Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/04/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно заплаха за националната и международната сигурност от използване на малки безпилотни летателни апарати (дронове).

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно справяне с настоящата тежка криминална обстановка.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно ограничаването на разходите по персонал в държавната администрация.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нови назначения в администрацията на Министерството на вътрешните работи и съкращения на униформени полицаи.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно държавната политика в областта на културния туризъм.

6. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно наличието на подзаконов нормативен регламент, уреждащ условията и реда за организиране на охраната при транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България.

7. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно охраната на района на склада с боеприпаси край с. Иганово, който бе унищожен от взривове на 21 март 2015 г.

8. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно финансиране на аварийно-възстановителни работи от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за пътя до кв. Горни Воден, гр. Асеновград.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно размер на средствата в КТБ на държавните дружества, чиито принципал попада в ресора на вицепремиера Томислав Дончев и орган, по чието решение е сключен договора за депозит /банкова сметка.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно план за преодоляване на рисковете за България от неприемането в срок на новия Закон за обществените поръчки.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно средствата, които се изразходват от европейските фондове и програми по договори за "Информация и публичност".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно средствата, които се изразходват за "Информация и публичност" по еврофондовете.

III. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно приоритетите в правителствената политика за Югоизточен регион за развитие, в частност в Сливенска област, за положителни изменения в секторите на заетост, жизнен стандарт, демографско развитие, с ориентация към най-засегнатите слоеве в обществото.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно разработени от министерството мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета и ефекта от тях.

IV. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно напредъка по одобряване на Оперативна програма "Околна среда" и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма "Околна среда" и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции за опазване на околната среда.

V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.

5. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

6. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на нереламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

7. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

11. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно засилване на контрола по внос на храните.

12. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ и РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.

VI. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

2. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

5. Питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради.

VII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нерегламентирани изисквания към водачи на МПС при извършване на Годишен технически преглед от някои сервизи.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са имали средства в "КТБ" АД.

6. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно обществената поръчка за кетъринг за "Авиоотряд 28".

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно предлагане на концесия на летище София.

VIII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разширение на газохранилище "Чирен".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разширение на подземното газово хранилище "Чирен".

5. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ относно състоянието на язовирната стена и в частност на шлюзовете на язовир Искър.

6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно евентуални санкции спрямо електроразпределителните дружества.

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерство на енергетиката, които са имали средства в "КТБ" АД.

8. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно "Видахим" АД.

IX. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

X. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ и КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.

XI. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Светла Бъчварова;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на 2 въпроса от народните представители Дора Янкова, и Борислав Иглев;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Волен Сидеров;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Ерджан Ебатин;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев - на 2 въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов, и Любомир Владимиров;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Вили Лилков, и Николай Александров и на въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Георги Свиленски, и Слави Бинев.
Поради ползване на платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради предварително планирани ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на здравеопазването Петър Москов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на туризма Николина Ангелкова.

Въпроси – 49;
Питания – 4 ;
Общ брой въпроси и питания – 53.
Необходимо парламентарно време – 8 часа и 21 мин.Отдел „Пленарни заседания”
Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ, относно вътрешни проверки в системата на МВР (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно броя и жертвите на пътно-транспортните произшествия на пътя Добрич - Варна в участъка с. Любен Каравелото, община Аксаково - разклона за с. Долище, община Аксаково (връчен на 3 април 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно дефиниция на понятието "самотен родител" в българското законодателство и необходимост от уреждане на правния статут на родителите, които отглеждат сами децата си, с оглед на прецизиране на правилата за прием и таксите за деца в общинските детски ясли и детски градини (връчен на 3 април 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно промените в Закона за данък добавена стойност (връчен на 3 април 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно спорни моменти при извършване на заверка на постоянен адрес в стая от студентско общежитие в ж.к. "Студентски град" (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ и КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, относно належащ ремонт на път III-5701 Хан Аспарухово - Пшеничево - Сърнево, представляващ част от републиканската пътна мрежа (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно ремонта на Златишкия проход (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА, относно републикански път II-37 Панагюрище - Доспат (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно проекти подавани през 2014г. към бившето Министерство на инвестиционното проектиране за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности - ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 3 април 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно извършване на проверка в служби "Военна информация" и "Военна полиция", дали сред ръководството им има лица с образувани досъдебни производства, с висящи дела или с постановени присъди (връчен на 3 април 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно концепция за наказателна политика (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ и МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно мотивите за преобразуване на затвора в Белене (връчен на 3 април 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно кадрови промени в Центъра за спешна медицинска помощ - Стара Загора, и по-конкретно във Филиала за спешна медицинска помощ - Стара Загора (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно принципа, по който се разпределят пациентите, потърсили спешна помощ в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) за последващо лечение по болниците, които се намират в териториалния им обхват (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно необходимостта от денонощна аптека в гр.Търговище (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно отказ за частично заплащане на лекарството "Прадакса" за пациенти над 75-годишна възраст (връчен на 3 април 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно провеждана от директора на Сатиричен театър "Алеко Константинов" проф. Здравко Митков политика за спиране на български пиеси и замяната им с чужди пиеси по негови постановки (връчен на 3 април 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно отговорност за почистване на канал пред село Яна (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно замърсяване в район Кремиковци (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно масовата гибел на птици в езерото Сребърна (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, относно освобождаване на Директора на Басейнова дирекция Черноморски район Варна (връчен на 3 април 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно промяна на района на дейност на Държавно ловно стопанство "Широка поляна" (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно нерегламентиран износ на необработена дървесина на пристанище Варна и пристанище Бургас (връчен на 3 април 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно наложен монопол от Адонис енд фрог ООД като наемател на паркингите на летищата Варна и Бургас (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно невъзможността на хората с увреждания от югоизточния регион да получат свидетелства за правоспособност за управление на МПС поради липсата на Транспортна областна лекарска комисия /ТОЕЛК/ в гр. Бургас и в областните центрове на Югоизточна България (връчен на 3 април 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на акции и дялове от дружества, закупени в процеса на приватизация от купувачи, неизпълнили своите задължения по договор (връчен на 3 април 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно концесионните плащания за находището "Челопеч" (връчен на 3 април 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно концесионната такса на находището в "Челопеч"- Софийска област (връчен на 3 април 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно незаконната дейност на хотел КИТЕН ГРИИН ПАРК гр.Китен община Приморско и липсата му на вписване в Националния туристически регистър (връчен на 3 април 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно размер на средствата в КТБ на държавните дружества, чиито принципал попада в ресора на вицепремиера Томислав Дончев и орган, по чието решение е сключен договора за депозит /банкова сметка.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно средствата, които се изразходват от европейските фондове и програми по договори за "Информация и публичност".

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно план за преодоляване на рисковете за България от неприемането в срок на новия Закон за обществените поръчки.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно средствата, които се изразходват за "Информация и публичност" по еврофондовете.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно заплаха за националната и международната сигурност от използване на малки безпилотни летателни апарати (дронове).

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно справяне с настоящата тежка криминална обстановка.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, относно ограничаването на разходите по персонал в държавната администрация.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно нови назначения в администрацията на Министерството на вътрешните работи и съкращения на униформени полицаи.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно държавната политика в областта на културния туризъм.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно наличието на подзаконов нормативен регламент, уреждащ условията и реда за организиране на охраната при транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно финансиране на аварийно-възстановителни работи от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за пътя до кв. Горни Воден, гр. Асеновград.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно охраната на района на склада с боеприпаси край с. Иганово, който бе унищожен от взривове на 21 март 2015 г.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно разработени от министерството мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета и ефекта от тях.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на питане от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно приоритетите в правителствената политика за Югоизточен регион за развитие, в частност в Сливенска област, за положителни изменения в секторите на заетост, жизнен стандарт, демографско развитие, с ориентация към най-засегнатите слоеве в обществото.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно напредъка по одобряване на Оперативна програма "Околна среда" и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма "Околна среда" и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции за опазване на околната среда.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ, относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.

Устен отговор в заседанието на 3 април 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.
Форма за търсене
Ключова дума