Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/07/2019
I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно обвързване на информацията в Националната здравно-информационна система с изисквания на Системата за здравни сметки, ЕВРОСТАТ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на базата на Международната статистическа класификация на болестите (Десета ревизия - МКБ-10).

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно използваемостта на леглата, определени чрез Националната здравна карта (Областни здравни карти).

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно публикуване на информация за лечебните заведения на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ и ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно закриване на отделения в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно икономическия модел, действащ в България и необходимостта от неговата промяна.

2. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно трудности при извършването на одит, тестване и сертификация на машините за гласуване, използвани при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

III. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите по контрола и налагането на санкции по Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно изплатени средства по мярка 10 "Агроекология и климат".

3. Въпрос от н.п. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно противоградна защита на територията на Република България.

4. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно Проект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос", по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Обект на инвестицията са: "Водоснабдяване на с. Мъглен, с. Карагеоргиево и Външно водоснабдяване на с. Чукарка, общ. Айтос.".

IV. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно публикуване на годишните финансови отчети на предприятия болници - Търговски дружества за предходни години, представили своите годишни финансови отчети.

На основание чл. 96, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на въпроси със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 1 въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Никола Динков;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Виолета Желева;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 2 въпроса от народните представители Веска Ненчева; и Георги Йорданов и Илиян Тимчев.
Поради отсъствие на народен представител по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев (2 въпроса), и към министъра на околната среда и водите Нено Димов (1 въпрос).
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради пътуване в чужбина, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.


Форма за търсене
Ключова дума