 - 16.00 часа
(извънредно заседание)

I. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда".

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж., и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма "Околна среда".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

5. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

6. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.

7. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.

8. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.

9. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.

10. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..

11. Въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.

12. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изграждане на канализации в "малките селища".

13. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно определяне на целеви средства в бюджет 2014 по Закона за управление на отпадъците.

II. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно мерки по отношение на цените на лекарствените продукти.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно заплащане на медицинските дейности.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно промени в подкрепата за общинските болници.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ относно разширяване пакета, заплащан от Здравноосигурителната каса за стоматологично лечение.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.

8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно имунизацията на бежанците в България.

III. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно състоянието на Паметник "Цар Освободител".

2. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.

IV. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно отдаване под наем на зала "Фестивална" на Нова Броудкастинг груп.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г.

3. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет.

V. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП Велико Търново.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас.

VI. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в областта на кадастъра.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.

VII. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно пребиваването у нас на турския вицепремиер Бекир Боздаг през месец август, тази година.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно чуждите граждани, незаконно влизащи в България от територията на Република Турция.

VIII. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно неизплатените възнаграждения на 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово, въпреки спечелените дела срещу работодателя.

2. Питане от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

3. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.

4. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социални слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.

IX. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия, и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.

6. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно Селскостопанска академия.

7. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно политиката в млечния сектор.

8. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.

9. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.

X. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно обхвата на децата в предучилищното образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.

5. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно държавна субсидия за студентския стол и общежитие за студентите във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" - Варна.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр.Видин.

7. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

8. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

9. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

10. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

11. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерство на образованието и науката в системата на висшето образование при подготовка на учители.

На основание чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Станислав Станилов, се отлагат отговори на негови въпроси към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова, към министъра на земеделието и храните Димитър Греков, и към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, министърът на отбраната Ангел Найденов,министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Връчени писмени отговори в заседанието:
Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА; АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ; ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ; КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ; КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА; ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА; НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА; НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ; ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ; ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ, относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно актуална информация за колективните средства за защита в област Ловеч (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно финансиране на втори етап от "реконструкция на открит отводнителен канал" в с. Брест, общ. Гулянци (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно подпомагане на образователната инфраструктура, в рамките на новата Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г." (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно качеството на извършените ремонти и рехабилитация на републиканската пътна мрежа през последните 4 години (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно целева програма за преодоляване на режима на водоснабдяване в населени места в България (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА, относно възстановяване на тротоарната настилка в с. Бачково, Нареченски бани, кв. Наречен - общ. Асеновград, при ремонта на път ІІ-86 Асеновград - Чепеларе (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за обвързване на развитието на транспортните мрежи и съоръжения с растежа на икономиката (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, относно окончателното спиране на аналоговия телевизионен сигнал (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно финансовото състояние на Предприятието за финансиране на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и финансиране на проекти със срадства от него, в периода юли 2009 г. - май 2013 г (връчен на 29 октомври 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно създаване на условия за системна и непрекъсна квалификация на педагогическите специалисти (връчен на 29 октомври 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно политиката в областта на кадастъра.

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж., и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА, относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ, относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ, относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно изграждане на канализации в "малките селища".

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно определяне на целеви средства в бюджет 2014 по Закона за управление на отпадъците.

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно мерки по отношение на цените на лекарствените продукти.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно заплащане на медицинските дейности.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно промени в подкрепата за общинските болници.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, относно разширяване пакета, заплащан от Здравноосигурителната каса за стоматологично лечение.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно имунизацията на бежанците в България.

Петър Стоянович, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно състоянието на Паметник "Цар Освободител".

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно отдаване под наем на зала "Фестивална" на Нова Броудкастинг груп.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г.

Устен отговор в заседанието на 29 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София.
Форма за търсене
Ключова дума