Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/04/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно дейността на работата на пункт за регистрация на моторни превозни средства, намиращ се на територията на РУП - Гоце Делчев.

2. Въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ относно дейността и работата на пунктовете за регистрация на моторни превозни средства на територията на област Благоевград.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА относно извършено пътно-транспортно произшествие от служител на ОД на МВР, гр. Шумен.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно назначението на съветници в политическия кабинет към Министерството на вътрешните работи.

II. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ и АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно ремонт на стадион "Пловдив".

III. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

4. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

5. Въпрос от н.п. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ относно дейността на държавните горски предприятия.

6. Питане от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.

7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно отказ за изплащане на субсидия за 2013 г.

IV. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД.

4. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно възобновяването на работата на "Химко" - Враца.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на работата и добива на уранова руда.

6. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение.

V. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република.

VI. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

3. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

VII. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.

VIII. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса от народните представители Корнелия Маринова, и Гален Монев и на 1 питане от народния представител Златко Тодоров;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Костадинов; Любомир Христов и Донка Иванова; Аксения Тилева и Владислав Николов; и Аксения Тилева и група народни представители;
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева;
- заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Горов;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Корнелия Маринова, и Милена Дамянова и на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на финансите Петър Чобанов - на въпрос от народния представител Николай Александров;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 2 въпроса от народните представители Владимир Тошев, и Станислав Станилов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Деян Дечев;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос от народния представител Дурхан Мустафа и на въпрос с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народните представители Корнелия Маринова и Ирена Коцева към заместник министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева;
- въпрос от народния представител Димитър Димов към министъра на околната среда и водите Искра Михайлова.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.
Поради предварително планиран ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

Общ брой въпроси - 21;
питания - 3;
общо - 24.
Необходимо парламентарно време - 3 часа и 54 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА и КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, относно дейности проведени за информационни кампании, насочени към превенция в областта на безопасност на движението по пътищата и средства разходвани от "Фонд безопасност на движението" за тяхното реализиране (връчен на 4 април 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно защита на публични финансови интереси, спазване на нормативни актове и бюджетната дисциплина (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно законодателни инициативи относно данъчната политика (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно пропуск в декларация по Закона за хазарта (връчен на 4 април 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно политиката на правителството в областта на туризма (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ, относно информация за откриване на процедури за набиране на проектни предложения по "Иновации и Конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. (връчен на 4 април 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА, относно предстояща реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и системата от помощи и права за хора с увреждания (връчен на 4 април 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ и ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ, относно компенсиране на загубите на производителите на картофи, които пострадаха от сушата в областите Благоевград и Перник (връчен на 4 април 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г" (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно Реализацията на проект "Интегриран воден проект на агломерация гр.Смолян" (връчен на 4 април 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно предприетите мерки от страна на Министерството на образованието и науката относно окупациите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно предложение изисквания за участие в конкурс за началник на РИО (връчен на 4 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно създаване на национални наукометрични показатели за академично израстване (връчен на 4 април 2014 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ и ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ, относно Зимни Олимпийски игри - Сочи 2014 (връчен на 4 април 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно извършено пътно-транспортно произшествие от служител на ОД на МВР, гр. Шумен.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ, относно дейността и работата на пунктовете за регистрация на моторни превозни средства на територията на област Благоевград.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно дейността на работата на пункт за регистрация на моторни превозни средства, намиращ се на територията на РУП - Гоце Делчев.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно назначението на съветници в политическия кабинет към Министерството на вътрешните работи.

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно възобновяването на работата на "Химко" - Враца.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно подновяване на работата и добива на уранова руда.

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ, относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ, относно дейността на държавните горски предприятия.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на питане от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно отказ за изплащане на субсидия за 2013 г.

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 4 април 2014 г. на въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ и АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, относно ремонт на стадион "Пловдив".
Форма за търсене
Ключова дума