Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/11/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно намеренията на правителството по изграждане на бежански лагери в Република България.

2. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.

4. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно бездействието на органите на Министерството на вътрешните работи след постъпил сигнал на номер 112 за напрежение на ул. "Св. Климент Охридски".

5. Въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ относно използването на фалшиви имена и самоличности от незаконните имигранти.

6. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно преминаване на служителите на ГДБОП през детектор на лъжата - полифизиограф, както и оценяването им с тестове за лоялност към системата за сигурност.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно размера на средствата, осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за охрана и опазване на обществения ред около сградата на Народното събрание през последните пет месеца, считано от 14 юни 2013 г.

8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно стрелба по наши гранични служители.

II. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния инспекторат по образованието - Пазарджик.

5. Питане от н.п. ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ относно осигуряване на храненето на децата в предучилищната подготовка в детските градини.

6. Въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно извършени кадрови промени в ръководството на Регионалния инспекторат по образованието - Монтана.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно опитите на Младежка ЛГБТ организация "Действие".

III. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изнесена информация в медиите за направена ревизия с издаден ревизионен акт на НДК - Конгресен център София ЕАД, за периода 2005 - 2010 г.

IV. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България и необходимостта от спешно внасяне на изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

4. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.

5. Питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно разходите за нелегалните имигранти, направени досега от кабинета "Орешарски" и прехвърлянето на военни имоти на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

V. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

5. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

6. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

7. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно функционирането на Българската енергийна борса.

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.

9. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

VI. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно предвидени средства за хора с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политика за социално подпомагане на социално слаби лица, за покриване на сметки за водоснабдяване.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.

VII. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

8. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.

10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

11. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г.

VIII. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно санирането на жилищни блокове.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на автомагистрала Люлин и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

7. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

8. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политика на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

9. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно неизпълнение на проект BG161РО001/2.1. - 01/2007/001-029 ЛОТ 29 "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево" по Оперативна програма "Регионално развитие".

10. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

IX. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.

3. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.

X. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

2. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса от народните представители Румен Иванов и група народни представители, и Борис Цветков;
- заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева - на 2 питания от народните представители Владимир Иванов и група народни представители, и Лиляна Павлова;
- министърът на финансите Петър Чобанов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос от народния представител Смиляна Нитова, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Владимиров, и Лиляна Павлова (2 въпроса);
- министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов - на 2 въпроса от народните представители Лиляна Павлова, и Борис Цветков.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- въпрос от народния представител Корнелия Маринова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова;
- въпрос и 2 питания от народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Общ брой въпроси - 48;
Общ брой питания - 12;
Общ брой въпроси и питания - 60.
Необходимо парламентарно време -10 часа и 12 мин.


Връчени писмени отговори в заседанието:
Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на питане от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ и ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА, относно пенсионирането на служители на МВР, които са прехвърлени във ведомството след закриване на Министерството на извънредните ситуации през 2009 г. и на ГД "Гражданска защита" 2011 г (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно настаняване на бежанци в район Кремиковци (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ, ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, относно настаняване на бежанци на територията на община Варна (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ, относно клеветническа публикация във в."Телеграф" (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно търговските представителства на Република България зад граница (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" 2014 - 2020 (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно справка по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно проект за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия, финансиран по ОПРР и ОПК (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политика в областта на строителния контрол и процедури за узаконяване на незаконно построени сгради (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно броя на служителите в Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие е техните териториални поделения за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно резултатите от дейността на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие за 2012 г (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно етапните резултати от сертификацията на управлението на горите в България (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно повторен въпрос за възможностите за осигуряване на необходимите средства за извършване на цялостна реконструкция на пътния участък - път SZR 1226 до с. Винарово и до с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно допълнително възнаграждение на служители в държавната администрация (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно финансиране на строителството на АМ Черно море (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно изграждане на довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно заемно споразумение между Република България и KfW Германия за проект "Техническа инфраструктура 2010-2013" (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно функции и дейности в областта на европейска координация (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно финансови корекции по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно финансиране укрепването на свлачище "Трифон Зарезан" (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно сигнал относно строежа на пречиствателната станция в град Сливен (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно скоростен път Русе - Свиленград (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно мост над река Стряма на път ІІ - 56 Брезово - Пловдив при км 84-540 (връчен на 28 ноември 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно пристанище Варна (връчен на 29 ноември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно състава на настоятелството на Софийския университет "Св.Климент Охридски" (връчен на 29 ноември 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на питане от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно намеренията на правителството по изграждане на бежански лагери в Република България.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно бездействието на органите на Министерството на вътрешните работи след постъпил сигнал на номер 112 за напрежение на ул. "Св. Климент Охридски".

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно преминаване на служителите на ГДБОП през детектор на лъжата - полифизиограф, както и оценяването им с тестове за лоялност към системата за сигурност.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ, относно използването на фалшиви имена и самоличности от незаконните имигранти.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно размера на средствата, осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за охрана и опазване на обществения ред около сградата на Народното събрание през последните пет месеца, считано от 14 юни 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно стрелба по наши гранични служители.

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно изнесена информация в медиите за направена ревизия с издаден ревизионен акт на НДК - Конгресен център София ЕАД, за периода 2005 - 2010 г.

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния инспекторат по образованието - Пазарджик.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на питане от н.п. ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ, относно осигуряване на храненето на децата в предучилищната подготовка в детските градини.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно извършени кадрови промени в ръководството на Регионалния инспекторат по образованието - Монтана.

Устен отговор в заседанието на 29 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно опитите на Младежка ЛГБТ организация "Действие".
Форма за търсене
Ключова дума