Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/02/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ относно терористичния акт срещу българския батальон в Кербала.


II. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно рисковете и заплахите за българския батальон в Кербала.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ относно готовността на Министерството на външните работи да предприеме действия за промяна на статута на Западните покрайнини и защита на човешките и гражданските права на българското малцинство.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно официални изявления, свързани с кризата в Ирак.
4. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно промяна във формулировката при затваряне на преговорна Глава 14 "Енергетика".


III. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно хода на есенната сеитба в страната.
2. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно финансовата политика на правителството в сектор "Земеделие" и проблемите с прехраната на българските граждани.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно цената на хляба.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно създаване на Национална горска компания.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно имот, находящ се в землището на Горни Лозен, местност "Бърдо-Сукарица" възстановен на държавата като Държавен поземлен фонд.
6. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно определянето на земи от Държавния поземлен фонд на Долни Лозен за обезщетяване на собственици.
7. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно лоша експлоатация на язовир "Тополница", поради слабо управление на "Напоителни системи" - Пазарджик.


IV. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА и ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно осигуряване на учебния процес при тежките зимни условия.


V. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно условията за участие в програмата "Личен асистент".
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно организацията, реда и условията за преминаване на изплащането на семейните помощи за деца от Агенцията за социално подпомагане.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и социална защита на лица, полагащи труд по Закона за социално подпомагане.
4. Питане от н.п. ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ и МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА относно изпълнението на програмата за целево енергийно подпомагане.
5. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно правата за получаване на целеви помощи за отопление на лица с трайно намалена работоспособност.
6. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно финансовото обезпечаване на мерките за уеднаквяване на жизнената среда на хората с увреждания с европейските стандарти до 2007 г..
7. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изграждането на система за целево подпомагане от държавата на социалнослаби семейства, които не могат да плащат сметките си за вода.
8. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно дейността и управлението на системата за профилактика и отдих.
9. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН относно Правилник за прилагане на Закона за замяна на войнските задължения с алтернативна служба.


VI. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно причините за смяна на изпълнителния директор на многопрофилна болница "Св. Петка" АД, гр. Видин.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно финансирането на общинските болници ( актуален въпрос на такава тема е зададен и от н.п. Кръстьо Петков).
3. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно методика за финансиране на общинските болници (питане на такава тема е зададено и от н.п. Емилия Масларова и Петър Мутафчиев).


VII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно доклад за резултатите от извършения одит за финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на културата за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.


VIII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно процедура по ОВОС при проучване на подземни богатства.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегия на българското правителство за по-добро управление на водните запаси, осигуряването на питейна вода за населението, промяна в селското стопанство и подготовката на здравната система във връзка с прогнозираното след 2010 г. затопляне и намаляване на валежите на територията на Република България.


IX. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерски съвет за прилагане на Проекта "Електронно правителство".
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно приемане на Тарифата за таксите за радиотелевизионна дейност от Министерски съвет.


X. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно мерки за преодоляване на кризата в община Хасково относно водоснабдяването с питейна вода.


XI. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно механизма за разпределяне на бюджетните средства за водоснабдителни обекти на ВИК дружествата.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно създаването на Воден регулатор в Република България.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на питейната вода в гр. Хасково и областта.


XII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.
2. Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно закриването на жп линията Горна Оряховица - Елена и други жп линии в страната.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Постановление № 324 на Министерски съвет от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работите по реалното строителство на терминал на Летище София.
5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
6. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно забавяне в изграждането на ж.п. линията Пловдив - Свиленград.
7. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно спиране на експрес "Диана" по направление София - Ямбол и обратно.


XIII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно хода на ликвидацията на "Интеркомерс" ЕАД и използване на постъпленията при разпродажбата на дълготрайните материални активи на дружеството.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно мандата на членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно икономическия растеж и създаването на свободни икономически зони в България ( питане на такава тема е отправено от н.п. Христо Кирчев).
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно следприватизационния контрол на държавата в "Кремиковци" АД.
5. Питане от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно дейността на Министерството на икономиката за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл и по-специално за превръщане на "Кремиковци" АД в жизненоспособно предприятие.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно участието на представители на българския бизнес в процеса на следвоенното възстановяване на Ирак.
7. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно създаване на "Индустриални зони" в Република България (актуален въпрос на такава тема е отправено от н.п. Панайот Ляков).
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно неправомерно издадени компенсаторни инструменти от министри и областни управители.


XIV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ, ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно действията на РПУ на МВР - Девин.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на питане от народните представители Георги Божинов, Петър Мутафчиев и Атанаска Тенева и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Младенов;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Весела Лечева;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 2 актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков и Евгени Чачев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие от заседанието на народния представител Стела Банкова, се отлагат отговорите на 2 нейни питания от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на правосъдието Антон Станков и министърът на отбраната Николай Свинаров.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Милен Велчев.
Форма за търсене
Ключова дума