Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/12/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно назначаване на ръководител на съдиите по вписвания в района на Софийски районен съд.

II. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за внедряване на система за събиране на такси за ползване на пътната инфраструктура на базата на изминато разстояние.

2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката на Министерския съвет в областта на контрола на храните, фитосанитарния контрол и контрола на препаратите за растителна защита.

3. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за развитие на туризма и подкрепа на туристическия бранш.

4. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно проект "Дестинация Рила".

5. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за гарантиране прозрачно и ефективно взаимодействие с гражданите и бизнеса и усъвършенстване на механизма за координация и контрол на отговорните министерства и административните структури към тях.

6. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно българо-китайски търговско-икономически отношения.

7. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно развитие на търговско-икономическите отношения с държавата Катар.

8. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.

III. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ и ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ относно условията за настаняване и размера на изразходваните средства за командированите служители на Министерството на вътрешните работи за охрана на държавната граница и на протестите в София.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно предприетите действия във връзка с възникнало напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА и СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ относно кадровата политика в Министерството на вътрешните работи.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология - МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения.

IV. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

2. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.

3. Питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно разходите за нелегалните имигранти, направени досега от кабинета "Орешарски" и прехвърлянето на военни имоти на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

V. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно осигуряване на финансов ресурс за инвестиционното проектиране.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение.

3. Питане от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

4. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно обследване на всички големи търговски центрове в страната - молове, шопинг центрове и търговски обекти.

VI. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

7. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.

9. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

10. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г.

11. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

12. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

VII. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно предвидени средства за хора с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политика за социално подпомагане на социално слаби лица, за покриване на сметки за водоснабдяване.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.

VIII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно наличието на недекларирани сметки на български граждани в швейцарски банки.

IX. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

5. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

6. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно функционирането на Българската енергийна борса.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.

8. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

X. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно санирането на жилищни блокове.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на автомагистрала Люлин и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

6. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

7. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

8. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно неизпълнение на проект BG161РО001/2.1. - 01/2007/001-029 ЛОТ 29 "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево" по Оперативна програма "Регионално развитие".

9. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

10. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно текущ ремонт на участъци от автомагистрала Хемус.

11. Въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ относно ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 -2013 г".

XI. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

2. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

XII. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.

4. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на учебните програми от I до XII клас.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Стефан Господинов;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 5 въпроса от народните представители Златко Тодоров и група народни представители; Красимир Ципов и Веселин Вучков; Владимир Митрушев и група народни представители; Красимира Анастасова и група народни представители; Галина Милева, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Соколова;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на въпрос с писмен отговор от народния представител Лиляна Павлова;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Владимир Иванов и Николай Апостолов, и Владимир Иванов и група народни представители.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Димитър Греков;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев;
- въпрос от народния представител Кирил Калфин към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

Общ брой въпроси - 43;
Общ брой питания - 18;
Общ въпроси и питания - 61.
Необходимо парламентарно време - 10 часа и 57 мин.

Връчени писмени отговори в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно коментарите на Европейската комисия по последния вариант на подготвения от правителството проект за споразумение за партньорство (връчен на 13 декември 2013 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА, относно земите на българи от Западните покрайнини в Република Сърбия (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно функциониране на посолството на България в Република Ирак (връчен на 13 декември 2013 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно действия на ТД на НАП - Бургас (връчен на 13 декември 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България и необходимостта от спешно внасяне на изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ, относно закриване на регионален сектор Плевен на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. от 01.04.2013 г (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА, АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансови задължения на "Мини Марица - Изток" ЕАД към "Ремотекс - Раднево" ЕАД (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно българо-руското смесено предприятие "Автоелектроника" (връчен на 13 декември 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно информация относно хода на съдебните производства за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строежите в имоти в местност "Кладери", общ. Несебър /плаж Иракли/, за отмяната на разрешението за строеж в имот в местност "Кокала", гр. Несебър, и за отмяната на разрешения за строеж в имоти, в близост до къмпинг "Корал" (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно дейността на Дирекция за национален строителен контрол след смяната на ръководството и, извършена през месец септември 2013 г (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно започнати производства по одобряване на ПУП и издаване на строителни книжа (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно сграда на Министерството на инвестиционното проектиране (връчен на 13 декември 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, относно опазването на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно неправомерни действия на служители на Министерството на земеделието и храните (връчен на 13 декември 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ, относно строежа на автомагистрала Струма, в участъка на Лот 4 - Сандански - Кулата (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за инфраструктурните проекти (връчен на 13 декември 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за инфраструктурните проекти (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ и ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ, относно новото разписание на влаковете по линията Пловдив - Стара Загора, което влиза в сила от 15.12.2013 г., касаещо влак № 80113 - с начален час на тръгване в 06:18 ч. от гара Пловдив, и влак № 80108 - с начален час на тръгване 15:20 ч. от гара Ямбол по линията Ямбол - Пловдив (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно обхвата на субсидираните пътнически превози на територията на общини от Смолянска, Бургаска и Варненска област (връчен на 13 декември 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно финансиране на проекти за изграждане на дълбоководно заустване на отпадни води на територията на община Варна - Златни пясъци, община Созопол и община Несебър - Равда (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно замърсяването на атмосферния въздух със серни, азотни и въглеродни оксиди и диоксиди от 2007 до 2012 г в градовете Видин, Свищов, Русе и Силистра (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно регионално депо за битови отпадъци в област Варна, община Провадия (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно нарушаване на екологичното равновесие в района на землището на гр. Меричлери от добива на варовик от "Каолин" АД от кариера "Великан", общ. Димитровград (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно предоставяне на допълнителна информация по спазване условията на комплексно разрешително за "Регионално депо за неопасни отпадъци" за общините Ловеч, Летница и Угърчин (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за инфраструктурните проекти (връчен на 13 декември 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно здравните вноски на кандидат-студентите (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно предвидени средства за скъпоструващо лечение на болни деца (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно липсата на противогрипна ваксина в аптечната мрежа и в РЗИ (връчен на 13 декември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно издаване на заповед за определяне на такси за издаване на дубликат на документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ, относно сигнал за подготвяна смяна на директора на Националния музей на образованието в Габрово (връчен на 13 декември 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно сформирана работна група за изработване на проект за изпълнение и допълнение на Закона за културното наследство (връчен на 13 декември 2013 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА;, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно сключени договори за наем от "Академика 2011" ЕАД /Академика 2000 ЕАД и Академика Спорт ЕАД/ за ползване на помещения и сгради за извършване на търговска и стопанска дейност за периода 2005-2009 г. и такива за периода 2009-2013 г (връчен на 13 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно приложението на чл. 14, ал. 3, т.1 от Закона за хазарта (връчен на 13 декември 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, относно назначаване на ръководител на съдиите по вписвания в района на Софийски районен съд.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ и ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно условията за настаняване и размера на изразходваните средства за командированите служители на Министерството на вътрешните работи за охрана на държавната граница и на протестите в София.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно предприетите действия във връзка с възникнало напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА и СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, относно кадровата политика в Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология - МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения.

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за внедряване на система за събиране на такси за ползване на пътната инфраструктура на базата на изминато разстояние.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно политиката на Министерския съвет в областта на контрола на храните, фитосанитарния контрол и контрола на препаратите за растителна защита.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за развитие на туризма и подкрепа на туристическия бранш.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно проект "Дестинация Рила".

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за гарантиране прозрачно и ефективно взаимодействие с гражданите и бизнеса и усъвършенстване на механизма за координация и контрол на отговорните министерства и административните структури към тях.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно българо-китайски търговско-икономически отношения.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно развитие на търговско-икономическите отношения с държавата Катар.

Устен отговор в заседанието на 13 декември 2013 г. на питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.
Форма за търсене
Ключова дума