Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/02/2004
I. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерски съвет за прилагане на Проекта "Електронно правителство".
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно приемане на Тарифата за таксите за радиотелевизионна дейност от Министерски съвет.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на 65 апартамента от фонда на Министерския съвет.
4. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закупения апартамент от министър Валентин Церовски.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно реализацията на проекта за Електронно управление.
6. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно регистъра за обществените поръчки.


II. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно дейността и управлението на системата за профилактика и отдих.
2. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН относно Правилник за прилагане на Закона за замяна на войнските задължения с алтернативна служба.
3. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно натиск за уволнение на директора на Бюрото по труда - гр. Омуртаг.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно становището на Министерството на труда и социалната политика за определяне границата на бедността в България.


III. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно причините за смяна на изпълнителния директор на многопрофилна болница "Св. Петка" АД, гр. Видин.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно финансирането на общинските болници ( актуални въпроси на такава тема са зададени и от н.п. Кръстьо Петков и Янаки Стоилов).
3. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно методика за финансиране на общинските болници (питане и актуален въпрос на такава тема са задали и н.п. Емилия Масларова и Петър Мутафчиев; и Янаки Стоилов).
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно нарушения на Закона за здравното осигуряване от Директора на РЗОК - Плевен д-р- Симеон Янчев.


IV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно доклад за резултатите от извършения одит за финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на културата за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.


V. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно мерки за преодоляване на кризата в община Хасково относно водоснабдяването с питейна вода.


VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.
2. Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно закриването на жп линията Горна Оряховица - Елена и други жп линии в страната.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Постановление № 324 на Министерски съвет от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работите по реалното строителство на терминал на Летище София.
5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
6. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно забавяне в изграждането на ж.п. линията Пловдив - Свиленград.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалната програма и колективния трудов договор в БТК.
8. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост при гр. Видин.
9. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реконструкцията и електрофикация на жп линия Пловдив - Свиленград.


VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно механизма за разпределяне на бюджетните средства за водоснабдителни обекти на ВИК дружествата.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно създаването на Воден регулатор в Република България.
4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно постъпил сигнал от инициативен комитет на жители от с. Карлуково, област Ловешка за допуснати нарушения при строителството на склад за силнодействащи и отровни вещества в землището на селото.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на питейната вода в гр. Хасково и областта.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
8. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.


VIII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно хода на ликвидацията на "Интеркомерс" ЕАД и използване на постъпленията при разпродажбата на дълготрайните материални активи на дружеството.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно мандата на членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно икономическия растеж и създаването на свободни икономически зони в България ( питане на такава тема е отправено от н.п. Христо Кирчев).
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно следприватизационния контрол на държавата в "Кремиковци" АД.
5. Питане от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно дейността на Министерството на икономиката за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл и по-специално за превръщане на "Кремиковци" АД в жизненоспособно предприятие.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно участието на представители на българския бизнес в процеса на следвоенното възстановяване на Ирак.
7. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно създаване на "Индустриални зони" в Република България (актуален въпрос на такава тема е отправен от н.п. Панайот Ляков).
8. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и АТАНАСКА ТЕНЕВА относно компенсаторните инструменти, придобити от общините по плащания, наложени им със закон.
9. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно неправомерно издадени компенсаторни инструменти от министри и областни управители.
10. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на качествената металургия в гр. Перник.
11. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от приватизацията на фирма "Пектин" АД - гр. Перник.
12. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на фирма СЗ "Кристал" - гр. Перник.


IX. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на План 2004 за реформа на българската армия.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно предоставяне на бившия гарнизонен стол на община Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно закупуването на самолети "Пилатус".
4. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно съдбата на българските военни гробища на територията на Република Македония.
5. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно възстановяване на мемориала на загиналите във войните.
6. Актуален въпрос от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА относно промяна предназначението на терена на летище Щръклево, Русенска област по договореността между Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на финансите от 19.11.2003 г.
7. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно възстановяване и модернизация на вертолети "Ми-17" и "Ми-24".
8. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно проверка по дейността на Изпълнителна Агенция "Отдих и Възстановяване".


X. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно финансирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността.


XI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно имот, находящ се в землището на Горни Лозен, местност "Бърдо-Сукарица" възстановен на държавата като Държавен поземлен фонд.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно обезщетението на собствениците от община Пазарджик със земеделска земя от Общински поземлен фонд и Държавен поземлен фонд.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно възстановяването на г-н Атанас Михайлов като началник на Гранична инспекция за ветеринарен контрол - Свиленград.
5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно усвояването на средствата от присъединителната програма САПАРД.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на енергетиката и енргийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос от народните представители Георги Божинов и Йордан Димов и на 2 питания от народните представители Евдокия Манева и Стефан Мазнев, и Петър Димитров;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 3 актуални въпроса от народните представители Янаки Стоилов, Атанаска Тенева и Йордан Бакалов;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Кръстьо Петков и на 4 питания от народните представители Моньо Христов и Венцислав Върбанов, Венцислав Върбанов и Димитър Димитров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на вътрешните работи Георги Петканов, министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Антон Станков.
Общ брой: 19 ( писмени: 5 , устни: 14 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 15
ДПС: 0
Независими: 0
Смесени: 0

Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 1
КБ: 3
ДПС: 0
Независими: 0
Смесени: 0Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 16.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тълкуване на понятието "прекъсване на обучението", съгласно нормативните документи на Министерството на образованието и науката.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 17.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отпускане на социални помощи.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 18.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно незаконна аптека, която функционира в сградата на частна болница "Хигия" в гр. Пазарджик.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 18.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно доставка и използване на некачествено и нискокалорично гориво в ТЕЦ - Варна.
Писмен отговор от 18.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси във връзка с подаден през юни 2003 г.сигнал от Стоян Станков - изпълняващ длъжността "Контрол по решенията и договарянията" за извършване на системни нарушения и заобикаляне на ЗОП от ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.
Писмен отговор от 18.02.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно брой на изключените радиатори, собственост на потребители на топлинна енергия в гр. София.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор от 19.02.2004 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно финансовото обезпечаване на строителството на Дунав мост-2.
Писмен отговор от 19.02.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно регистрирането на лицата, извършващи дейности облагани с окончателен годишен (патентен) данък.

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 19.02.2004 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отчуждаването на собствениците на земи в територията на строителството на Дунав мост-2.
Писмен отговор от 19.02.2004 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно възстановяване на земеделски земи в масиви 301 и 302 в район Кремиковци.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор от 19.02.2004 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно възлагане на подробни планове за отчуждаване на земите на собственици по трасето на строителството на Дунав мост-2.

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор от 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно спиране на експрес "Диана" по направление София - Ямбол и обратно.

===

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно дейността и управлението на системата за профилактика и отдих.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно натиск за уволнение на директора на Бюрото по труда - гр. Омуртаг.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно становището на Министерството на труда и социалната политика за определяне границата на бедността в България.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН относно Правилник за прилагане на Закона за замяна на войнските задължения с алтернативна служба.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на питане на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно финансирането на общинските болници (актуален въпрос на такава тема е зададен и от н.п. Кръстьо Петков).
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно причините за смяна на изпълнителния директор на многопрофилна болница "Св. Петка" АД, гр. Видин.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на питане на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерски съвет за прилагане на Проекта "Електронно правителство".
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно регистъра за обществените поръчки.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно реализацията на проекта за Електронно управление.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закупения апартамент от министър Валентин Церовски.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на 65 апартамента от фонда на Министерския съвет.
Устен отговор в заседанието на 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно приемане на Тарифата за таксите за радиотелевизионна дейност от Министерски съвет.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор от 20.02.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно съдбата на храмове и молитвени сгради, построени в нарушение на Закона за устройство на територията.

Форма за търсене
Ключова дума