Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/11/2013
Парламентарен контрол - 11 часа

I. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно неизплатените възнаграждения на 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово, въпреки спечелените дела срещу работодателя.

2. Питане от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

3. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.

4. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.

II. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.

III. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.

5. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия, и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.

7. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно Селскостопанска академия.

8. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно политиката в млечния сектор.

9. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.

10. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.

11. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.

IV. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно обхвата на децата в предучилищното образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно злоупотреби в българските училища в гр. Сеговия и в гр. Ла Ластрия, Испания.

6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно държавна субсидия за студентския стол и общежитие за студентите във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" - Варна.

7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр.Видин.

8. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

9. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

10. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния испекторат по образованието - Пазарджик.

12. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

13. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.

V. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на Автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София-Поибрене-Панагюрище.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ относно строежа на автомагистрала Струма, в участъка на Лот 4 - Сандански - Кулата.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа.

VI. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно пребиваването у нас на турския вицепремиер Бекир Боздаг през месец август, тази година.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно чуждите граждани, незаконно влизащи в България от територията на Република Турция.

VII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.

VIII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

IX. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

X. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.

XI. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно превоз на ученици през учебната 2013/2014 г.

6. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.

7. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".

8. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.

9. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно цифровата телевизия в Западните покрайнини.

10. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини.

11. Въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.

12. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.

13. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

14. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

15. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков - на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Пенко Атанасов, и Красимира Анастасова и Николай Апостолов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, и министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.
Връчеви писмени отовори в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно забавена процедура за придобиване на българско гражданство (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно отказ на Министерството на външните работи да съдейства за обучението на български граждани в Русия (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно методиката за разпределение на изравнителната субсидия за общините в Република България (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно бъдещето развитие на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно земеделски казус в района на с. Змейно, община Омуртаг, област Търговище (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно усвояването на средствата по мярка 511 "техническа помощ" от ПРСР (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно указания за схема на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи през 2013 г (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно водоснабдяването на гр. Омуртаг (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно проверки, извършвани от подвижните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно функциониране на лабораторната база на Министерство на околната среда и водите (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно водоснабдяването на гр. Омуртаг (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осъществен контрол по спазване условията на комплексно разрешително за "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин" (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ, относно стандарт по клинична лаборатория (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно размера на събраните глоби и наложените санкции по Закона за здравето (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно Решение № 239 от 18.10.2013 г. на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини (връчен на 1 ноември 2013 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ, относно преобразуването на търговско дружество "Национална спортна база" - ЕАД (връчен на 1 ноември 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА, относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно неизплатените възнаграждения на 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово, въпреки спечелените дела срещу работодателя.

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ, относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия, и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно Селскостопанска академия.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, относно политиката в млечния сектор.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.

Устен отговор в заседанието на 1 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.
Форма за търсене
Ключова дума