Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/05/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно промени в Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно борбата с ДДС измами.

2. Питане от н.п. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно увеличен брой на жертвите по пътищата през първото тримесечие на 2014 г., спрямо същия период на 2013 г.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно намесата на специализирани полицейски части при провеждане на протест пред сградата на община Перник.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно неизплатени възнаграждения от Министерството на вътрешните работи на вещи лица, във връзка с изготвени и приети от възложителя съдебно - счетоводни експертизи.

5. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ и ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно полицейски произвол.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно осъществен контрол от Министерството на вътрешните работи на областните дирекции на МВР при съкращение на служители със спомагателни функции.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно реализиране на политиката по "Прекратяване изпълнението на несвойствени за министерството дейности".

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно прекратени несвойствени за Министерството на вътрешните работи търговски дейности.

III. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас.

2. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политика за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно използване и неплащане на водата за битови нужди от ромското население.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на пътя между Бургас и Несебър.

6. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно ремонтни дейности, извършвани от " В и К Благоевград" ЕООД, гр. Благоевград - клон Гоце Делчев.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно изграждането на "Северен обход" на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9.

10. Въпрос от н.п. РУШЕН МЕХМЕД РИЗА и ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на общ. Руен.

11. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

12. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно забавяне при изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове".

13. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно осъществяването на контрол върху извършени инвестиции и/или рехабилитирани инфраструктурни съоръжения.

14. Въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ И ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ 4 от АМ "Струма" и опасността община Петрич да претърпи финансови санкции или изцяло да загуби проект за около 5млн. лв. по ОП "Регионално развитие", във връзка със забавянето на строежа на АМ "Струма".

IV. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно проблема с ТЕЛК за деца.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неиздаването лиценз на специализирана болница за активно лечение по кардиология във Видин.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на ТЕЛК по белодробни заболявания в Бургас.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на национална регулация на състрадателните грижи.

V. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от училищни директори.

2. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно неработещия Национален съвет по студентските въпроси.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно необходимостта от публична дискусия относно въвеждането на наукометрични критерии за академично израстване.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно участието на България в програмата на ЕС - "Еразъм+".

5. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на организацията и осъществяването на психологическата подкрепа и помощ в училище.

6. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно анализа и интерпретацията на Министерството на образованието и науката на данните, получени след проведеното през 2012 г. международно изследване PISA.

7. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на грамотността.

8. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за гарантиране на равен достъп до качествено образование.

9. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата с изявени дарби.

10. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно методика за отчитане приноса на училището за развитие на учениците.

VI. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

2. Питане от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.

VII. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Шумен.

2. Питане от н.п. ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА, СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА и ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Благоевград.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.

5. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Разград.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно критериите за разпределение на средствата от публичната Инвестиционна програма за спорт.

7. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно определяне на обектите и общините - бенефициенти на публичния инвестиционен ресурс на Министерството на младежта и спорта за спортна инфраструктура.

VIII. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно нарушаване на международните договори от страна на Румъния.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно връзките и взаимоотношенията на Република България с БРИКС.

3. Питане от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между РБългария и РТурция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия.

4. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно тайната визита на заместник-държавния секретар на САЩ по европейските и евро - азиатските въпроси г-жа Виктория Нюланд.

5. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно реакциите на Република България по отношение на програмата на американската компания "Шеврон" за проучване и добив на шистов газ в Румъния.

6. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно приет Регламент за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

IX. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

3. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

X. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно изпълнението на решение на НС от 29.03.2012 г. , в частта му по т. 2, за изграждане на парогазова централа на площадка "Белене".

XI. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

3. Питане от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа".

XII. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА относно спазване на забраните за риболов в Черно море.

На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на :
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров, от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, и от народните представители Джевдет Чакъров и Веселин Пенев към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- питане от народния представител Николай Нанков към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Петър Чобанов.

Общ брой въпроси - 40;
питания - 22;
общо - 62.
Необходимо парламентарно време - 11 часа и 30 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно риск от загуба на средства през 2014 г. по европейските програми от програмен период 2007-2013 (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно кореспонденция с Европейската комисия (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно получен сигнал от служителка на Районен съд - Кнежа за неправомерни опити за отстраняването и от работа (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно предприети мерки и действия след доклада на Европейската комисия за напредъка на Република България по механнизма за сътрудничество и проверка (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно съмнение в обективността на постановени съдебни актове, и решение да се търси справедливост от Европейските правораздавателни институции (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно бъдещето на проект "Нови възможности за лекарите в България" (връчен на 30 май 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ, относно извършения опит за палеж на входната врата на семейното жилище на директора на ОД на МВР Плевен (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно фактите и обстоятелствата, свързани с установяване на административно нарушение по реда на Закона за движението по пътищата, извършено от народен представител (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно наложената санкция по Закона за движение по пътищата през август 2013 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА; КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно финансиране със средства от "Фонд безопасност на движението" на образователни концерти за деца, включени в инициативата "Да запазим децата на пътя" (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно дознание № 159/2010 г. по описа на ОД МВР - Ловеч (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно реалното противодействие на контрабандата (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно пътнотранспортно произшествие на територията на гр. Гоце Делчев (връчен на 30 май 2014 г.).

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно инвестиции в туризма (връчен на 30 май 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на питане от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно становище на Министерството на външните работи, във връзка с присъединяването на Република България към Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ и АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ, относно учредяването на българско консулство на територията на област Тараклия в Молдова (връчен на 30 май 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ, относно предприети мерки от правителството за спиране на незаконосъобразната продажба на вземания от кредитори - банки, мобилни оператори и др., и неправомерното събиране на вземания от така наречените колекторски фирми /фирми, специализирани в изкупуването и събирането на лоши вземания/ (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно плащания по Оперативна програма "Околна среда " със средства от държавни бюджет (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно постановление на Министерски съвет номер 4 от 16.01.2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно приходите от хазартна дейност за първото тримесечие на 2014 г. и липса на становище на Министерски съвет по ЗИД на Закона за хазарта (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осъществен контрол от МОН по спазване на Писмо-указание за прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно доклад на НАТО за състоянието на въоръжените сили (връчен на 30 май 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Инвестиционен проект за построяването на ваканционен комплекс в местността "Карадере", община Бяла, област Варна (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно инвестиционните намерения в местността "Карадере", общ. Бяла, обл. Варна (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно годишен финансов отчет на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г. - първото тримесечие на 2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно инвестиционни проекти в областта на туризма (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ, относно кореспонденция и документация, касаеща реализацията на газопровода " Южен поток" (връчен на 30 май 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ, относно задължението на бюрата по труда да откриват дебитни карти в Корпоративна банка на безработните, които се обучават и наемат по различни мерки и програми (връчен на 30 май 2014 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно подробен устройствен план и издадени разрешения за строеж за местността "Кара дере" (връчен на 30 май 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно сключвани договори за информационно обслужване на "Югозападно държавно предприятие" - гр. Благоевград (връчен на 30 май 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Проект "Развитие на устойчив туризъм в община Враца "Леденика" - туризъм без сезони", по ОП Регионално развитие (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно актуализацията на изборните списъци, предвид предстоящите избори за Европейски парламент (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно програма за борба с безводието (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно изготвяне на проект на път II-86 Пловдив-Асеновград от км 0+000 до км 14+750 и път III-805 от км 0+000 до км 4+120 на територията на обл. Пловдив (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно състоянието на пътищата в Република България (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА, относно селищни образования на територията на Република България (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно изпълнявани пътни обекти на територията на страната и предстоящи за изпълнение през 2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно проект BG161PO004-3.0.01-0008 " Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежа - "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа" (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 (връчен на 30 май 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно чистотата на атмосферния въздух в с.Златна Панега, Община Ябланица, Област Ловеч (връчен на 30 май 2014 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно превенция на риска от странични реакции от ваксината БЦЖ и останалите задължителни ваксини (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно етап на реализация на проекти по ОП "Регионално развитие" на общински и държавни лечебни заведения в област Смолян (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно изготвяне на медицински стандарти за долекуване и продължително лечение и утвърждаване на клинична пътека за долекуване (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно качеството на питейната вода в с. Златна Панега (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно доставките на медицински уреди за държавните и общински болници (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно необоснован отказ от признаване на професионална квалификация "магистър-фармацевт" (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА, относно реформа в Спешната помощ - Мярка в програмата на правителството: Укрепване и модернизиране на системата на Спешната помощ, съпроводено с разширяване на територията на общини без лечебни заведения (връчен на 30 май 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Разград (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Благоевград (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Кюстендил (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Кърджали (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Хасково (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Бургас (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно обучение на детски учители за работа в групите за задължително предучилищно образование (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресия (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно обучение на учители за формиране на компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. за област Пазарджик (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. за област Шумен (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. за област Варна (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Видин (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Монтана (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от изпълнението на дейностите по проекта "Успех" (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно проект BG051PO001-3.1.04 "Подобряване на качеството на общото образование" "За по-качествено образование" (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно Жълтото училище - част от сградния фонд на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно квалификацията на учителите и на директорите за учебната 2013/2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Перник (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно обучението по предприемачество в периода април 2013 - април 2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осъществен контрол от Министерството на образоването и науката по спазване на Писмо-указание за прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 г (връчен на 30 май 2014 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно съдбата на кромлеха при Старо Железаре (връчен на 30 май 2014 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осигуряване средства за ремонтни дейности във физкултурния салон на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Ловеч (връчен на 30 май 2014 г.).===

Отговорено в пленарна зала:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно борбата с ДДС измами.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на питане от н.п. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно увеличен брой на жертвите по пътищата през първото тримесечие на 2014 г., спрямо същия период на 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно намесата на специализирани полицейски части при провеждане на протест пред сградата на община Перник.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно неизплатени възнаграждения от Министерството на вътрешните работи на вещи лица, във връзка с изготвени и приети от възложителя съдебно - счетоводни експертизи.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ и ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, относно полицейски произвол.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осъществен контрол от Министерството на вътрешните работи на областните дирекции на МВР при съкращение на служители със спомагателни функции.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно прекратени несвойствени за Министерството на вътрешните работи търговски дейности.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно реализиране на политиката по "Прекратяване изпълнението на несвойствени за министерството дейности".

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно политика за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно използване и неплащане на водата за битови нужди от ромското население.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно строителството на пътя между Бургас и Несебър.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно ремонтни дейности, извършвани от " В и К Благоевград" ЕООД, гр. Благоевград - клон Гоце Делчев.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно изграждането на "Северен обход" на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. РУШЕН МЕХМЕД РИЗА и ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на общ. Руен.

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно забавяне при изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове".

Устен отговор в заседанието на 30 май 2014 г. на въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ, относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
Форма за търсене
Ключова дума