Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/02/2019 - 22/02/2019 1. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония (Вносител: Министерски съвет, 14.2.2019 г.).
 2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 20 от 4 февруари 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 3. Годишен доклад за младежта за 2016 г. и Годишен доклад за младежта за 2017 г. с проекти за решения (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2018 г. и 14.12.2018 г.).
 4. Прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор (Подадена оставка от Карина Караиванова - председател на Комисията за финансов надзор, 19.2.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
 5. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси) – точка втора за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
 6. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия (Вносител: Комисия по правни въпроси) – точка трета за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2018 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 22.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 7.2.2019 г.)– точка втора за петък, 22 февруари 2019 г. (продължение).
 9. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 31.1.2019 г.) – точка първа за петък, 22 февруари 2019 г.
 10. Изслушване на министъра на вътрешните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно дейността на министерството за разкриване и разследване на престъпления, свързани с дейността на Териториалните еспертни лекарски комсии в страната (Вносители: Манол Манев и Пламен Нунев, 21.2.2019 г.) – точка трета за петък, 22 февруари 2019 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума