Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/06/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.

II. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА относно спазване на забраните за риболов в Черно море.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно откази за финансиране на заявления за подпомагане на храмовете в с. Ъглен, с.Бежаново и гр. Луковит, обл. Ловеч.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно кадрови промени в общинските служби по земеделие в област Ловеч.

III. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Шумен.

2. Питане от н.п. ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА, СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА и ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Благоевград.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.

5. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Разград.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно критериите за разпределение на средствата от публичната Инвестиционна програма за спорт.

7. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно определяне на обектите и общините - бенефициенти на публичния инвестиционен ресурс на Министерството на младежта и спорта за спортна инфраструктура.

IV. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно разпространението на контрабандни цигари и алкохол.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Публична инвесиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно прекратяване на отношенията с Международния валутен фонд.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно предоговаряне на взаимоотношенията с Международния валутен фонд.

5. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно създаване на фонд за поемане на финансови санкции, наложени на общини за допуснати нарушения по оперативни програми.

6. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно изпълнение и контрол на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

V. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно изграждане на интермодален център във Видин.

VI. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на грамотността.

2. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за гарантиране на равен достъп до качествено образование.

3. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата с изявени дарби.

VII. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

3. Питане от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа".

VIII. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград.

4. Въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ И ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ 4 от АМ "Струма" и опасността община Петрич да претърпи финансови санкции или изцяло да загуби проект за около 5 млн. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие", във връзка със забавянето на строежа на АМ "Струма".

5. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно почистване на храстите и канавките около пътищата от републиканската пътна мрежа, през пролетта на 2014 г. в обл. Видин.

7. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно при административното обслужване на Български граждани с турско-арабски имена от тях системно се изисква да съобщават и българските си имена.

IX. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно изпълнението на решение на НС от 29.03.2012 г. , в частта му по т. 2, за изграждане на парогазова централа на площадка "Белене".

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Семир Абу Мелих;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Маринова;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на питане от народния представител Иван Вълков;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Семир Абу Мелих;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Корнелия Маринова;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Маринова.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за паралментарен контрол не може да участва министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.

Въпроси - 17;
Питания - 16;
Общо - 33.
Необходимо парламентарно време - 6 часа и 33 мин.
Връчени писмени отговори в пленарна зала:
Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно анализ на финансовите корекции по оперативните програми на Европейския съюз (връчен на 13 юни 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно конкретната позиция на страната ни по отношение на Македония и нейното присъединяване към ЕС (връчен на 13 юни 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, относно Годишен отчет за дейността на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г (връчен на 13 юни 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци (връчен на 13 юни 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно реализация на Проект BG051Р0001-2.2.01 "По близо до работа", в обслужвания регион от Дирекция "Регионална служба по заетост" - гр. Бургас (връчен на 13 юни 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА; СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, относно прояви на самоуправство, лобизъм и неспазване на Закон за лова и опазване на дивеча от служители на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните (връчен на 13 юни 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно неизпълнение на съдебно решение от Министерство на регионалното развитие (връчен на 13 юни 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно постигнатия напредък на проект по ОПРР "Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч" (връчен на 13 юни 2014 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно действията и кадровата политика на главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (връчен на 13 юни 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно прием на Европейския политехнически университет за учебната 2014 - 2015 г. (връчен на 13 юни 2014 г.).===

Отговорено в пленарна зала:

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА, относно спазване на забраните за риболов в Черно море.

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно откази за финансиране на заявления за подпомагане на храмовете в с. Ъглен, с.Бежаново и гр. Луковит, обл. Ловеч.

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно кадрови промени в общинските служби по земеделие в област Ловеч.

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на питане от н.п. ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА, СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА и ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА, относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Благоевград.

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на питане от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Шумен.

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.

Устен отговор в заседанието на 13 юни 2014 г. на питане от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ, относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Разград.
Форма за търсене
Ключова дума