Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/07/2020 - 31/07/2020 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 17.7.2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 23.6.2020 г.; Светлана Ангелова и група народни представители, 14.7.2020 г.).
 2. Избор на подуправител на Националния осигурителен институт (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 9.7.2020 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Ирена Димова и група народни представители, 10.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет, 7.7.2020 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 10.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.7.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 30 юли 2020 г.
 6. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г. (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията, 29.5.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 30 юли 2020 г.
 7. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. (Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 1.7.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 30 юли 2020 г.
 8. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“ (Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 1.7.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 30 юли 2020 г.
 9. Изслушване на министъра на икономиката Лъчезар Борисов, министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно здравните, социалните и икономическите мерки за справяне с кризата, породена от пандемията от коронавирус (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 29.7.2020 г.) - точка пета за четвъртък, 30 юли 2020 г.
 10. Проект на решение за създаване на Временна комисия по повод придобиването от "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД на 28 265 200 акции от капитала на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 8.7.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 30 юли 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Пламен Нунев и група народни представители, 28.7.2020 г.) – точка първа за петък, 31 юли 2020 г.
 12. Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.) (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 19.6.2020 г.) – точка втора за петък, 31 юли 2020 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 29.7.2020 г.) – точка трета за петък, 31 юли 2020 г.
 14. Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.) – точка четвърта за петък, 31 юли 2020 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания