Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/05/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно установени пропуски на ГКПП "Капитан Андреево".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно създаване на съвместни екипи от горски инспектори и служители на Министерството на вътрешните работи за справяне с рецидивите при незаконната сеч.

3. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение осигуряване безопасността на движение по ремонтираните участници от автомагистралите и превенцията и облекчаване на задръстванията.

4. Въпрос от н.п. РУШЕН МЕХМЕД РИЗА относно забавяне на пускането в експлоатация на трансграничен път Добромир-Крушари.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно промени в ръководния състав на Областна дирекция на МВР - Варна.

6. Въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА относно организацията за издаване и подмяна на документи за самоличност от страна на МВР.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно данни за водачи с повече от 5 невлезли в сила (висящи) наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно компенсации за България от Европейската комисия.

III. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на правителството за пенсионирането на миньорите.

IV. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изисквания на Закона за физическо възпитание и спорта.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката за противодействие на агресията в училище.

5. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно процедура за преобразуване от държавни в общински на четири професионални гимназии в град Пловдив.

7. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно оптимизиране на критериите, заложени в рейтинговата система за оценяване на образователните направления.

8. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно политика на Министерството на образованието и науката за определяне критериите за избор на академичен състав във висшите училища и научни институти в България.

9. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно назначение на специалист по подслушване в екипа на министъра на образованието и науката.

V. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко населени места в област Хасково с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно реконструкция на пътен участък.

3. Въпрос от н.п. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на благоустройствени и геозащитни дейности за ограничаване на неблагоприятните въздействия върху населението на свлачищния процес на пътя от с. Света Петка до махалите Долна Дъбева и Алендарова, общ. Велинград, обл. Пазарджик, след настъпилото снеготопене и валежите от дъжд.

4. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно рехабилитацията и укрепването на държавен второкласен път Асеновград - Чепеларе.

5. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно оскъпяването и закъснението при строителството на лот 4 на магистрала "Тракия" (Ямбол - Карнобат) и лот 1 на магистрала "Струма" (Долна Диканя - Дупница).

6. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно оскъпяването и закъснението при строителството на магистрални отсечки.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно европейска помощ при бедствия и аварии.

9. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно изпълнение на комплекс от действия по довършване, изграждането и пускането в действие на "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.

10. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възникнали проблеми за гражданите, във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрални карти.

11. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно процедура по допускане на административно-териториална промяна /АТП/, изразяваща се в присъединяването на селата Рудник и Черно море като квартали на гр. Бургас.

12. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изграждане на четирилентов път по направлението Пловдив-Асеновград.

13. Въпрос от н.п. НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН относно строителството и рехабилитацията на пътя Зафирово-Главиница-Окорш и пътя Руйно-Яребица-Правда.

14. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно политиката на правителството по отношение кризисната ситуация със свлачищата в България.

15. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно осигуряване на ниска стойност на предлагания български туристически продукт за летния сезон.

16. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприетите действия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията между асоциациите по ВиК и ВиК операторите.

17. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на международен път Видин - Кула.

18. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиката на правителството за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната и изготвяне на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, странджа, родопите и други погранични планински и полупланински слаборазвити райони.

19. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно нарушения на служебни задължения.

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на нереламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

8. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно засилване на контрола по внос на храните.

9. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ и РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.

10. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.

11. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП във връзка с възлагане на обществени поръчки, проектите по които са финансирани по Програма за развитие на селските рейони 2007-2013 г.

12. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

13. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.

14. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.

15. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

16. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.

17. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно помощи за млекопроизводителите.

18. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.

19. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадровата политика в "Напоителни системи" ЕАД.

20. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.

21. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.

22. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно унищожаване на горски масиви в Община Белоградчик.

VII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нерегламентирани изисквания към водачи на МПС при извършване на Годишен технически преглед от някои сервизи.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са имали средства в "КТБ" АД.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно предлагане на концесия на летище София.

7. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно неизпълнение на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаването на ненужни бюрократични затруднения при техническите прегледи на автомобилите.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно липсата на достъп до обществени електронни съобщителни мрежи и услуги в населени места от област Смолян.

VIII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разширение на газохранилище "Чирен".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разширение на подземното газово хранилище "Чирен".

5. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ относно състоянието на язовирната стена и в частност на шлюзовете на язовир Искър.

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерство на енергетиката, които са имали средства в "КТБ" АД.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно опасност от свличане на земни пластове в рудник "Кремиковци".

8. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно "Видахим" АД.

9. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно изграждане на АЕЦ.

10. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

IX. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност.

5. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно предприетите мерки за "безопасност" при провеждането на военния парад на 6 май 2015 г.

X. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

XI. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно мерки и действия за противодействие на корупцията.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Варна.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно структура на преизпълнението от над 820 млн.лв. на приходите в бюджета за I-то тримесечие на 2015 г.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разработване на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта, извършените прихващания с активи на КТБ да бъдат оспорени.

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта от ангажирането на компания за международни разследвания по казуса "КТБ".

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно създаване на Държавен фонд за инвестиции в отбраната, със средствата от които да се дофинансира Програмата за развитие на Въоръжените сили на Република България.

XII. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерство на културата.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно освобождаването на хабилитираните специалисти от Националния музеен комплекс.

XIII. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно предприети действия във връзка с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, в областта на младежта и спорта.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно субсидирането на Българския футболен съюз от компетентния държавен орган в областта на спорта.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева - на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Методи Андреев, и Мариана Бояджиева;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на 2 въпроса от народните представители Георги Божинов, и Георги Кадиев, и на 1 питане от народните представители Красимир Каракачанов и Искрен Веселинов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков, и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Калина Балабанова (2 въпроса), Стефани Михайлова, и Методи Андреев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Райнов, и Светлин Танчев и Борислав Иглев.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 5 въпроса от народния представител Стефан Кенов към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- въпрос от народния представител Румен Йончев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 3 въпроса от народния представител Борислав Иглев към министъра на образованието и науката Тодор Танев, към министъра на енергетиката Теменужка Петкова, и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката Божидар Лукарски, и министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Въпроси – 90;
Питания – 8;
Общ брой въпроси и питания – 98.
Необходимо парламентарно време – 15 часа и 30 мин.Отдел „Пленарни заседания”


изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание по отношение на здравеопазването в местата за задържане и за лишаване от свобода (връчен на 22 май 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околнВръчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА иГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 гна МС за изпълнение на Закона за държавния бюджет (връчен на 22 май 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно доходите на българските граждани (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно изпълнение на приходната част на държавния бюджет (връчен на 22 май 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ, относно ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Стара Загора (връчен на 22 май 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, относно изразходвани средства за участието на Република България в мироопазващи и мироналагащи операции зад граница в рамките на НАТО в периода 2004-2014 г (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно създаване на Държавен фонд за инвестиции в отбраната, със средствата от който да се дофинансира Програмата за развитие на Въоръжените сили на Република България (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно срока на удостоверенията за участие на български воини във войните на България (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно извършване на ремонт на Военноморския клуб (Дом на флота) в гр. Варна (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно ефективността на политиката на Министерството на отбраната за сътрудничеството с военно-патриотичните съюзи и организации за осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност (връчен на 22 май 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно въвеждането на задължение за болниците да закупят OSR-четци за личните данни на пациентите (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно позицията на Министерството на здравеопазването по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България, на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на ата среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране (връчен на 22 май 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно нерешени проблеми в Изпълнителната агенция "Борба с градушките" (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас (връчен на 22 май 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно възможността за изграждане на допълнителен мост на река Дунав и етапа на подготовката за реализация на тунела под връх Шипка (връчен на 22 май 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно отнемане на лиценза за производство и търговия с боеприпаси на "Дунарит"-гр. Русе (връчен на 22 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно Комисия за защита на потребителите, нов състав (връчен на 22 май 2015 г.).===

Отговорено в зеседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно компенсации за България от Европейската комисия.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно установени пропуски на ГКПП "Капитан Андреево".

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно създаване на съвместни екипи от горски инспектори и служители на Министерството на вътрешните работи за справяне с рецидивите при незаконната сеч.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение осигуряване безопасността на движение по ремонтираните участници от автомагистралите и превенцията и облекчаване на задръстванията.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. РУШЕН МЕХМЕД РИЗА, относно забавяне на пускането в експлоатация на трансграничен път Добромир-Крушари.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно промени в ръководния състав на Областна дирекция на МВР - Варна.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА, относно организацията за издаване и подмяна на документи за самоличност от страна на МВР.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно данни за водачи с повече от 5 невлезли в сила (висящи) наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно политиката на правителството за пенсионирането на миньорите.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно неизпълнение на изисквания на Закона за физическо възпитание и спорта.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно процедура за преобразуване от държавни в общински на четири професионални гимназии в град Пловдив.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ, относно политика на Министерството на образованието и науката за определяне критериите за избор на академичен състав във висшите училища и научни институти в България.

Устен отговор в заседанието на 22 май 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно оптимизиране на критериите, заложени в рейтинговата система за оценяване на образователните направления.
Форма за търсене
Ключова дума