Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/05/2015
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно условията и заплащането на труда на командированите полицаи на българо-турската граница.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно действията на Министерството на вътрешните работи в община Гърмен.

II. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

III. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ и КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно среща на външните министри в Будапеща за обсъждане развитието на проекта "Турски поток" в Будапеща.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно кандидатурата на България за генерален секретар на ООН.

IV. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на капацитет в Държавната агенция за българите в чужбина да изпълнява своите задачи.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно Закона за предотвратяване на корупцията.

V. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на отбраната, които са имали средства в "КТБ" АД.

VI. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката за противодействие на агресията в училище.

4. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно назначение на специалист по подслушване в екипа на министъра на образованието и науката.

VII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на нерегламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

10. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно засилване на контрола по внос на храните.

11. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.

12. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.

13. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП, във връзка с възлагане на обществени поръчки, проектите по които са финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

14. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.

15. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.

16. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

17. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.

18. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.

19. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадровата политика в "Напоителни системи" ЕАД.

20. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.

21. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно краткосрочната и дългосрочната политика на Министерството на земеделието и храните за възстановяване на мелиоративните системи и респективно на земеделските култури, зависещи от качествено напояване.

22. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно използване на материала от дърветата, паднали в Смолянска област по време на обилните снеговалежи.

VIII. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерство на културата.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно освобождаването на хабилитираните специалисти от Националния музеен комплекс.

IX. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно полет до Разград и протокол за използване на Авиоотряд 28 от длъжностни и трети лица.

X. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно оказване на съдействие от страна на Министерство на икономиката за българския бизнес при участието му в Плана Юнкер 315 и реализирането на последния в България.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно масово регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно безвъзмездна помощ за фирми от Югозападна България по ОП "Иновации и конкурентоспособност".

XI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно изграждане на АЕЦ.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

4. Питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно сериозно закъснение на подготовката и потенциални рискове при преминаване към пълна либерализация на енергийния пазар в България.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изтичане на предвидения в Закона за енергетиката срок за изкупуване от ЕРП-та на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от мрежата, които трябва да бъдат собственост на лицензирани енергийни предприятия.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно обявена обществена поръчка от Булгартрансгаз за закупуване на 160 мобилни апарата.

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерките по изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за енергетиката.

XII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно ограничаване на нелегалното производство и търговия със спиртни напитки.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно повишаване на приходите от акциз върху бирата.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ относно схема за контрабанда на цигари на ГКПП "Капитан Андреево", разкрита от органите на Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно създаване на специален фонд за изплащане на обезщетения при бедствия.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса от народните представители Георги Ковачев, и Ахмед Ахмедов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Красимир Богданов, и Кирил Добрев;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на въпрос от народния представител Явор Нотев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос от народния представител Слави Бинев;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народния представител Борислав Иглев.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Михаил Миков към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на младежта и спорта Красен Кралев;
- въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов към министъра на младежта и спорта Красен Кралев;
- 2 въпроса от народния представител Борислав Иглев към министъра на земеделието и храните Десислава Танева, и към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- въпрос от народния представител Милен Михов към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народните представители Иван Кирилов Иванов и Румен Христов към министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Връчени писмени отговори:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, относно системното струпване всяка година на български граждани пред паспортните служби към областната дирекция на МВР - Кърджали и други областни центрове в страната (връчен на 29 май 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН, относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко населени места в област Хасково с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно възникнали проблеми за гражданите, във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрални карти (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно кадастрални карти и кадастрални регистри на район Кремиковци (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно регистрация на лица с руски имена на фалшиви постоянни адреси (връчен на 29 май 2015 г.).

Даниел Митов, министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно действията на Министерството на външните работи за защита на националния интерес, във връзка с гръцкия данък върху сделки с България (връчен на 29 май 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно позицията на Министерството на правосъдието по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно забавяне на решение за придобиване на българско гражданство (връчен на 29 май 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно обявените намерения за сливане на лечебни заведения (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно резултати от проверки в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Николай Чудотворец" - гр. Лом (връчен на 29 май 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно наложени финансови корекции по ОП "Околна среда" (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно необходимост от финансови корекции на одобрени проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г (връчен на 29 май 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно изследване на безстопанствени кучета за болестта бруцелоза (връчен на 29 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно правомощия на администрацията на Министерството на земеделието за издаване на документи за възстановяване на земеделска земя (връчен на 29 май 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно отнемане лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия на "Дунарит" АД-Русе (връчен на 29 май 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян (връчен на 29 май 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно липсата на капацитет в Държавната агенция за българите в чужбина да изпълнява своите задачи.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно Закона за предотвратяване на корупцията.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно условията и заплащането на труда на командированите полицаи на българо-турската граница.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно действията на Министерството на вътрешните работи в община Гърмен.

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно преминаването на военна техника на територията на страната.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на отбраната, които са имали средства в "КТБ" АД.

Даниел Митов, министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ и КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно кандидатурата на България за генерален секретар на ООН.

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно политиката за противодействие на агресията в училище.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно обезщетение на земеделски производители.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно извършване на нерегламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно засилване на контрола по внос на храните.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.

Устен отговор в заседанието на 29 май 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП, във връзка с възлагане на обществени поръчки, проектите по които са финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума