Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/04/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно стартиране на програмен период 2014-2020.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно поставяне на "електронни гривни" на лица, като мярка за неотклонение.

II. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно политиката на реформи в администрацията.

III. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно политиката по назначаване и кариерно развитие на служители в Министерството на вътрешните работи, за периода от м. юни 2013 г. до м. март 2014 г.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно съдбата на охранителната техника, монтирана в регионални исторически музеи, след прекратяване на договора със СОД МВР.

3. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно продължаване изграждането на защитни съоръжения по цялото протежение на границата ни с Република Турция.

IV. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.

2. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно намерението на правителството за изграждане на социални жилища, предназначени за ромското население.

V. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

3. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар.

8. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.

9. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".

10. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас.

11. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политика за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно използване и неплащане на водата за битови нужди от ромското население.

13. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25.

14. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС.

15. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на пътя между Бургас и Несебър.

16. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно извършване на ремонтни дейности на мост над р. Марица, на път ІІІ - 809 при гр. Любимец.

17. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

18. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно ремонтни дейности, извършвани от " В и К Благоевград" ЕООД, гр.Благоевград - клон Гоце Делчев.

19. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".

20. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно изграждането на "Северен обход" на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9.

21. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград.

22. Въпрос от н.п. РУШЕН МЕХМЕД РИЗА и ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на община Руен.

23. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

VI. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно изграждане на интермодален център във Видин.

VII. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

VIII. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно проблема с ТЕЛК за деца.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неиздаването лиценз на специализирана болница за активно лечение по кардиология във Видин.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на ТЕЛК по белодробни заболявания в Бургас.

IX. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

2. Питане от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.

X. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса от народните представители Николай Александров, и Ирена Соколова и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Владислав Николов; Станислав Иванов и Иван Вълков; и Стефан Дедев и група народни представители;
- министърът на културата Петър Стоянович - на въпрос с писмен отговор от народния представител Деян Дечев;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на въпрос от народния представител Павел Шопов;
- министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов - на питане с писмен отговор от народния представител Лиляна Павлова.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Кристиан Вигенин и министърът на отбраната Ангел Найденов.
Поради предварително планиран ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Петър Чобанов.

Общ брой въпроси - 31;
питания - 10;
общо - 41.
Необходимо парламентарно време -7 часа и 9 мин.
Връчени писмени отговори в пленарна зала

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно писмо, внесено в Министерски съвет (връчен на 11 април 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ, относно закриване на служби за регистрация на МПС извън областните градове (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно освобождаване на държавни служители и ЛРТП в МВР и ОД МВР гр. Шумен (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА;КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ; АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ; ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, относно бъдещето на бежанците в Република България (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ, относно зачестили хулигански прояви пред дискотека "Анаконда" гр. Плевен (връчен на 11 април 2014 г.).

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно Решение 05-6 от 28.02.2014г по чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с възложител Национален статистически институт (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно кадровата политика и назначенията в държавната администрация (връчен на 11 април 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно становище относно особения статут на Тараклийския район в рамките на Република Молдова (връчен на 11 април 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република (връчен на 11 април 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно смяната на двама от членовете на Съвета на директорите на "ВМЗ" ЕАД - град Сопот (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, относно BG161PO003-2.3.02 "енергийна ефективност и зелена икономика", ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013 (връчен на 11 април 2014 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно създаване на социален сграден жилищен фонд (връчен на 11 април 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, относно изплащане на обезщетение на собственика на имот № 166021 по КВС на землището на гр.Карнобат, както и на други собственици на имоти, в незавършената процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, засегнати от АМ "Тракия" ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", подобект "Югозападен обход на гр.Карнобат" (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ, относно състоянието на РП Ш-304 /1-3-Изгрев-Бацова махала-Дебово/ (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ, относно проблеми при съставянето на актове за раждане и издаване на удостоверения за раждане на деца, родени в чужбина от родители - български граждани (връчен на 11 април 2014 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно освоождаване от длъжност на Началник пощенска станция в гр. Шумен (връчен на 11 април 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно предоставяне на информация по одит на изпълнението (връчен на 11 април 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осъществен контрол на дейността на българското неделно училище в гр.Палма, Кралство Испания (връчен на 11 април 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно предприетите от МОН мерки по сигнал с вх. № 94-9208 от 22 май 2013 г. до министъра на образованието и науката във връзка с реда и начина за провеждане на докторантура, редовна форма на обучение, държавна поръчка в ИМСТЦХА - БАН (връчен на 11 април 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно стартиране на програмен период 2014-2020.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно поставяне на "електронни гривни" на лица, като мярка за неотклонение.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на питане от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно политиката по назначаване и кариерно развитие на служители в Министерството на вътрешните работи, за периода от м. юни 2013 г. до м. март 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно съдбата на охранителната техника, монтирана в регионални исторически музеи, след прекратяване на договора със СОД МВР.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно продължаване изграждането на защитни съоръжения по цялото протежение на границата ни с Република Турция.

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно политиката на реформи в администрацията.

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно намерението на правителството за изграждане на социални жилища, предназначени за ромското население.

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА, относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар.

Устен отговор в заседанието на 11 април 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".
Форма за търсене
Ключова дума