Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/02/2019 - 01/03/2019 1. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) (Вносители: Ирена Димова и група народни представители, 21.2.2019 г.).
 2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Искрен Веселинов, Валентин Касабов, Георги Колев и Христиан Митев, 21.2.2019 г., Полина Цанкова, 22.2.2019 г.).
 3. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2018 г.).
 4. Изслушване на министъра на икономиката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно инвестиции и перспективи за икономически растеж на българската икономика (Вносители: Даниела Савеклиева и Делян Добрев, 22.2.2019 г.)
 5. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.1.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 28 февруари 2019 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 13.2.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 28 февруари 2019 г.
 7. Проекти на решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 23.11.2018 г.; Данаил Кирилов, 4.12.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 12.12.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 12.12.2018 г.; Христиан Митев и Валери Симеонов, 25.2.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 28 февруари 2019 г.
 8. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове) – точка четвърта за четвъртък, 28 февруари 2019 г.
 9. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно напредъка по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България (Вносители: Александър Ненков, Атанас Ташков и Георги Динев, 22.2.2019 г.). – точка пета за четвъртък, 28 февруари 2019 г.
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Вносител: Министерски съвет, 18.2.2019 г.) – точка първа за петък, 1 март 2019 г.
 11. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти в България съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 21.2.2019 г.) – точка втора за петък, 1 март 2019 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума