Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/11/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно прилагане на интегрирания териториален подход.

2. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно инструмента за свързаност в Европа и изпълнението на Дунавската стратегия.

3. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

II. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

3. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно преместване на ИА "Морска администрация".

III. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит.

3. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ относно броя на бездомните лица на територията на Република България.

IV. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хасковски села.

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно тежката екологична обстановка в района на Средногорието.

4. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

V. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно здравните вноски на кандидат-студентите.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ относно финансиране на интензивното лечение.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

VI. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.

2. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

3. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния инспекторат по образованието - Пазарджик.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.

8. Питане от н.п. ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ относно осигуряване на храненето на децата в предучилищната подготовка в детските градини.

9. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на учебните програми от I до XII клас.

10. Въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно извършени кадрови промени в ръководството на Регионалния инспекторат по образованието - Монтана.

11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно опитите на Младежка ЛГБТ организация "Действие".

VII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изнесена информация в медиите за направена ревизия с издаден ревизионен акт на НДК - Конгресен център София ЕАД, за периода 2005 - 2010 г.

VIII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България и необходимостта от спешно внасяне на изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

4. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.

5. Питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно разходите за нелегалните имигранти, направени досега от кабинета "Орешарски" и прехвърлянето на военни имоти на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

IX. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес.

5. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

9. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.

11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

12. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г.

X. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ относно строежа на автомагистрала Струма, в участъка на Лот 4 - Сандански - Кулата.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно санирането на жилищни блокове.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на автомагистрала Люлин и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

8. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

9. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политика на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

10. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно неизпълнение на проект BG161РО001/2.1. - 01/2007/001-029 ЛОТ 29 "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево" по Оперативна програма "Регионално развитие".

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Стефани Михайлова, и Вежди Рашидов;
- министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов - на 2 въпроса от народните представители Лиляна Павлова, и Димитър Димов;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на 8 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, и Лиляна Павлова (7 въпроса);
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, Лиляна Павлова, и Томислав Дончев, и на питане с писмен отговор от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Лиляна Павлова.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ивайло Московски към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- въпрос от народния представител Димитър Димов към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради служебен ангажимент с международно участие (посещение на Върховния комисар на ООН за бежанците г-н Антониу Гутериш), в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.

Общ брой въпроси - 42;
Общ брой питания - 15;
Общ брой въпроси и питания - 57;
Необходимо парламентарно време - 10 часа и 3 мин.
Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно жилищната политика на Министерство на вътрешните работи (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно подадени сигнали в РПУ гр.Златоград, ОД на МВР гр.Смолян и 06 РПУ гр.София (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно състоянието на двустранните отношения между Република България и Сирийската Арабска Република в контекста на бежанския натиск към България (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно организацията на процеса на стартиране подготовката за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно осигуряване на финансови средства за извършване на основен ремонт на сградата на щаба на бившето Военно училище в гр. Шумен (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно нарушени трудови-осигурителни права на работниците и служителите в "Ремотекс - Раднево" ЕАД, изразяващо се в неизплащане на работни заплати за повече от шест месеца (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осъществен контрол по & 123, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУТ (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политика за изработване на общите устройствени планове на общините в Република България (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно обектът "Голф клуб Ибър", обявен за обект с регионално значение (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ, относно съществуващи забрани по НАТУРА 2000 за разрешаване на сеч и почистване на пасища и мери на територията на община Тополовград (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно етап на изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество 2007 - 2013 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно етап на подготовка на Програмите за трансгранично сътрудничество 2014 - 2020 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно реформа във ВиК сектора (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за подготовка, изпълнение и управление на стратегически пътни проекти (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политика на правителството за финансиране доизграждането на автомагистрала Хемус (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за финансиране доизграждането на автомагистрала Струма (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014 - 2020 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно риск от загуба на средства по ОПРР 2007 - 2013 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно етап на реализация на проектите за Интегриран градски транспорт по ОПРР 2007 - 2013 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно демаркационна линия между ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 и ОП "Наука и образование" (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно инструменти за финансов инженеринг по линия на ОПРР 2014 - 2020 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2007 - 2013 (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно справка по Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно конфликт на интереси в РЗИ - Габрово (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно извършена проверка от ИАЛ и РЗИ (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно политиката за бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно Обект "Студентски стол - КУВ 1200" и обект "Модна къща "Рила" - Студентски град, гр.София (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно внесено в Министерски съвет предложение за проектопостановление от министъра на културата за промяна на единния разходен стандарт на Културен институт с национално значение Народен театър "Иван Вазов" (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА и ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно създаване на нов държавен културен институт, а именно Родопски драматичен театър - Смолян (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно допълваща субсидия за народните читалища (връчен на 22 ноември 2013 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА, относно проект на финансово подпомагане за обект: "Ремонт на подова настилка в голяма и малка спортна зали към спортната зала "Йордан Петров-Графа" в гр.Павликени (връчен на 22 ноември 2013 г.).===


Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно прилагане на интегрирания териториален подход.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно инструмента за свързаност в Европа и изпълнението на Дунавската стратегия.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно броя на бездомните лица на територията на Република България.

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно преместване на ИА "Морска администрация".

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН, относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хасковски села.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ, относно тежката екологична обстановка в района на Средногорието.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, относно финансиране на интензивното лечение.

Устен отговор в заседанието на 22 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник.
Форма за търсене
Ключова дума