Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/03/2019 - 22/03/2019 1. Проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии (Вносител: Цветан Цветанов, 15.3.2018 г.).
 2. Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21.2.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 25.10.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет, 19.2.2019 г.).
 5. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно следното: със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който въвежда изискванията на Директива 2014/61 е предвидено създаване на Единна информационна точка, как ще функционира тази платформа и как ще отговори на целите на закона - намаляване на разходите и административната тежест при разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи; осигуряване на достъп до информация; решаване на спорове (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 15.3.2019 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за защита на търговската тайна (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 6.2.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 21 март 2019 г.
 7. Изслушване на министъра на младежта и спорта на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно политиката на Министерството на младежта и спорта по Програмата за финансовото подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България (Вносители: Стефан Апостолов и Георги Динев, 15.3.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 21 март 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет, 1.3.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 21 март 2019 г.
 9. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно напредъка по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България (Вносител: Александър Ненков, 19.3.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21 март 2019 г.
 10. Избор на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 8.3.2019 г.) – точка първа за петък, 22 март 2019 г.
 11. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 21.3.2019 г. ) – точка втора за петък, 22 март 2019 г.
 12. Изслушване на министъра на труда и социалната политика на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно предприетите и планирани мерки, нови услуги и действия на пазара на труда, в това число в рамките на активната политика на пазара на труда за повишаване на предлагането и качеството на работната сила и намаляване на несъответствията на пазара на труда (Вносители: Светлана Ангелова, Ралица Добрева и Румен Генов, 15.3.2019 г.) – точка трета за петък, 22 март 2019 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания